Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ ІІІ Джерела земельного права 1. Поняття і види джерел земельного права : Земельне право України : Бібліотека для студентів

Розділ ІІІ Джерела земельного права 1. Поняття і види джерел земельного права


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

В теорії права під юридичними джерелами розуміють офіційні форми вираження і закріплення діючих правових норм, тобто формою права є зовнішнє оформлення змісту за-гальнообов’язкових правил поведінки, які офіційно встановлені або санкціоновані державною владою.

До джерел земельного права відносяться нормативно-пра-вові акти, які регулюють земельні відносини. Структура земель-ного законодавства є формою організації системи земельних нормативних актів. Якщо земельне право – це сукупність юри-дичних норм, то земельне законодавство – це система норма-тивних актів. Якщо земельне право можна розглядати як внут-рішню форму права, зміст якого визначається соціально-економічними особливостями суспільних відносин, що ним регулюються, то земельне законодавство – зовнішня форма права, тісно пов’язана з його змістом. Таким чином, зе-мельне право становить зміст земельного законодавства, а за-конодавство є формою вираження земельного права.

Земельне законодавство, як відомо, є система нормативних актів, які містять у собі норми, що регулюють земельні відноси-ни. Юридична сила всіх законів та інших нормативних актів визначається в залежності від компетенції органів державної влади, що їх видали, а також ролі нормативного акта в системі законодавства.

Найважливішими нормативними актами є закони. Вони поділяються на два види: основні і звичайні. До основних відно-сяться Конституція України, яка є головним джерелом земель-ного права. Закони та інші нормативні акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати її нормам. До звичай-них законів, як джерел земельного права, відносяться правові акти, що містять норми земельного права як галузі, а також

Розділ III. Джерела земельного права

норми, які є в актах інших галузей національного і міжнарод-ного законодавства, тій чи іншій їх частині, де вони регулюють земельні відносини.

Вміщені в законах правові норми за своїм призначенням характеризуються як такі, що мають загальний (уніфікований) і спеціальний (диференційований) зміст. Ці акти визначають правовий статус та правосуб’єктність усіх суб’єктів земельних правовідносин (див. схему 3.1).

 ДЖЕРЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ    |          

ПРАВОВІ АКТИ ЗА СУКУПНІСТЮ

Уніфіковані акти

Диференційовані акти

Акти інших гадузей

приймаються

Державними органами

Влади

Управ-діння

Органами влади та

управління

Автономної

Республіки Крим

Главою держави

Адміністрацією Президента

Органами

самоврядування

самих об'єктів

земельних

відносин

Національним банком України

Міжнародними

установами (ООН, ЄС тощо)

Тлумачення для

правозасто-

сування

Судове _

Схема. 3.1. Джерела земельного права України

На відміну від джерел інших галузей права джерела земель-ного права України мають такі характерні особливості:

♦          уніфіковані акти законодавства являють собою ядро зе-мельного законодавства і впливають на становлення зе-мельного права як самостійної та інтегрованої галузі на-ціонального права;

♦          значущість локальних актів санкціонованої та делегованої правотворчості суб’єктам земельних правовідносин;

♦          збереження рекомендаційної правотворчості;

Земельне право України

♦          використання правових норм інших галузей права, які одночасно належать і до норм земельного та інших галу-зей права (аграрного, господарського, фінансового тощо), оскільки вони регулюють окремі питання діяльності суб’єктів земельних правовідносин;

♦          зростання ролі міжнародних норм права та уніфікації національного земельного законодавства щодо міжнарод-ного права.

Уніфіковані акти земельного законодавства - це юридична форма закріплення норм земельного права, спрямованих на інтеграцію правового регулювання земельних відносин, уніфі-кацію правового статусу і правової регламентації діяльності суб’єктів земельних правовідносин та легальних організаційно-правових форм. Вони включають у себе нормативно-правові акти, що регулюють у єдності та взаємозв’язку економічні, організаційні та інші заходи, спрямовані на реалізацію земель-ної реформи.

Диференційовані акти земельного законодавства - це нор-мативно-правові акти, що розробляються з урахуванням відмінностей у статусі суб’єктів земельних правовідносин.

Уніфіковані й диференційовані нормативно-правові акти є основою системи (видів) джерел земельного права.

Одним із видів джерел земельного права є також внутріш-ньогосподарські локальні акти, виникнення і функціонування яких зумовлено насамперед тим, що громадяни як члени чи учасники сільськогосподарських підприємств через вищі орга-ни управління самостійно закріплюють правила поведінки.

Роз’яснення, інформаційні листи судових органів - Верхов-ного Суду України - мають важливе значення для належного правозастосування, виготовлення таких за змістом локальних актів, що піддаються прогнозуванню судової перспективи.

Самостійним джерелом національного земельного права слід також вважати міжнародні правила, звичаї, конвенції, до яких приєдналася Україна. Це, насамперед, Міжнародно-пра-вові правила торгівлі, експорту та імпорту продуктів харчуван-ня, устаткування, отрутохімікатів, машин тощо. Таким актом є,

Розділ III. Джерела земельного права

наприклад, Нью-Йоркська конвенція 1958 р. про виконання рішень іноземних арбітражів.