Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. План земельно-господарського устрою населеного пункту : Земельне право України : Бібліотека для студентів

5. План земельно-господарського устрою населеного пункту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

План земельно-господарського устрою населеного пункту складається на основі генерального плану цього населеного пун-кту і затверджується відповідною радою на підставі вимог По-рядку складання плану земельно-господарського устрою населе-ного пункту, затвердженого Держкомбудархітектури України та Держкомзему України від 24 вересня 1993 р. №158/61.

План земельно-господарського устрою використовується для обгрунтування, розроблення і подальшої реалізації на зем-лях населеного пункту необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів щодо освоєння, поліпшення якості землі, її раціонального використання, охорони та захисту від руйнівних процесів тощо.

План земельно-господарського устрою складається з: ♦ графічних, інженерно-економічних матеріалів щодо струк-тури території і стану земель населеного пункту на час складання плану та на кінець розрахункового періоду (періоду часу, протягом якого намічено здійснення зап-ланованих заходів);

Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

♦          переліку заходів щодо забезпечення земельно-господарсь-кого устрою і їх обгрунтування;

♦          тематичних схем щодо конкретних заходів, передбачених планом;

♦          економічної, фінансової та іншої інформації.

План земельно-господарського устрою розробляється на період і з етапністю, які визначені для генерального плану на-селеного пункту.

План земельно-господарського устрою містить дані про:

♦          поділ земель за використанням відповідно до цільового призначення;

♦          поділ земель за формами власності і користування;

♦          організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо вдосконалення структури територій, освоєння земель, покращання їх якості, рекультивації і консервації, інженер-ного захисту;

♦          необхідність і обсяги економічного стимулювання щодо раціонального використання і охорони земель;

♦          вихідні дані для обчислення розмірів земельного податку і орендної плати, надання пільг щодо земельного оподат-кування, обгрунтування і визначення загального обсягу земельного податку;

♦          заходи щодо забезпечення режиму використання земель в охоронних і захисних зонах, відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам внаслідок встанов-лення таких зон;

♦          напрями природоохоронної діяльності.

Для забезпечення перспективної містобудівної діяльності в плані земельно-господарського устрою обгрунтовуються напрями тимчасового використання земель зони перспективної забудови.

В плані земельно-господарського устрою відповідно до з при-значення територій населеного пункту, визначених його гене-ральним планом, здійснюється розподіл земельних ділянок на:

♦          землі житлової та громадської забудови;

♦          землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення;

Земельне право України

♦          землі природоохоронних, оздоровчих, рекреаційних, істо-рико-культурних об’єктів;

♦          землі об’єктів комунального господарства;

♦          землі водогосподарського, лісогосподарського використання;

♦          землі сільськогосподарського використання;

♦          землі загального користування.

Планом земельно-господарського устрою відповідно до за-конодавчих та інших нормативних актів передбачається особ-ливий режим використання земель у:

♦          санітарно-захисних зонах шкідливих і небезпечних про-мислових, складських і комунальних підприємств;

♦          зонах і округах санітарної охорони курортів;

♦          зонах санітарної охорони джерел водопостачання, водо-очисних споруд;

♦          водоохоронних зонах водоймищ і річок, узбережжя водо-сховищ, Чорного і Азовського морів;

♦          зонах охорони ландшафту, пам’яток історії і культури, зонах регулювання забудови;

♦          охоронних зонах заповідників, заказників, природних національних парків, ботанічних садів;

♦          зонах залягання корисних копалин (крім загальнопоширених);

♦          сейсмічних зонах та зонах руйнування земної поверхні, зсувів, затоплення і підтоплення, тектонічних розломів та інших небезпечних природних і антропогенних процесів.

Межі таких зон на території населеного пункту визначають-ся його генеральним планом та спеціальними проектами і зат-верджуються відповідною Радою, а також органами, які прий-мають рішення про створення об’єктів природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.

В плані земельно-господарського устрою відображаються інженерно-технічні заходи, пов’язані з будівництвом захисних споруд, вертикальною планіровкою, регулюванням рівня грун-тових вод та режиму стоку поверхневих вод, інженерним об-ладнанням територій тощо. Для виконання вказаних заходів плану земельно-господарського устрою надалі складаються відповідні інженерні схеми і проекти.

Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

Для відновлення ландшафту і територій, порушених внас-лідок господарської діяльності і природних процесів, збере-ження і відновлення родючості грунтів, припинення шкідли-вого впливу порушених земель на навколишнє середовище і таке інше в плані земельно-господарського устрою перед-бачаються заходи по поліпшенню, рекультивації і консервації земель. Для виконання цих заходів складаються спеціальні схеми і проекти.

Замовником на складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту виступає відповідна місцева рада або за її дорученням – відповідний виконавчий комітет, міська дер-жавна адміністрація міст Києва і Севастополя.

Фінансування робіт по складанню плану земельно-госпо-дарського устрою, а також зв’язаних з розробкою цього плану топографо-геодезичних, вишукувальних та дослідницьких робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

План земельно-господарського устрою населеного пункту складається проектними організаціями, колективами спец-іалістів, окремими фахівцями, які мають ліцензії на виконання відповідних проектних робіт, що видаються згідно з Положен-ням про порядок видачі учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуван-ня та будівництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. №569.

Норми проектування та методичні вимоги щодо складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту вста-новлюються Державним комітетом України у справах будівниц-тва і архітектури.

Зміни та уточнення до плану земельно-господарського уст-рою вносяться в порядку, встановленому для складання планів, за рішенням органу, який його затвердив.

План земельно-господарського устрою населеного пункту є обов’язковим для виконання органами державного управління та виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

Земельне право України