4.3. Складання і оформлення матеріалів інвентаризації земель


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Результати польових робіт передаються підрядчиком у виг-ляді зброшурованої документації, на паперових та магнітних носіях (дискетах 3,5 дюйма).

До складу документації входять:

♦          пояснювальна записка;

♦          технічне завдання з робочим інвентаризаційним планом та нанесеними межами всіх землекористувань;

♦          список (реєстр) землекористувачів (власників землі) із зазначенням площі їх ділянок за формою реєстрації зе-мельно-кадастрової книги;

♦          список землекористувачів, що не мають документів на право користування або право власності на землю;

♦          перелік земель, що не використовуються або використо-вуються не за цільовим призначенням;

♦          перелік самовільно захоплених земельних ділянок;

♦          перелік земель, що зазнали негативного впливу антропо-генних процесів (порушені, підтоплені, забруднені орган-ічними та іншими видами відходів);

♦          експлікація всіх земель та розподіл їх за землекористува-чами (власниками землі) та угіддях за формою 6 - зем.;

♦          зведений план розміщень землекористувань у масштабі 1:2000;

♦          каталог координат кутів повороту меж кварталу;

♦          акти встановлення та погодження меж землекористувань (землеволодінь);

♦          обриси меж земельних ділянок;

♦          каталоги координат кутів поворотів зовнішніх меж зем-лекористувань (землеволодінь);

♦          план встановлених меж землекористування в масштабах 1:500; 1:2000;

♦          схема прив’язки кутів поворотів землекористувань (зем-леволодінь);

♦          схема планової опори;

♦          відомість врівноваження теодолітних ходів.

Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

Документацію щодо інвентаризації земель підрядчик подає до міського управління, районного відділу земельних ресурсів.

Міське управління, районний відділ земельних ресурсів розглядає подану документацію і у випадку позитивного вис-новку готує проект рішення відповідної ради про затверджен-ня матеріалів інвентаризації для всіх землекористувачів (влас-ників землі) даного кварталу. У разі прийняття негативного висновку управління, відділ земельних ресурсів повертає доку-ментацію на доопрацювання.

На підставі погоджених міським управлінням, районним відділом земельних ресурсів матеріалів документації на кожний адміністративний район міста або населений пункт, який не має адміністративного поділу, підрядчик складає зведений звіт.

Зведений звіт повинен містити інформацію з таких питань:

♦          наявність вихідного топографічного матеріалу та методи його коригування;

♦          порядок створення основи для робочого інвентаризацій-ного плану (схеми);

♦          наявність спірних питань і пропозиції щодо їх вирішення;

♦          склад земель за категоріями та формами власності, за квар-талами і зведений звіт за районом, населеним пунктом;

♦          виявлення порушень у землекористуванні;

♦          виявлення земель, що не використовуються або викори-стовуються нераціонально;

♦          пропозиції щодо уточнення існуючих мереж населеного пункту;

♦          стан пунктів геодезичної мережі, заходи щодо її віднов-лення.

Зведений звіт інвентаризації підрядчик подає для погоджен-ня міському управлінню, районному відділу земельних ресурсів. Міські управління, районні відділи земельних ресурсів погод-жують зведений звіт інвентаризації з міським управлінням, районним відділом містобудування й архітектури в частині відповідності містобудівній (планувальній) та проектно-кошто-рисній документації, затвердженій у встановленому законом порядку, і готують проект рішення міської ради чи районної

Земельне право України

держадміністрації. Зведений звіт затверджується, відповідно, рішенням міської, селищної, сільської ради.

Після прийняття рішення відповідною міською, селищною, сільською радою про затвердження зведеного звіту всі матеріа-ли інвентаризації земель, виконані на паперовій основі і магн-ітних носіях, передаються на постійне зберігання в міське уп-равління, районний відділ земельних ресурсів та до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради.

Узагальнення матеріалів інвентаризації земель в населених пунктах та передачу їх у вищестоящі органи здійснюють відповідні управління та відділи земельних ресурсів.

По кожному мікрорайону, кварталу (масиву) населеного пун-кту формується документація, яка поповнюється необхідними документами в міру виконання додаткових вишукувальних робіт.