Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Містобудівний кадастр земель житлової і громадської забудови : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3. Містобудівний кадастр земель житлової і громадської забудови


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Ведення містобудівного кадастру житлової і громадської забудови здійснюється на підставі вимог Положення про місто-будівний кадастр населених пунктів, затвердженого постано-вою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 224 згідно з вимогами Закону України “Про основи містобудуван-ня” від 16 листопада 1992 р.

Містобудівний кадастр житлової і громадської забудови (далі – містобудівний кадастр) – це система даних про населені пункти, їхні функціональні зони, окремі території та земельні

Розділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

ділянки, будинки й споруди, соціальну, інженерну і транспорт-ну інфраструктуру, екологічні та інженерно-геологічні умови.

Дані містобудівного кадастру використовуються суб’єктами містобудування під час вирішення питань:

♦          прогнозування розвитку, планування і забудови населе-них пунктів;

♦          розміщення, проектування, будівництва й реконструкції об’єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого призначення;

♦          створення соціальної, інженерної і транспортної інфраст-руктури;

♦          охорони пам’яток архітектури і містобудування, регене-рації історичних поселень;

♦          регулювання земельних відносин на відповідних терито-ріях;

♦          визначення зон економічної оцінки територій, обґрунту-вання розмірів оподаткування і вартості земельних діля-нок, будинків і споруд з урахуванням місцевих умов;

♦          обліку власників і користувачів будинків і споруд;

♦          контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної документації та інших питань.

Містобудівний кадастр ведеться на окремий населений пункт і включає текстові, цифрові та графічні матеріали, які містять систему основних відомостей про:

♦          межі та площі населеного пункту, його адміністративно-територіальних утворень, окремих земельних ділянок, їхній правовий режим та якість;

♦          належність до відповідних функціональних зон окремих територій та земельних ділянок, їхнє сучасне використан-ня, стан забудови, інженерного забезпечення та озеленен-ня, перспективне містобудівне призначення;

♦          соціальну, інженерну та транспортну інфраструктуру на-селеного пункту;

♦          будинки і споруди, їхній правовий режим, технічний стан, архітектурну та історико-культурну цінність;

Земельне право України

♦          екологічні та інженерно-геологічні характеристики окре-

мих територій та земельних ділянок, можливість

здійснення на них містобудівної діяльності з урахуванням

планувальних обмежень.

Відомості та дані для ведення містобудівного кадастру на-селених пунктів збираються з документованих державних, відомчих та інших джерел інформації, зокрема:

♦          про землі - з даних державного земельного кадастру;

♦          про сучасне і перспективне призначення територій, їхню належність до відповідних функціональних зон - з мате-ріалів затвердженої містобудівної документації;

♦          про місце розташування окремих територій, земельних ділянок, будинків, споруд та інженерних комунікацій - з топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

♦          про інженерно-геологічний стан територій - з матеріалів інженерно-геологічних вишукувань;

♦          про будинки і споруди - з даних технічної інвентаризації та проектних рішень цих об’єктів;

♦          про екологічний стан території - з даних екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень.

Інформація для ведення містобудівного кадастру може бути одержана також шляхом проведення спеціальних робіт і спос-тережень.

Організація ведення містобудівного кадастру забезпечуєть-ся місцевими державними адміністраціями і виконавчими ко-мітетами місцевих рад.

Містобудівний кадастр ведеться за рахунок коштів місцево-го бюджету.

Ведення містобудівного кадастру здійснюється місцевими орга-нами містобудування і архітектури на основі нормативно-мето-дичних документів, затверджуваних Держкомбудархітектури.

Для виконання робіт по веденню містобудівного кадастру при місцевих органах містобудування і архітектури можуть утворюватися спеціальні підрозділи, в тому числі госпрозрахунРозділ XVII. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

кові, або залучатися на договірних засадах науково-дослідні та проектні організації містобудівного профілю, інші спеціалізовані організації.

Підприємства, установи й організації надають інформацію, необхідну для ведення містобудівного кадастру в порядку та обсягах, установлених Держкомбудархітектури.

Узагальнення окремих даних містобудівних кадастрів про-вадиться на рівні адміністративних районів, областей та Украї-ни в цілому. Форми звітності визначаються Держкомбудархі-тектури за участю Держкомзему, Держжитлокомунгоспу, Укргеодезкартографії за погодженням з Мінстатом України.