Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Земельні правовідносини в селянському (фермерському) господарстві : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2.2. Земельні правовідносини в селянському (фермерському) господарстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Відповідно до Земельного кодексу України суб’єктом зе-мельних правовідносин є громадянин, який займається веден-ням селянського (фермерського) господарства. З урахуванням цього земельні ділянки можуть передаватись у приватну власність або надаватись у користування постійне чи строко-ве, в тому числі й на умовах оренди. Правом на одержання зе-мельної ділянки у власність наділені лише громадяни України. Іноземні громадяни та особи без громадянства його не мають.

Передача земельних ділянок у приватну власність та надан-ня їх у користування, в тому числі на умовах оренди, здійсню-ються сільськими, селищними, міськими і районними радами. Орендодавцями можуть бути також власники землі (колективні сільськогосподарські підприємства і громадяни). Передаються у приватну власність або надаються в користування ділянки із земель запасу, а також земель, вилучених у встановленому по-рядку. Така акція щодо земельних ділянок, які перебувають у приватній власності або користуванні, проводиться лише після їх вилучення (викупу).

Постановою Верховної Ради України від 20 грудня 1991р. ”Про порядок введення в дію Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” місцевим радам доручено виріши-ти питання про вилучення із земель колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій, дифе-ренційовано 7–10 відсотків сільськогосподарських угідь і про передачу їх до складу земель запасу, а також забезпечити на-дання ділянок із запасу громадянам, які бажають організувати селянське (фермерське) господарство.

Заяви громадян про передачу їм земельних ділянок у власність або користування відповідна рада розглядає в місяч-ний строк. При позитивному вирішенні питання вона замов-ляє за рахунок Українського державного фонду підтримки се-лянських (фермерських) господарств державній землевпорядній організації розроблення проекту їх відведення.

Земельне право України

У разі відмови ради це питання вирішується вищестоящою радою, а якщо й вона відмовить, – судом.

Певні особливості мають місце і при відведенні земельних ділянок членам колективних сільськогосподарських підприємств, які виявили бажання вийти зі складу останніх і зайнятись веденням селянського (фермерського) господарства. За рішенням відповідної ради таким особам передаються у власність або надаються в користування ділянки із земель за-пасу, а в разі їх відсутності – з придатних для сільськогоспо-дарського виробництва земель зазначених підприємств, але без порушення цілісності інших господарств. Розмір земельної ділянки в таких випадках визначається на рівні частки члена колективного сільськогосподарського підприємства.

Для ведення селянського (фермерського) господарства мо-жуть передаватись у приватну власність або надаватись у ко-ристування такі земельні ділянки, розмір яких перевищує 50 га сільськогосподарських угідь і 100 га всіх земель. Конкретні роз-міри ділянок у межах цих норм визначають сільські, селищні, міські, районні ради. При цьому враховуються регіональні особ-ливості та можливості обробітку виділених земель переважно членам селянського (фермерського) господарства. Для вироб-ничих цілей громадяни мають право додатково орендувати зе-мельні ділянки, розмір яких може обмежуватись договором оренди або рішенням відповідної ради. З метою збереження цілісності селянського (фермерського) господарства встановле-но, що земельні ділянки громадян, які ведуть таке господарство, поділові не підлягають.

Відповідно до вимог Земельного кодексу України власни-ки земельних ділянок, переданих їм радами, не можуть протя-гом шести років від часу набуття права власності продавати або іншим способом відчужувати їх. Проте вони можуть успадко-вуватись або передаватись радам на тих же умовах, на яких були одержані. За наявності поважних причин суд може ско-ротити зазначений строк за заявою власника.

Розділ XVI. Правовий режим земель фізичних і юридичних осіб

Громадяни, у власності яких є земельні ділянки, мають пра-во надавати в оренду останні без зміни їх цільового призначен-ня на строк до трьох років, а в разі тимчасової непрацездатності, призову на дійсну військову службу до Збройних Сил Украї-ни, вступу до навчального закладу – на строк до п’яти років. У разі успадкування земельних ділянок неповнолітніми допус-кається їх надання в оренду під контролем місцевих рад на строк до досягнення спадкоємцями повноліття.

Громадянин, який веде селянське (фермерське) господар-ство на земельній ділянці, наданій йому в постійне користуван-ня, може в разі втрати працездатності або досягнення пенсій-ного віку за рішенням відповідної ради надати її в тимчасове користування одному з членів своєї сім’ї, який спільно з ним веде господарство. За відсутності таких осіб він може передати земельну ділянку в тимчасове користування іншим членам сім’ї, які не ведуть разом з ним господарства, але бажають його вес-ти, мають необхідну кваліфікацію і досвід роботи, а також іншим особам, які беруть участь у веденні цього господарства.

У разі тимчасової втрати працездатності або наявності інших поважних причин громадянин може надати земельну ділянку зазначеним вище особам у тимчасове користування на підставі договору.

Використання землі в Україні є платним. Власники земель-них ділянок, в тому числі й фермери та землекористувачі щор-ічно сплачують плату за землю у вигляді земельного податку або орендної плати, розмір якої визначається з урахуванням якості та місцезнаходження цих ділянок на підставі кадастро-вої оцінки земель.

Порядок оподаткування і середні ставки земельного подат-ку та граничні розміри орендної плати за землю встановлені Законом “Про плату за землю”. В ньому зафіксовані ставки земельного податку з 1 га ріллі та багаторічних насаджень і став-ки податку з 1 га сіножатей і пасовищ по областях у націо-нальній валюті України. Відповідно до цього Закону (ст.11) новостворювані селянські (фермерські) господарства звільняЗемельне право України

ються від плати за земельні ділянки протягом трьох років від часу їх передачі у власність або надання в користування.

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за взаємною домовленістю сторін у договорі оренди. У разі оренди земель сільськогосподарського призна-чення розмір цієї плати не може перевищувати розміру земель-ного податку, що збирається за такі самі землі.