Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11. Земельна правосуб’єктність комерційних сільськогосподарських підприємств : Земельне право України : Бібліотека для студентів

11. Земельна правосуб’єктність комерційних сільськогосподарських підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Після проголошення незалежності України здійснено за-ходи щодо розвитку приватної власності на землю, виник-нення нових форм організації сільськогосподарського вироб-ництва, визнання їхньої рівноправності, наділення їх повною господарсько-управлінською самостійністю. Серед цих нових утворень набули поширення і правового визнання ко-Земельне право України

мерційні сільськогосподарські підприємства, якими є такі господарські товариства, як акціонерні та товариства з обме-женою відповідальністю.

За загальним правилом ними визнаються фізичні та юри-дичні особи приватного права, а також держава (в особі Фонду державного майна України), які утворили такі суб’єкти аграр-ного підприємництва. Під час створення останніх громадяни та юридичні особи приватного права спочатку стають засновни-ками, а після державної реєстрації таких відкритих акціонерних товариств (ВАТ) або закритих акціонерних товариств (ЗАТ) ці громадяни та юридичні особи приватного права стають акціо-нерами і набувають корпоративні права.

Після державної реєстрації аграрних товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) громадяни та юридичні особи приватного пр ава ста ють уча сник а м и і так ож на б у в аю ть ко р п о ра ти в ні п р ав а .

Правове становище акціонерного сільськогосподарського товариства визначається нормами Закону України “Про госпо-дарське товариство” від 19 вересня 1991 р. та Статутом цього товариства.

Акціонерним визнається товариство, статутний капітал яко-го поділений на певне число акцій. Акціонери не несуть відпо-відальності за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, по-в’язаних з діяльністю акціонерного товариства, в межах вартості належних їм акцій. Акціонерне товариство, учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціо-нерів, визнається відкритим; воно має право проводити відкри-ту підписку на свої акції, що випускає, і їх вільний продаж на встановлених законом умовах. Акціонерне товариство, акції якого розподіляються лише серед його засновників або іншого наперед визначеного кола осіб, називається закритим.

Майнова правосуб’єктність акціонерних сільськогосподарсь-ких товариств (АСГТ) безпосередньо пов’язана з правовим режимом майна акціонерних товариств, товариств з обмеже-ною відповідальністю. Так, відповідно до ст. 12 Закону Украї-ни “Про господарські товариства” ці товариства є власниками: майна, переданого їм засновниками і учасниками у власність;

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

продукції, виробленої товариствами внаслідок господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Вкладами учасників і засновників акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю можуть бути, зокре-ма, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, тощо.

Громадяни, які є власниками земельних ділянок, вступаю-чи в акціонерне товариство, не мають права передавати в дане товариство свої земельні ділянки. Згідно з чинним законодав-ством вони можуть передавати йому лише право на користу-вання землею.

З наведеної норми Закону “Про господарські товариства” випливає, що суб’єктом права власності на майно може бути як саме товариство, так і громадянин, який передав товариству “право користування” земельною ділянкою, іншим майном та майновими правами.

Оскільки частка участі кожної особи в статутному капіталі повинна бути оцінена, то й право користування земельною часткою (паєм) оцінюється у гривнях. Така оцінка встанов-люється угодою учасників сільськогосподарської комерційної організації. Вона враховується паралельно з майновими паями та іншими вкладами членів даної організації.

Крім того, згідно зі ст. 10 згаданого Закону учасник акціо-нерного товариства відкритого типу практично не обмежений щодо розпорядження своєю часткою в майні цього товариства (він може передати її іншим особам). Тому, на відміну від підприємств кооперативного типу, майно (чи його частка) та-кого товариства може стати об’єктом права власності необме-женого кола осіб. Практично ця частка у статутному фонді ак-ціонерного товариства може стати об’єктом стягнення за боргами акціонера і, наприклад, фінансово-кредитна установа може стати акціонером такого товариства.

Особливість правосуб’єктності господарських товариств дістає свій прояв в існуванні притаманного тільки цим суб’єктам права на дивіденди. Ця особливість базується на сутності да-Земельне право України

них товариств як об’єднання капіталу інвесторів на основній їх меті – задоволенні інтересів інвесторів (учасників, акціонерів). На відміну від суб’єктів підприємництва корпоративного типу (де, виходячи з суті обов’язковості трудової участі, члени ма-ють право на частину прибутку, залежно саме від трудової участі), в господарських товариствах на підставі ст. 10 Закону України “Про господарські товариства” учасники мають право на одержання дивідендів від участі в статутному фонді з чис-того прибутку товариства.

Прибуток товариства утворюється з надходжень від госпо-дарської діяльності після покриття матеріальних витрат і вит-рат на оплату праці. З балансового прибутку підприємства сплачуються відсотки до кредитних банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання. Зокрема, він може використову-ватися на виплату дивідендів акціонерам.

У випадку внесення в статутний фонд сільськогосподарсь-кої комерційної організації права користування земельними частками до її установчого договору додається план земельної ділянки і список осіб, що внесли це право.