Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10. Приватизація земельних ділянок, на яких розташовані автозаправні станції : Земельне право України : Бібліотека для студентів

10. Приватизація земельних ділянок, на яких розташовані автозаправні станції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Приватизація земельних ділянок, на яких розташовані ав-тозаправні станції, здійснюється на підставі Указу Президен-та України “Про приватизацію автозаправних станцій, що ре-алізують пально-мастильні матеріали виключно населенню” від 29 грудня 1993 р.

Земельне право України

Дана приватизація здійснюється з метою стимулювання діяльності щодо забезпечення населення пально-мастильними матеріалами, встановлення порядку приватизації автозаправ-них станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали вик-лючно населенню, і земельних ділянок, на яких ці станції зна-ходяться, та у відповідності з вимогами ст. 14 Конституції України.

Одночасно з приватизацією автозаправних станцій прива-тизуються земельні ділянки, на яких вони знаходяться (далі -земельні ділянки).

Право на приватизацію автозаправних станцій та земельних ділянок мають:

♦          громадяни України, іноземні громадяни, особи без грома-дянства;

♦          юридичні особи, зареєстровані на території України, у ста-тутному фонді яких відсутня частка державної власності;

♦          юридичні особи іноземних держав.

Рішення про приватизацію автозаправних станцій приймає Фонд державного майна України, його регіональні відділення чи представництва за участю Державного комітету України по земельних ресурсах, його органів на місцях. Ці рішення є одно-часно рішеннями про приватизацію земельних ділянок.

Приватизація автозаправних станцій та земельних ділянок здійснюється шляхом їх продажу на аукціоні. При цьому комі-сія з приватизації не створюється і план приватизації не роз-робляється.

Вартість автозаправної станції визначається органом прива-тизації, виходячи з відповідної вартості з урахуванням індексу інфляції.

Вартість земельної ділянки визначається Державним комі-тетом України по земельних ресурсах чи його органами на місцях на підставі експертної оцінки.

Початкова ціна продажу на аукціоні визначається комісією, виходячи з вартості автозаправної станції та вартості земель-ної ділянки і не може бути зменшена в ході аукціону. Склад комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

Порядок укладання договорів купівлі-продажу та оплати ав-тозаправних станцій і земельних ділянок визначається відповід-ним законодавством. При цьому окрема ціна автозаправної станції та земельної ділянки визначається пропорційно їх почат-ковій вартості, виходячи з остаточної ціни продажу на аукціоні.

Кошти, одержані від приватизації автозаправних станцій та земельних ділянок, за винятком витрат, пов’язаних з їхнім про-дажем, зараховуються до Державного бюджету України і вико-ристовуються на заходи соціального захисту населення.

Після оплати повної ціни продажу автозаправної станції пред-ставник Фонду державного майна України, його регіональних відділень чи представництв і новий власник підписують у п’яти-денний термін акт передачі об’єкта, а орган приватизації видає покупцеві свідоцтво про право власності на автозаправну станцію.

Право власності покупця на земельну ділянку настає з мо-менту реєстрації свідоцтва про право власності на автозаправ-ну станцію місцевим органом Державного комітету України по земельних ресурсах, про що робиться відповідний запис у зе-мельно-кадастрових документах і що посвідчується Державним актом на право власності на землю.

Право власності на приватизовані автозаправну станцію та земельну ділянку охороняється законом, їх власникам гаран-тується стабільність умов здійснення ними господарської діяль-ності. Новий власник зобов’язаний зберігати профіль діяльності автозаправної станції не менш як 10 років з моменту укладан-ня договору купівлі-продажу.