Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9. Приватизація земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва : Земельне право України : Бібліотека для студентів

9. Приватизація земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Приватизація земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва, здійснюється на підставі вимог Закону України “Про особливості приватизації об’єктів незавер-шеного будівництва” від 14 вересня 2000 р.

Покупці об’єктів незавершеного будівництва можуть придбати разом з об’єктами незавершеного будівництва зе-мельні ділянки, відведені в установленому порядку під забу-дову. За бажанням покупців земельні ділянки, на яких роз-ташовані об’єкти незавершеного будівництва, надаються їм у довгострокову оренду. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, нада-ються в довгострокову оренду з правом першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на приватиза-цію зазначених ділянок.

Юридичним особам інших держав, іноземцям, особам без гро-мадянства, спільним підприємствам, міжнародним об’єднанням та організаціям за участю іноземних юридичних осіб та іноземців, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам, іно-земним державам, земельні ділянки, на яких знаходяться ці об-’єкти, надаються тільки в довгострокову оренду.

Рішення про приватизацію об’єктів незавершеного будів-ництва приймаються Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, органами приватизації в Авто-номній Республіці Крим (далі – органи приватизації) на підставі переліку об’єктів, що підлягають приватизації. У разі привати-зації об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою рішення про приватизацію такого об’єкта органи при-ватизації приймають спільно із спеціально уповноваженим ор-ганом виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його органами на місцях.

Комісія з приватизації об’єктів незавершеного будівництва не утворюється, план їх приватизації не розробляється.

Земельне право України

Для включення об’єкта незавершеного будівництва дер-жавної форми власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, органи, які здійснюють управління відповідни-ми об’єктами незавершеного будівництва, обов’язково подають органам приватизації такі документи:

♦          лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об’єкта незавершеного будівництва;

♦          погодження органу, уповноваженого управляти відпові-дним державним майном, або витяг з плану приватизації (розміщення акцій) підприємства, до статутного фонду якого не був включений відповідний об’єкт незавершено-го будівництва;

♦          довідку про наявність та перелік проектно-кошторисної та технічної документації щодо об’єкта незавершеного буді-вництва, у разі потреби - разом з проектно-кошторисною та технічною документацією;

♦          документи про відведення земельної ділянки під об’єкт незавершеного будівництва, а в разі відсутності докумен-та про відведення - пояснення про причини.

Органи приватизації повідомляють органи, які здійснюють управління об’єктами незавершеного будівництва, про включен-ня відповідних об’єктів, що підлягають приватизації, у місячний строк з дня прийняття такого рішення.

Відведення земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, оформляється відповідним рішен-ням згідно з вимогами законодавства.

У разі відсутності рішення про відведення земельної ділян-ки в натурі, на якій розташований об’єкт незавершеного буді-вництва, за поданням органів приватизації спеціально уповно-важений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його органи на місцях разом з адміністрацією підприємства, установи, організації, на балансі яких перебуває об’єкт незавер-шеного будівництва, у місячний строк вживають у встановле-ному порядку заходів щодо відведення земельної ділянки не-сільськогосподарського призначення, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва. Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

Роботи, пов’язані з відведенням земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, та підготов-кою технічної документації, необхідної для її придбання, а та-кож оформлення державного акта на право власності на зем-лю, виконуються за рахунок коштів, передбачених на підготовку та проведення приватизації.

Вартість земельної ділянки, на якій розташований об’єкт не-завершеного будівництва, визначається спеціально уповноваже-ним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи його органами на місцях на підставі експертної оцінки.

Порядок укладення договорів купівлі-продажу та оплати вар-тості об’єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, визначається законодавством.

Право власності на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, виникає після одержання державного акта на право власності на землю, який видається покупцеві за умови сплати ним вартості земельної ділянки. Державний акт на право власності на землю підлягає реєстрації відповідно до законодавства.

Кошти, одержані від продажу земельних ділянок, на яких роз-ташовані об’єкти незавершеного будівництва, зараховуються до бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць, на території яких розташовані приватизовані земельні ділянки.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва з моменту придбання об’єкта протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації, звільняється відповідно до закону від плати за землю щодо земельної ділянки, на якій знаходиться цей об’єкт, на строк будівництва, визначений умовами приватизації.