Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою : Земельне право України : Бібліотека для студентів

7. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Визначення вартості землевпорядних робіт під час паюван-ня земель за спрощеною процедурою здійснюється на підставі Рекомендацій Держкомзему України, затверджених наказом даного Комітету від 30 грудня 1999 р. № 130 та розроблених відповідно до Указу Президента України “Про невідкладні за-ходи щодо прискорення реформування аграрного сектора еко-номіки” від 3 грудня 1999 р. № 1529.

Рекомендації встановлюють склад землевпорядних робіт та визначення їх вартості при реформуванні колективних сільськогосподарських підприємств:

а) землевпорядні роботи включають:

♦          підготовчі роботи;

♦          проектні роботи;

♦          виготовлення технічної документації для складання дер-жавних актів на право приватної власності на землю чле-нам колективних сільськогосподарських підприємств;

Земельне право України

♦          складання державних актів на право приватної власності

на землю членам колективних сільськогосподарських

підприємств;

б) підготовчі роботи включають:

♦          збір, систематизацію і аналіз земельно-облікових та ста-тистичних матеріалів;

♦          вивчення і аналіз попередньої проектно-технічної доку-ментації, зокрема:

 

♦          проекту роздержавлення земель;

♦          технічної документації по складанню державних актів на право колективної власності на землю;

♦          технічної документації по паюванню земель;

♦          матеріалів грунтових обстежень;

♦          обстеження земель колективних сільськогосподарських

підприємств з метою:

♦          визначення площ, необхідних для створення системи полезахисних лісових смуг, будівництва протиерозій-них гідротехнічних споруд, водоохоронних насаджень тощо;

♦          визначення площ деградованих, малопродуктивних і забруднених орних земель, а також сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень та меліорованих земель, які не-обхідно трансформувати в менш продуктивні;

 

♦          уточнення складу земельних угідь та їх площ за резуль-татами обстежень;

♦          уточнення площ і фактичного використання земель запа-су і резервного фонду, а також розробка пропозицій (при необхідності) по перерозподілу їх місця знаходження в обмін на рівновеликі (у вартісному виразі) земельні ділян-ки колективної власності;

♦          вибір земельних ділянок із земель запасу та резервного фонду, придатних за місцем знаходження, грунтовим покривом, геоморфологічними умовами для створення громадських пасовищ;

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

♦ уточнення за матеріалами обстеження грошової оцінки земель, що підлягають паюванню, а також вартості та роз-міру земельної частки (паю) з урахуванням змін, що відбу-лися у складі угідь та їх площах;

в)         проектні роботи включають розроблення проекту рефор-

мування колективного сільськогосподарського підприєм-

ства відповідно до Тимчасових методичних рекомендацій

щодо формування землеволодінь і землекористувань не-

державних сільськогосподарських підприємств в процесі

реструктуризації існуючих господарств, схвалених науко-

во-технічною радою Держкомзему України 30 жовтня

1997 р., або розробку Схеми поділу земель колективної

власності на земельні частки (паї) відповідно до Методич-

них рекомендацій щодо порядку передачі земельної час-

тки (паю) в натурі із земель колективної власності членам

колективних сільськогосподарських підприємств і орган-

ізацій, затверджених спільним наказом Держкомзему

України, Мінсільгосппроду України та Української ака-

демії аграрних наук 04.06.96 р. № 47/172/48 (із змінами,

внесеними згідно з наказом Держкомзему, Мінсільгосп-

проду та УААН від 03.03.98 р. № 23/65/30);

г)         виготовлення технічної документації зі складання держав-

ного акта на право приватної власності на землю

здійснюється згідно з Інструкцією про порядок складан-

ня, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на пра-

во приватної власності на землю, право колективної влас-

ності на землю, право власності на землю і право

постійного користування землею, договорів на право тим-

часового користування землею (в тому числі на умовах

оренди) та договорів оренди землі, затвердженою наказом

Держкомзему України від 04.05.99 р. № 43;

д)         вартість землевпорядних робіт визначається, виходячи з

величини базової вартості робіт для одного сільськогос-

подарського підприємства площею 3000 га (табл. 15.2).

Земельне право України