Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Паювання земель колективної власності за спрощеною процедурою : Земельне право України : Бібліотека для студентів

5. Паювання земель колективної власності за спрощеною процедурою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Після виходу Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 р. №1529 Державний комітет України по земельних ресурсах підготував і затвердив своїм наказом від 30 грудня 1999 р. №130 Рекомендації щодо спро-щення процедури виходу членів колективних сільськогоспо-дарських підприємств зі складу господарств з належними їм земельними частками (паями). Рекомендації розроблено з ме-тою забезпечення всім членам колективних сільськогосподарсь-ких підприємств права вільного виходу з цих підприємств із належними їм земельними частками (паями) та створення на їх основі приватних (приватно-орендних) підприємств, се-лянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб’єктів господа-рювання, заснованих на приватній власності.

Рекомендації визначають порядок виходу членів колектив-них сільськогосподарських підприємств із належними їм зе-мельними частками (паями).

Земельне право України

З метою спрощення процедури виходу членів колективних сільськогосподарських підприємств із належними їм земельни-ми частками (паями) на кожне підприємство розробляється проект реформування цього підприємства або схема поділу земель колективної власності на земельні частки (паї).

Проекти реформування колективних сільськогосподарських підприємств розробляються відповідно до Тимчасових мето-дичних рекомендацій щодо формування землеволодінь і зем-лекористувань недержавних сільськогосподарських підприємств у процесі реконструктуризації існуючих госпо-дарств, схвалених науково-технічною радою Держкомзему Ук-раїни 30 жовтня 1997 р. Схеми поділу земель колективної влас-ності на земельні частки (паї) розробляються відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій, затверджених наказом Держкомзему, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук від 04.06.96 № 47/172/48 (із змінами, внесеними згідно з наказом Держкомзему, Мінсільгосппроду та УААН від 03.03.98 №23/65/30).

Проекти реформування колективних сільськогосподарських підприємств або схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) розглядаються та схвалюються загальни-ми зборами (зборами уповноважених) членів цих підприємств та затверджуються на сесіях сільських, селищних, міських, рай-онних у містах рад.

У випадках зміни складу сільськогосподарських угідь, пов’я-заної з консервацією малопродуктивних або сильно деградова-них ріллі та багаторічних насаджень, переведення меліорованих земель в богарні проекти реформування колективних сільсько-господарських підприємств розглядаються і затверджуються на сесіях районних рад після позитивного схвалення сільськими, селищними або міськими радами.

Проекти реформування колективних сільськогосподарських підприємств і схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) та заяви членів колективних сільсько-Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

господарських підприємств, які мають право на земельну час-тку (пай), є підставою для прийняття рішення сільськими, се-лищними,міськими, районними у містах радами або їх вико-навчими органами про відведення в натурі земельних ділянок, а також видачі державних актів на право приватної власності на землю.

Члени колективних сільськогосподарських підприємств, які мають право на земельну частку (пай), подають заяви до сільської, селищної, міської, районної у містах ради про виділен-ня в натурі (на місцевості) земельної частки (паю).

У заяві вказується цільове призначення земельної ділянки та умови її використання. До заяви додається сертифікат на право на земельну частку (пай).

Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її ви-конавчий орган у дводенний термін розглядає заяви і доручає місцевому державному органу земельних ресурсів внести про-позиції щодо виділення в натурі (на місцевості) земельної час-тки (паю).

Місцевий державний орган земельних ресурсів у двадцяти-денний термін вносить пропозиції щодо виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) та перенесення її меж в на-туру (на місцевість) на підставі проекту реформування колек-тивного сільськогосподарського підприємства або схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї).

Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її ви-конавчий орган у восьмиденний термін приймає рішення про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки в розмірі земельної частки (паю), видачу державного акта на право при-ватної власності на землю.

Організацію робіт по виділенню в натурі земельних ділянок в розмірі земельних часток (паїв) та оформлення державних актів на право приватної власності на землю здійснюють місцеві органи земельних ресурсів.

Рішення про відмову щодо виділення земельної частки(паю) в натурі, а також залишення заяви громадянина без розгляду більше місяця можуть бути оскаржені в суді.

Земельне право України