Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Порядок передачі земельної частки (паю) в натурі : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4.3. Порядок передачі земельної частки (паю) в натурі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Громадянин, який має сертифікат на право на земельну ча-стку (пай) і бажає одержати свою земельну частку (пай) в на-турі, подає підприємству заяву за відповідною формою.

Місцеположення в натурі земельної ділянки, що надається згідно з Схемою, погоджується виконавчим органом управлін-ня підприємства в місячний строк з часу подання заяви співвласника про вихід із складу цього підприємства.

Рішення виконавчого органу управління підприємства є підставою для виконання робіт щодо передачі земельної част-ки (паю) в натурі.

У випадках, коли Схема не розроблена, місцеположення земельної частки (паю), що передається, погоджується з відпо-відним рішенням чергових загальних зборів (зборів уповнова-жених) підприємства, але не пізніше трьох місяців з часу по-дання заяви про вихід із складу цього підприємства.

У випадках вимоги про негайне виділення земельної ділян-ки в натурі, надання її здійснюється протягом поточного сільськогосподарського року не більше ніж за 12 місяців.

Відповідне рішення загальних зборів (зборів уповноваже-них) є підставою для виконання робіт щодо передачі земельної частки (паю) в натурі.

Передача земельної частки (паю) в натурі провадиться згідно зі Схемою та проектом організації території земельних ділянок першочергової передачі.

Перед встановленням в натурі меж земельної ділянки вир-ішується питання про технічні методи виконання робіт та мож-ливі конструктивні особливості межових знаків.

На кожній земельній ділянці або їх групі, в простих умовах відновлення меж при можливому їх порушенні, необхідно пе-редбачити встановлення не менш як 2 межових знаків, виго-Земельне право України

товлених з матеріалів, які тривалий час не піддаються руйну-ванню. Вказані межові знаки необхідно встановити у місцях, де є можливість простими методами відновити усі межові зна-ки земельних ділянок. Обов’язковою умовою розміщення знаків є забезпечення неушкодження їх під час виконання польових механізованих робіт.

Встановлення і закріплення меж земельної ділянки в натурі провадиться за участю громадянина, якому передається земель-на ділянка, та представника від підприємства, а також власників землі та землекористувачів суміжних ділянок.

Зацікавлені власники землі і землекористувачі суміжних земельних ділянок заздалегідь оповіщаються про землевпорядні дії по встановленню меж земельної ділянки в натурі.

Під час встановлення в натурі зовнішніх меж земельної ділянки виконується прив’язка їх до пунктів державної геоде-зичної мережі, інших координованих знаків і об’єктів, вимірю-ються кути поворотних точок і міри ліній між ними, вирахову-ються координати поворотних точок.

Після визначення меж в натурі складається акт передачі земельної ділянки із земель колективної власності у власність громадянину.

Технічна документація щодо передачі земельної частки (паю) в натурі оформляється в трьох примірниках. Перший примірник видається власнику земельної ділянки, другий з журналом геодезичних вимірювань – зберігається в районно-му (міському) відділі земельних ресурсів, третій – залишається у землевпорядній або іншій організації, що виконує ці роботи.

Вказана технічна документація є підставою для прийняття рішення місцевою радою про видачу державного акта на право приватної власності на землю, з визначенням цільового призна-чення – для ведення товарного сільськогосподарського вироб-ництва.

Після видачі громадянинові державного акта на право при-ватної власності на земельну ділянку сертифікат на право на земельну частку (пай) повертається до районної (міської) дер-жавної адміністрації (виконавчого комітету міської Ради).

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

У підприємстві ведеться журнал реєстрації заяв про пере-дачу земельних часток (паїв) в натурі та видачі відповідних витягів з протоколу загальних зборів (зборів уповноважених).

Складання Схем здійснюється за рахунок бюджетних асиг-нувань, а також за рахунок підприємств або громадян, які вия-вили бажання одержати земельні частки (паї) в натурі.

Розроблення проекту організації території земельних діля-нок першочергової передачі земельних часток (паїв) в натурі із земель колективної власності та оформлення державного акта на право власності на землю здійснюється за замовленням гро-мадян.

Спори, пов’язані із передачею земельних часток (паїв) в натурі, вирішуються згідно з чинним законодавством у судово-му порядку.