Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5eef69e7091d4767aa58d6be2c598e55, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Порядок складання схем поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4.2. Порядок складання схем поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Передача в натурі земельної частки (паю) провадиться гро-мадянину, який має сертифікат на право на земельну частку (пай), згідно з його заявою.

Передача в натурі земельної частки (паю) громадянину здійснюється після складання “Схеми поділу земель колектив-ної власності на земельні частки (паї)” (далі - Схеми).

Складання Схем проводиться землевпорядними та іншими організаціями, що мають на це дозвіл (ліцензію).

Схеми складаються за участю керівників і спеціалістів колек-тивних сільськогосподарських підприємств (організацій), сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акц-іонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств (далі -підприємств), затверджуються загальними зборами (зборами уповноважених) членів цих підприємств і організацій та погод-жуються районними (міськими) державними адміністраціями (виконавчими комітетами міських Рад).

Схеми в залежності від забезпеченості необхідною земле-впорядною документацією розробляються за повною або ско-роченою програмою.

При складанні Схем визначається черговість поділу зе-мель колективної власності з урахуванням обмежень, обу-мовлених технологічними і екологічними особливостями їх використання.

Земельне право України

Місце розташування та першочерговість виділення земель-них ділянок визначаються з урахуванням вимог раціональної організації території і компактності землекористування, відпо-відно до проектів роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і організацій та іншої техн-ічної документації.

Складанню Схеми передують підготовчі роботи, які вклю-чають в себе аналіз земельно-кадастрових, статистичних і пла-ново-картографічних матеріалів, результатів польових вишуку-вань і обстежень земельного фонду з метою встановлення фактичного стану використання земель підприємства, розра-хунків проведеного паювання земель, виходячи з інтересів ок-ремих співвласників, їх об’єднань та інтересів суспільства в досягненні еколого-економічної стабілізації землекористування, раціонального використання земель та їх охорони.

У процесі підготовчих робіт збираються, систематизуються і вивчаються такі матеріали:

♦          плани землеволодінь і землекористувань підприємств в масштабах 1:10000 або 1:25000;

♦          матеріали проектів землеустрою, розроблених на терито-рію господарств до передачі земель у колективну власність, проектів встановлення меж сільських та селищ-них Рад і меж населених пунктів, проектів роздержавлен-ня і приватизації земель;

♦          технічна документація по видачі державних актів на пра-во колективної власності на землю;

♦          матеріали передпроектних і прогнозних розробок по підприємству, а також тих регіональних розробок, вико-нання заходів яких може вплинути на рішення щодо організації передачі громадянам у власність сільськогоспо-дарських угідь у розмірі земельної частки (паю);

♦          матеріали грунтових обстежень та їх коригувань, радіоло-гічних зйомок та зйомок іншого техногенного забруднен-ня території;

♦          шкали бонітування грунтів орних земель, багаторічних насаджень і природних кормових угідь (1993);

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

♦          дані про кількість громадян, які мають право на земельну

частку (пай) в розрізі населених пунктів, відомості про роз-

міщення та потужність виробничих центрів господарства.

В порядку підготовчих робіт вивчається громадська думка щодо черговості паювання сільськогосподарських угідь з ураху-ванням регіональних особливостей їх використання, особливо тих, де виділення окремих земельних часток (паїв) неминуче призведе до зниження ефективності їх використання (меліоро-вані землі, масиви багаторічних насаджень, спеціалізовані сівоз-міни тощо), та визначаються площі угідь, які не підлягають под-ілу на земельні частки (паї) в натурі у зв’язку з можливим при цьому надмірним подрібненням.

Схема складається, як правило, в масштабі 1:10000 або 1:25000. За планову основу Схеми приймаються копії планів землеволодінь і землекористувань.

На Схемі виділяються земельні масиви, що можуть бути поділені на земельні частки (паї) без обмежень в часі, в тому числі ділянки першочергової приватизації, а також земельні масиви, які поділяються на земельні частки (паї) після закінчен-ня певного технологічного сільськогосподарського циклу.

Крім того, визначаються:

♦          земельні ділянки, що поділяються одночасно без под-рібнення в натурі на окремі паї (зрошувані угіддя, сади, виноградники, хмільники, ягідники тощо);

♦          земельні ділянки, що не підлягають поділу і повинні вико-ристовуватись сумісно (угіддя, законсервовані, виходячи з екологічних умов; невеликі площі сільськогосподарських угідь, в результаті поділу яких на окремі земельні ділянки, стає неможливим механізований обробіток грунту).

З метою уточнення площі сільськогосподарських угідь підприємства, що підлягають поділу на земельні частки (паї) в натурі, визначаються площі, які необхідні для створення систе-ми полезахисних лісових смуг і захисних лісових насаджень, будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд, створення системи природних територій в агроландшафтах, мережі польоЗемельне право України

вих доріг та площі деградованих і забруднених земель, що підлягають консервації.

Із земель, що можуть приватизуватися без обмежень у їх подальшому використанні, виділяються ділянки першочергово-го поділу на земельні частки (паї). Кількість і розмір ділянок першочергового поділу встановлюються в залежності від наяв-ності бажаючих одержати земельні частки (паї) в натурі, кількості і розміщення населених пунктів, конфігурації масивів земель колективної власності, співвідношення і розміщення сільськогосподарських угідь, напрямів господарської діяльності, яка визначається з урахуванням ландшафтних умов, особливо-стей поселенської мережі тощо.

На ділянки першочергового поділу розробляється проект організації території земельних часток (паїв) з використанням планового матеріалу в масштабі 1:2000.

З метою складання цього проекту проводиться геодезичне визначення меж земельних ділянок першочергової приватизації, встановлюються пункти прив’язок окремих земельних ділянок громадян до геодезичної мережі, наносяться контури агровироб-ничих груп грунтів та їх бонітету. Необхідність детальної зйомки визначається, виходячи з наявності планового матеріалу та стро-катості ландшафтних умов.

Розрахунок площі земельної частки (паю) у фізичних гек-тарах здійснюється з точністю до 0,01 га і виконується в такій послідовності.

При зменшенні площі сільськогосподарських угідь, що підлягають поділу на земельні частки (паї) в натурі, прово-диться уточнення розрахунку площі земельної частки (паю) відповідно до Методичних рекомендацій щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогоспо-дарським підприємствам і організаціям, затвердженим нака-зом Держкомзему від 20.02.96р. №11.

Площа земельної частки (паю) у фізичних гектарах визна-чається методом проектного розрахунку шкал грошової оцінки агровиробничих груп грунтів згідно з Порядком грошової оці-нки земель сільськогосподарського призначення та населених

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

пунктів, затвердженим спільним наказом Держкомзему, Держ-коммістобудування, Мінсільгосппроду, Української академії аграрних наук від 27.11.95р. №76/230/325/150.

Шкали грошової оцінки агровиробничих груп грунтів роз-раховуються за формулою:

Гагрі = Г х Багрі/ Б,

де Гагрі – грошова оцінка гектара і-тої агровиробничої гру-пи грунтів (у грн);

Г – грошова оцінка гектара відповідних угідь по сільськогос-подарському підприємству (у грн);

Багрі – бал бонітету і-тої агровиробничої групи грунтів;

Б – бал бонітету гектара відповідних угідь по сільськогоспо-дарському підприємству.

Бал бонітету сільськогосподарських угідь, що підлягають паюванню, розраховується за формулою:

Б =S (Пагрі х Багрі)/ S Пагр,

де Пагрі – площа і-тої агровиробничої групи грунтів відпов-ідних угідь (у гектарах);

Багрі – бал бонітету площа і-тої агровиробничої групи грунтів по відповідних угіддях за шкалами бонітету 1993 р.;

Пагр – загальна площа агровиробничих груп грунтів відпо-відних угідь, що підлягають паюванню (у гектарах).

Проектування розміщення земельних ділянок (паїв) прово-диться з урахуванням крутизни та напрямів схилів, стану грун-тового покриву. Не допускається проектування ділянок довги-ми сторонами вздовж схилів. У разі потреби проектується зручна і раціональна мережа під’їзних шляхів шириною до 5 м з виходом на існуючу шляхову мережу.

На кресленні Схеми в ділянках першочергового паювання запроектовані земельні частки (паї) нумеруються в зростаючо-му порядку, визначається їх площа, показуються розміри сторін ділянок, окремих під’їзних шляхів.

Земельне право України

У випадках, коли площа останньої земельної ділянки (паю) не відповідає розрахунковій земельній частці (паю), на ділянці першочергової приватизації допускаються дорізки в суміжних ділянках в обгрунтованих розмірах.

На Схему наносяться:

♦          система захисних і охоронних лісонасаджень, в тому числі суцільних, які створюються внаслідок консервації малопродуктивних і деградованих угідь;

♦          система природних територій в агроландшафтах;

♦          основна мережа польових доріг, що доцільно визначити як магістральні при перерозподілі земель.

Земельні ділянки різної черговості паювання ілюмінуються. Креслення Схеми супроводжується відповідними умовними знаками, табличною і текстовою інформацією.

Схема складається в 3 примірниках, один з яких передаєть-ся підприємству для практичної роботи, другий - районному (міському) відділу земельних ресурсів для здійснення контро-лю та заходів щодо ведення земельного кадастру і моніторингу земель, третій - землевпорядній та іншій організації.

Під час розроблення Схеми за повною програмою прово-диться коригування сівозмін підприємства та складається про-ект організації території земельних часток (паїв) на ділянки першочергового поділу.

Коригування сівозмін проводиться з метою забезпечення збалансованої діяльності підприємства, створення умов для ефективного використання земель, а також здійснення при необхідності реорганізації існуючих виробничих структур.

Сівозміни доцільно передбачати, як правило, з короткою ротацією, з урахуванням розміщення виробничих центрів, ме-режі населених пунктів, наявних трудових ресурсів і виробни-чих потужностей.

При цьому польові сівозміни, де концентрується вирощу-вання основних товарних сільськогосподарських культур, бажа-но розміщувати повністю на землях однієї форми власності.

Під час розроблення Схеми за скороченою програмою не розробляється проект організації території земельних часток Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

(паїв) на ділянки першочергового поділу та не проводиться коригування сівозмін на землях колективної власності.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5eef69e7091d4767aa58d6be2c598e55, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0