Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Паювання земель колективної власності 4.1. Мета і зміст паювання земель : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4. Паювання земель колективної власності 4.1. Мета і зміст паювання земель


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

У дореформений період у Радянському Союзі, зокрема в Україні, сільськогосподарське виробництво вели колгоспи і радгоспи на землі, закріпленій за ними державою в безстроко-ве безоплатне користування. Планове ведення господарства в умовах детального регламентування партійними і державними органами виробничих процесів привело до відсутності зацікав-леності працівників у кінцевих результатах, низької ефектив-ності сільськогосподарського виробництва.

Для переходу до ринкових відносин, розвитку ініціативи і підприємливості сільськогосподарських товаровиробників з метою підвищення в кінцевому рахунку рентабельності вироб-ництва, кількості виробленої продукції необхідно було створи-ти умови для формування нових сучасних форм комерційних організацій на селі і надати можливість розвитку фермерства.

З цією метою в Україні на початку 90-их років було вирі-шено провести аграрну реформу за наступними напрямками: реорганізація сільськогосподарських підприємств та приватиза-ція займаної ними землі. При цьому реорганізація колгоспів і радгоспів включає як зміну їх організаційно-правової форми у відповідності з новим цивільним законодавством переліком видів юридичних осіб, так і поділ належного їм майна на паї, якими наділяються працівники (члени) даного підприємства.

Приватизація землі, якою користувались сільськогоспо-дарські підприємства, здійснювалась шляхом передачі її у власність колективів, які працюють на цих підприємствах, з визначенням індивідуальних земельних паїв.

У цілому в Україні власниками сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) стали понад 6 млн громадян, у тому числі, на приклад, у Київській області право на земельну част-ку (пай), посвідчене сертифікатом, одержали 289 948 селян, а 278 652 селянина мають сертифікати (табл. 15.1).

Земельне право України

Таблиця 15.1

Інформація про рух права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом у Київській області

 

Назва районів

іміст

обласного

підпоряд-

кування          Кількість громадян, які одержали право на земельну частку (пай),

посвідчене сертифікатом     Кількість

громадян, які

одержали сертифікати на право на

земельну частку(пай)           Зареєстровано

переходів

права на

земельну

частку(пай)

районними

держадмі-

ністраціями

1          2          3          4

Баришівський            11 666 10 795 259

Білоцерківський        18 225 17 436 775

Богуславський           12 858 12 419 545

Бориспільський         16 835 16 835 222

Бородянський           6 369   5 958   200

Броварський  15 769 15 217 590

Васильківський         11 775 11 190 385

Вишгородський         4 087   915      7

Володарський           9 461   9 410   359

Згурівський    10 328 10 210 321

Іванківський  12 086 11 549 47

Кагарлицький           13 944 13 151 1 179

Києво-Святошинський        7 848   7 848   31

Макарівський            14 185 14 004 188

Миронівський           13 755 13 574 1 089

Обухівський   8 135   7 962   64

Переяслав-Хмельницький   18 241 18 241 777

Поліський      3 696   2 793   -

Рокитнянський         9 859   9 532   767

Сквирський   14 737 14 413 624

Ставищенський        12 682 12 682 321

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

Продовження табл. 15.1

 

1 2 3 4

Таращанський 13 874 13 874 739

Тетіївський 11 752 11 752 343

Фастівський 9 137 8 744 143

Яготинський 8 644 8 148 292

Разом 289 948 278 652 10 267

Питання перетворення сільськогосподарських підприємств і земельних відносин у них потім були відрегульовані Постановою Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 р., Декретом Кабінету Міністрів України “Про приватиза-цію земельних ділянок” від 26 грудня 1992 р., Законом Украї-ни “Про селянське (фермерське) господарство” від 22 червня 1993 р., Указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогоспо-дарського виробництва” від 10 листопада 1994 р. №666, Указом Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 8 серпня 1995 р. тощо.

Паювання земель, переданих у колективну власність сільсько-господарським підприємствам і організаціям здійснюється на підставі методичних рекомендацій, затвердже-них наказом Держкомзему України від 20 лютого 1996 р. №11, розроблених у відповідності з Указом Президента України від 8 серпня 1995 р. №720/95 “Про порядок паювання земель, пе-реданих у колективну власність сільсько-господарським підприємствам і організаціям” та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. №187 “Про стан реформування земельних відносин”.

Розмір земельної частки (паю) обчислюється комісіями, ут-вореними у підприємствах з числа їх працівників.

Склад комісії затверджується загальними зборами (зборами уповноважених) членів підприємства.

Земельне право України

Організацію робіт щодо паювання земель, переданих у ко-лективну власність, забезпечує районний (міський) відділ зе-мельних ресурсів.

Підготовчі роботи щодо паювання земель виконують зем-левпорядні та інші організації за участю районних (міських) відділів земельних ресурсів.

Підготовчі роботи включають в себе аналіз документів по видачі державних актів на право колективної власності на зем-лю та уточнення грошової оцінки сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність підприємств після 1.07.1995 р. Уточнення грошової оцінки сільськогосподарських угідь про-вадиться відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, зат-вердженого спільним наказом Держкомзему, Держкомсільгос-ппроду, Держкоммістобудування та Української академії аграр-них наук від 27 листопада 1995 р. №76/230/325/150.

Для розрахунку вартості земельної частки (паю) та визна-чення її розміру в умовних кадастрових гектарах береться пло-ща сільськогосподарських угідь, переданих підприємству у ко-лективну власність.

Кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай), приймається за списком, що є додатком до державного акта на право колективної власності на землю, який, у разі потреби, уточнюється і підписується головами відповідної Ради і підприємства.

Вартість земельної частки (паю) обчислюється діленням грошової оцінки сільськогосподарських угідь, переданих у ко-лективну власність підприємству, що підлягають паюванню, на кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай), за формулою:

Вз = Гоз/ Кос,

де Вз – вартість земельної частки (у грн); Гоз – грошова оцінка сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність підприємству (у грн);

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

Кос – кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай) (чол).

Середня грошова оцінка одного гектара сільськогосподарсь-ких угідь, переданих у колективну власність підприємству, об-числюється за формулою:

Сго = Гоз/ Пзкв,

де Сго – середня грошова оцінка одного гектара сільськогос-подарських угідь, переданих у колективну власність підприємству (у грн);

Гоз – грошова оцінка сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність підприємству (у грн);

Пзкв – площа сільськогосподарських угідь, переданих у ко-лективну власність підприємству (у га).

Розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гек-тарах обчислюється за формулою:

Рз = Вз/ Сго ,

де Рз – розмір земельної частки (паю) в умовних кадастро-вих гектарах;

Вз – вартість земельної частки (у грн);

Сго – середня грошова оцінка одного гектара сільськогоспо-дарських угідь, переданих у колективну власність підприємству (у грн).

Матеріали розрахунків вартості і розміру земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах перевіряються районним (міським) відділом земельних ресурсів.

Розрахунки вартості земельної частки (паю) та її розміру в умовних кадастрових гектарах подаються на затвердження до рай-онної державної адміністрації (виконавчого комітету міської Ради).

Районна державна адміністрація (виконавчий комітет міської Ради) розглядає подані матеріали і в 10-денний строк затверджує розміри земельної частки (паю), виходячи з того, що вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) всіх членів підприємства рівні.

Земельне право України

Оформлення сертифікатів на право на земельну частку (пай) здійснюється комісіями, утвореними у підприємствах, землі яких розпайовуються.

Сертифікати на право на земельну частку (пай) підписують-ся головою районної державної адміністрації (виконавчого ко-мітету міської Ради) та реєструються у Книзі реєстрації серти-фікатів на право на земельну частку (пай), яка ведеться відповідним районним (міським) відділом земельних ресурсів.

Право на земельну частку (пай) громадянина посвідчуєть-ся сертифікатом за формою, затвердженою постановою Кабіне-ту Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. № 801 “Про затвер-дження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)”.

Сертифікати на право на земельну частку (пай) громадянам України видаються відповідною районною державною адміні-страцією (виконавчим комітетом міської Ради).

Відновлення втрачених сертифікатів на право на земельну частку (пай) провадиться тими районними державними адмін-істраціями (виконавчими комітетами міських Рад), які здійсню-вали їх видачу.

Втрачені сертифікати (у разі, коли їх знайдено) або зіпсовані бланки сертифікатів анулюються в установленому порядку.

Спори з приводу паювання земель колективної власності вирішуються у судовому порядку.

Перелік документів щодо паювання земель колективної власності включає:

♦          Рішення загальних зборів (зборів уповноважених) членів колективного сільськогосподарського підприємства про затвердження складу комісії щодо проведення паювання земель колективної власності.

♦          Список членів колективного сільськогосподарського підприємства відповідно до абзацу третього пункту 5 Методичних рекомендацій щодо паювання земель, пере-даних у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям.

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

♦          Матеріали грошової оцінки сільськогосподарських угідь колективного сільськогосподарського підприємства.

♦          Розрахунок вартості та розміру в умовних кадастрових гектарах земельної частки (паю), затверджений рішенням районної державної адміністрації (виконавчого комітету міської Ради).

Документи оформляються у справу і зберігаються у район-ному (міському) відділі земельних ресурсів постійно.