Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Заходи створення глибокого родючого орного шару ґрунту 4.3.1. Значення глибини й окультуреності орного шару ґрунту та способи його поглиблення : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

4.3. Заходи створення глибокого родючого орного шару ґрунту 4.3.1. Значення глибини й окультуреності орного шару ґрунту та способи його поглиблення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Як показала практика світового землеробства, наявність глибокого кореневміс-ного шару, створюваного поступовим та інтенсивним окультурюванням ґрунту, дає можливість одержувати високі та сталі врожаї сільськогосподарських культур, по-вніше використовувати вологу і поживні речовини ґрунту та ефективніше — науково обґрунтовані норми добрив. Створення глибокого орного шару визначає умови для ведення стійкого інтенсивного високопродуктивного землеробства.

Встановлено, що чим глибший орний шар, вища його родючість і окультуреність, тим вища урожайність сільськогосподарських культур.

При поглибленні орного шару, як правило, небажано виносити на поверхню ма-лородючий шар ґрунту з поганими фізичними і хімічними властивостями. Тому один із головних способів залучення нижніх підорних шарів у кореневмісний шар — роз-пушування його з внесенням на велику глибину добрив, насамперед органічних.

Особливу турботу для землеробів становлять ґрунти з низькою родючістю, які потребують великих затрат і уміння для одержання стабільно високих урожаїв усіх сільськогосподарських культур. До цих ґрунтів належать дерново-підзолисті й сірі лісові різного гранулометричного складу, солонці й солонцюваті ґрунти та ін. Для них характерні наявність неглибокого орного шару з низьким вмістом гумусу, висо-кою кислотністю або лужністю, несприятливими агрофізичними, фізико-хімічними і біологічними властивостями. Тому без окультурення цих ґрунтів неможливо одер-жувати високі й сталі врожаї.

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

При цьому коренева система більшості рослин розвивається в основному в орно-му шарі, де вона краще забезпечується необхідними факторами життя. В підорні, ущільнені і з несприятливими властивостями шари коренева система проникає сла-бо. В більшому об’ємі окультуреного ґрунту розвивається більша коренева система рослин.

Від глибини й окультуреності орного шару ґрунту багато в чому залежить вико-ристання потенційної продуктивності культури, сорту чи гібриду. Глибокий окуль-турений шар порівняно з мілким краще забезпечує рослини вологою й поживними речовинами завдяки кращій водопроникності й вологоємності, більшій біологічній активності, що зумовлює інтенсивніший розвиток кореневої системи рослин у ниж-ніх, глибоких, шарах ґрунту. Це сприяє стійкому забезпеченню умовами життя рос-лин і збільшує їх урожайність.

Таким чином, глибина орного шару, його окультуреність — важливі показники родючості ґрунту і величини врожаю.

Проте обмежуватися тільки окультуренням неглибокого орного шару недостатньо, тому що підорні шари, маючи низьку родючість, незадовільні агрофізичні й агрохіміч-ні властивості, різко обмежують величину врожаю сільськогосподарських культур.

У зв’язку з особливим значенням більш глибокого окультуреного орного шару в одержанні стабільно високих урожаїв розробляються технології і способи погли-блення та окультурювання орного шару з урахуванням особливостей ґрунтово-кліматичних умов.

На слабкоокультурених, з неглибоким перегнійним шаром ґрунтах залучення глибоким обробітком в орний шар неокультуреної частини підорних шарів, як прави-ло, призводить до помітного зниження врожайності вирощуваних культур. Тому од-ночасно з поглибленням орного шару таких ґрунтів проводять заходи щодо комплек-сного окультурення, створюваного глибокого орного шару. Для цього ґрунт вапнують повними нормами, вносять у нього високі норми органічних і мінеральних добрив, широко впроваджують бобові рослини, науково обґрунтовуючи чергування культур.

Для створення глибокого орного шару застосовують різні способи:

—        поступове збільшення глибини оранки звичайними плугами з вивертанням глибших шарів з одночасним внесенням органічних і мінеральних добрив, а за потреби — й вапна або гіпсу;

—        оранка плугами з ґрунтопоглиблювачами, які розпушують ґрунт у борозні за плугом, не вивертаючи на поверхню глибших шарів. Лапи-ґрунтопоглиблювачі прикріплюють до рами після кожного корпуса плуга. Крім того, для погли-блення оранки без вивертання ґрунту використовують. плуги з вирізними кор-пусами;

—        застосування комбінованого способу, коли підорний шар частково вивертаєть-ся, а глибше вивернутого шару розпушується ґрунтопоглиблювачем і залиша-ється на місці;

—        глибоке розпушування без вивертання глибших шарів плугами без полиць і передплужників, глибокорозпушувачами-плоскорізами, культиваторами-чи-зелями тощо;

—        плантажна оранка, за якої відбуваються практично такі самі процеси, як і під час оранки плугами з полицями і передплужниками, але на більшу глибину (до 60–70 см).

4. Механічний обробіток ґрунту

При двоярусній оранці плугами Г. М. Чікалікі орний шар ділиться на дві частини і кожну з них обробляють самостійно, з повним перевертанням скиби, а через декіль-ка років ці частини орного шару міняють місцями. За триярусної оранки ґрунту цими самими плугами верхній шар (0–15 см) переміщується вниз, нижній (25–40 см) — наверх, середній (15–25 см) залишається на місці. В цьому разі відбувається незна-чне перемішування шарів ґрунту. Глибина кожного шару залежно від місцевих умов може змінюватися.

Застосовують також ярусну оранку плугами Н. І. Дальського і В. П. Мосолова.

Головні заходи щодо окультурювання ґрунтів при створенні глибокого орного шару з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов — високі норми меліорантів, орга-нічних і мінеральних добрив у сівозміні з широким використанням бобових культур і сидератів. Надзвичайно велике значення мають органічні добрива, оскільки завдяки їм підвищується біогенність ґрунту, активно відтворюється родючість, зростає вміст гумусу, поліпшуються сприятливі властивості ґрунту для задоволення необхідних вимог рослин. Основний захід хімічної меліорації для кислих ґрунтів — вапнування, а для лужних — гіпсування.

Важливо також правильно визначити в сівозміні місце для поглиблення орно-го шару. При цьому необхідно враховувати реакцію культур на докорінні зміни при глибокому обробітку, а також провести окультурювання ґрунту (внесення хімічних меліорантів, великих норм добрив). Це доцільніше робити в полі чорного пару або під час ранньої зяблевої оранки.

Створення глибокого окультуреного орного шару — неодмінна умова підвищен-ня родючості ґрунту. Збільшення глибини кореневмісного шару рослин і його окуль-турювання особливо ефективне за неглибокого залягання гумусового горизонту, не-достатньої кількості елементів живлення або наявності шкідливих сполук у ґрунті. Чим глибший гумусовий горизонт і родючіший ґрунт, тим рідше поглиблюють орний шар у сівозміні. Вологі й глинисті ґрунти оброблюють частіше і на більшу глибину, ніж сухі та легкі.