Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3.7. Сівозміни з овочевими і баштанними культурами : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

3.3.7. Сівозміни з овочевими і баштанними культурами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

В умовах інтенсифікації землеробства змінився і традиційний підхід до попере-дників овочевих культур у сівозміні — вибір їх розширився. Тепер ці культури виро-щують не тільки в овочевих сівозмінах, а й у кормових, польових тощо.

Але це ні в якому разі не зменшує значення попередників і сівозміни в цілому. Навпаки, в сучасному овочівництві з поглибленням процесів спеціалізації і концен-трації виробництва роль сівозмін зростає.

Результати наукових досліджень та практика передових господарств показують, що від впровадження науково обґрунтованих сівозмін урожайність овочевих культур підвищується на 18–25% і більше порівняно з продуктивністю за безсистемного роз-міщення їх, а тим більше за беззмінного вирощування.

Науково обґрунтована сівозміна визначається насамперед правильним вибором найефективніших у біологічному й організаційно-господарському відношенні попе-редників.

У зв’язку з тим, що вплив попередників на наступні культури має зональний ха-рактер, у табл. 28 попередники, які рекомендуються під овочеві культури, подаються за ґрунтово-кліматичними зонами України.

Наукові дослідження та передова практика підтверджують доцільність введення в овочеві і кормові сівозміни багаторічних трав в усіх зонах країни.

Багаторічні трави відновлюють родючість ґрунту, поліпшують його агрофізич-ні та агрохімічні властивості, є добрим попередником овочевих, зернових, кормових культур, ефективним засобом боротьби з ерозією ґрунту та його забур’яненістю.

Незамінна і фітосанітарна роль трав у боротьбі з кореневими гнилями, немато-дами та іншими хворобами овочевих культур. Крім того, трави є цінним кормом для тваринництва.

На зрошуваних та осушених землях усіх зон країни, а також на неполивних При-карпаття багаторічні трави доцільно вирощувати не менше двох років, а без зрошен-ня, залежно від агрокліматичних умов, один-два роки.

Після багаторічних трав насамперед треба розміщувати огірки, а в зоні консерв-них заводів — і помідори. Висівати капусту після багаторічних трав рекомендується тільки на зрошуваних землях. Озима пшениця, розміщена після багаторічних трав, є добрим попередником для дрібнонасінних овочевих культур: помідорів безрозсадних та капусти, моркви, цибулі, столових буряків тощо. Цей попередник рано звільняє поле, що дає змогу внести добрива і провести до настання холодів напівпаровий об-робіток ґрунту.

3. Сівозміни в землеробстві україни

Таблиця 28

Попередники, які рекомендуються для овочевих культур

Культура        Полісся           Лісостеп         Степ

Капуста          Огірки, озима пшениця, цибуля, рання карто-пля, помідори, одноріч-ні трави, кукурудза на силос  Огірки, озима пшениця, горох, цибуля, одноріч-ні трави, кукурудза на силос Огірки, цибуля, озима пшениця, горох, рання картопля

Огірки Багаторічні трави, ка-пуста, горох, люпин на силос, однорічні трави, кукурудза на силос    Багаторічні трави, го-рох, вико-вівсяна су-мішка, озима пшениця, кукурудза на силос, по-мідори, капуста       Багаторічні трави, ози-ма пшениця, рання кар-топля, горох, кукурудза на силос, помідори

Помідори       Огірки, озима пшениця, кукурудза на силос         Огірки, цибуля, озима пшениця, зеленні, куку-рудза на силос, капуста        Огірки, озима пшени-ця, люцерна, капуста, зеленні

Цибуля, часник         Озима пшениця, огірки, рання картопля   Озима пшениця, огірки, рання картопля, помі-дори    Озима пшениця, огірки, рання картопля, горох, помідори

Перець, бакла-жани Огірки, цибуля, зеленні        Огірки, цибуля, зелен-ні, озима пшениця, ка-пуста            Огірки, цибуля, горох, озима пшениця, багато-річні трави, капуста

Горох овочевий, квасоля     Огірки, цибуля, помідо-ри, озимі зернові, столо-ві коренеплоди          Огірки, цибуля, рання картопля, озима пшени-ця, помідори, кукурудза на силос        Огірки, цибуля, озима пшениця, рання карто-пля, помідори, кукуру-дза на силос, столові коренеплоди

Коренеплідні столові           Огірки, рання карто-пля, озима пшениця, го-рох, помідори, капуста   Огірки, озима пшениця, рання картопля, цибу-ля, горох, капуста          Огірки, озима пшениця, рання картопля, цибу-ля, горох, помідори

На піщаних ґрунтах Полісся, де багаторічні трави дають невеликі врожаї, у сі-возміни з овочевими культурами треба вводити люпин на силос або вико-вівсяні, горохо-вівсяні сумішки на зелений корм, сіно чи сінаж.

Пізня капуста — незадовільний попередник цибулі-ріпки з насіння.

Для профілактики кили та інших хвороб і шкідників капусти в сівозмінах потріб-но не допускати надмірного поширення посівів редиски, редьки, кормової капусти, ріпаку, гірчиці та інших культур родини Капустяні.

У сівозміни з овочевими культурами, особливо на зрошуваних землях, доцільно вводити повторні посіви кормових, овочевих чи сидеральних культур.

Надзвичайно важливим є застосування сидеральних проміжних культур для зба-гачення підзолистих та опідзолених ґрунтів Полісся на органічну речовину і поліп-шення їхньої родючості.

Під час проектування сівозміни з овочевими культурами, крім усіх інших факто-рів, треба враховувати придатність ґрунту для вирощування цих культур та їх забез-печеність водою, віддаленість від місць зберігання, перероблення, реалізації, забез-печеність робочою силою, під’їзними шляхами тощо.

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

Залежно від рівня спеціалізації, ґрунтових та економічних умов у господарствах може бути одна або декілька сівозмін, де вирощують овочеві культури.

У сівозмінах з багаторічними травами здебільшого має бути сім-вісім, без них — п’ять-шість полів, де можна розмістити по дві-три основні та три-чотири культури з групи малопоширених. Насиченість сівозмін овочевими культурами становитиме 50–75%.

За розміром поле в сівозміні має бути таким, щоб можна було продуктивно ви-користовувати сучасні машини для сівби, садіння, догляду за росли нами, збирання, а також високопродуктивну техніку для зрошення, тобто не меншим ніж 50–70 га. На Поліссі та в Лісостепу поля здебільшого менші, ніж у Степу.

У зв’язку з великою різноманітністю біологічних і агротехнічних властивостей малопоширених та пряних овочевих культур необхідно правильно групувати їх при розміщенні у відведеному полі або організовувати для їх вирощування спеціальні сівозміни. Так, в окремих господарствах Київ ської області всі культури зонтичних (петрушка, кріп, селера, пастернак) розміщують на одній ділянці, що дає можливість застосовувати однакові добрива, схеми сівби, засоби захисту від бур’янів, шкідників і хвороб тощо.

Для спаржі, ревеню, хрону, щавлю, естрагону, багаторічної цибулі відводять на родючих ґрунтах окрему ділянку, яка за розмірами має забезпечити в перспективі закладання нових та розширення існуючих плантацій багаторічних овочевих куль-тур.

Під час освоєння сівозмін, якщо необхідно, допускаються повторні посіви огірків, моркви, цибулі з насіння за доброго фітосанітарного стану ділянок та своєчасного проведення заходів захисту рослин від шкідників і хвороб.

Повернення на попереднє місце овочевих культур, які пошкоджуються однако-вими хворобами та шкідниками, допускається не частіше як через три-чотири роки, а пізньої капусти — через п’ять-шість років.

Основною вимогою для введення сівозмін та їх ефективного використання в ово-чівництві є відсутність строкатості ґрунту за родючістю та меліоративним станом.

Кращим заходом для вирівнювання полів за родючістю може бути введення в сівозміну вивідних полів, які при поступовому окультуренні будуть включатися в активне чергування на них овочевих культур.

Досвід переконує, що в господарствах, які спеціалізуються на виробництві мо-лока, овочів та картоплі, найкраще задовольняють вимоги раціонального поєднання рослинництва і молочного тваринництва кормові та овочеві сівозміни; у господар-ствах, які вирощують овочі для внутрішнього споживання, а також де є окремі овоче-ві спеціалізовані бригади з виробництва ранніх овочів — овочеві сівозміни.

Спеціалізовані господарства мають неоднакові умови для введення та освоєння сівозмін — різні набори культур, рівень виробництва продукції, різна забезпеченість для виробництва овочів ґрунтами та ін. Тому питання про введення сівозмін у кож-ному господарстві треба вирішувати творчо, з урахуванням усіх економічних, агро-біологічних та інших факторів.

Полісся. Агрокліматичні умови тут сприятливі для вирощування всіх видів ка-пусти, огірків, кабачків, столових коренеплодів, зеленних та пряних культур. При за-стосуванні відповідної агротехніки і засобів захисту рослин від хвороб багато госпо-дарств одержують добрі врожаї помідорів, перцю.

3. Сівозміни в землеробстві україни

Овочеві культури тут вирощують переважно на бідних на всі поживні речовини дерново-підзолистих і сірих лісових піщаних та супіщаних ґрунтах, а також на гли-боких торфовищах заплав річок Ірпінь, Трубіж, Десна та ін. Характерною для зони є строкатість ґрунтового покриву за гранулометричним складом, рельєфом, вмістом поживних речовин та кислотністю.

За даними науковців і виходячи з досвіду господарств Київ ської, Житомирської, Тернопільської і Рівненської областей, для складан ня схем сівозмін з овочевими культурами найефективні ші такі ланки:

1)         після багаторічних трав: огірки — помідори — капуста, озима пшениця — помі-дори — капуста, огірки — капуста — столові коренеплоди, огірки — зеленні — капуста;

2)         після гороху на зерно, люпину на зелений корм і силос, вико-вівсяної сумішки на зелений корм, сіно і сінаж: капуста — огірки — помідори або столові коренеплоди, огірки — зеленні — помідори, огірки — помідори — цибуля;

3)         після озимих зернових, які йдуть після багаторічних трав та зайнятих парів: цибуля — зеленні — капуста, огірки — капуста — огірки, капуста безрозсадна — огір-ки — столові коренеплоди; помідори — горох овочевий — капуста;

4)         після ранньої картоплі: озима пшениця — капуста безрозсадна — огірки, ка-пуста — столові коренеплоди, зеленні — огірки — капуста, капуста — огірки –столові коренеплоди;

5)         після кукурудзи на силос: помідори — капуста — огірки, огірки — капуста — столові коренеплоди, огірки — помідори — столові коренеплоди, огірки — столові коренеплоди.

Орієнтовані схеми сівозмін з овочевими культурами для Полісся можуть бути такі:

I.          1 — люпин на силос; 2 — огірки; 3 — капуста; 4 — огірки; 5 — люпин на зерно;

6          — озима пшениця; 7 — столові коренеплоди.

II.        1 — конюшина; 2 — огірки; 3 — зеленні; 4 — помідори; 5 — вико-вівсяна сумішка

на сіно; 6 — огірки; 7 — столові коренеплоди або капуста; 8 — зернові ярі з підсівом

конюшини.

III.       1, 2 — багаторічні трави; 3 — огірки; 4 — столові коренеплоди; 5 — горох овоче-вий + післяжнивна кукурудза на зелений корм; 6 — огірки; 7 — столові коренеплоди; 8 — ярі зернові з підсівом багаторічних трав.

IV.       1, 2, 3 — багаторічні трави; 4 — огірки; 5 — капуста; 6 — столові коренеплоди;

7          — однорічні трави, після збирання — чистий посів трав багаторічних.

V.        1 — конюшина; 2 — огірки; кабачки; 3 — помідори; 4 — капуста; 5 — вико-вівсяна

сумішка на сіно; 6 — зеленні; 7 — ярі зернові з підсівом конюшини.

Лісостеп. Ґрунтово-кліматичні умови тут сприятливі для вирощування огірків, помідорів, столових коренеплодів, цибулі, зеленних культур, кабачків, перцю тощо. Згідно з науковими розробками найефективнішими в сівозмінах є такі ланки:

1)         після багаторічних і однорічних трав, зернобобових: огірки — помідори –ци-буля, огірки — капуста — столові коренеплоди, огірки — зеленні (цибуля) — огірки, помідори — капуста — огірки, огірки — зеленні — капуста, огірки — столові коре-неплоди — кукурудза на силос, озима пшениця — цибуля — помідори, озима пше-ниця — помідори — капуста, огірки — капуста — огірки, озима пшениця — капуста безрозсадна — огірки;

2)         після озимої пшениці, розміщеної після багаторічних трав чи по парах: ци-буля — огірки — капуста, помідори — цибуля — капуста або столові коренеплоди,

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

помідори — горох овочевий — капуста, огірки — зеленні — столові коренеплоди, по-мідори — цибуля — столові коренеплоди, капуста безрозсадна — огірки — помідори або столові коренеплоди;

3)         після ранньої картоплі: озима пшениця — цибуля — капуста, огірки — цибу-ля — столові коренеплоди, зеленні — огірки — капуста, капуста — огірки — столові ко-ренеплоди, безрозсадна капуста — столові коренеплоди, цибуля — капуста — огірки;

4)         після кукурудзи на силос: огірки — помідори — цибуля або зеленні, помідори — огірки — цибуля, капуста — огірки — столові коренеплоди, помідори — капуста — огірки.

Орієнтовні схеми сівозмін для господарств Лісостепу з різним насиченням ово-чевими культурами можуть бути такими:

I.          2 — багаторічні трави; 3 — огірки; 4 — помідори; 5 — зеленні; 6 — капуста; 7 — помідори; 8 — ярі зернові з підсівом багаторічних трав.

II.        1, 2 — багаторічні трави; 3 — озима пшениця; 4 — помідори; 5 — зеленні; 6 — ка-пуста; 7 — помідори; 8 — ярі зернові з підсівом багаторічних трав.

 

III.       1 — конюшина; 2 — огірки; 3 — зеленні; 4 — капуста; 5 — огірки; 6 — столові коренеплоди; 7 — ярі зернові з підсівом конюшини.

IV.       1 — конюшина; 2 — озима пшениця; 3 — цибуля з насіння; 4 — огірки; 5 — ка-пуста; 6 — огірки; 7 — цибуля з сіянки; 8 — озима пшениця з підсівом конюшини.

V.        1, 2 — багаторічні трави; 3 — огірки; 4 — зеленні; 5 — ранні помідори; 6 — озима

пшениця; 7 — цибуля; 8 — ярі зернові з підсівом багаторічних трав.

VI.       1, 2 — багаторічні трави; 3 — озима пшениця; 4 — безрозсадна капуста; 5 — по-

мідори; 6 — столові коренеплоди; 7 — ярі зернові культури з підсівом багаторічних

трав.

VII.      1 — горох + післяжнивна кукурудза на зелений корм; 2 — огірки; 3 — помідо-

ри; 4 — капуста; 5 — огірки; 6 — столові коренеплоди.

Степ. Ця зона є основним постачальником товарних овочів. У ній розміщено більше половини площ овочевих культур. Це зона консервного виробництва і вироб-ництва свіжих овочів для великих промислових центрів та курортів.

При зрошенні тут можна вирощувати всі види овочевих культур, які культивують у країні, але найбільше виробляють тут помідорів, цибулі, часнику, перцю, баклажа-нів. На південному заході зони в структурі посівних площ головне місце відводить-ся помідорам, на північному сході — помідорам і капусті. Для сівозмін господарств Степу з поглибленою спеціалізацією щодо вирощування окремих овочевих культур рекомендуються такі ланки сівозміни:

1)         після багаторічних трав: помідори — огірки — зеленні, помідори — огірки — по-мідори, огірки — капуста — помідори, огірки — помідори — огірки, капуста — огір-ки — помідори;

2)         після озимої пшениці: цибуля — зеленні — капуста, безрозсадні помідори — го-рох овочевий — цибуля, безрозсадні помідори — цибуля з сіянки — розсадні помідо-ри, помідори — огірки — цибуля, помідори — горох овочевий;

3)         після ранньої картоплі: цибуля — зеленні — огірки, цибуля — капуста — огірки, люцерна — люцерна — помідори;

4)         після зернобобових: огірки — капуста, озима пшениця — помідори.

Треба нагадати, що при розміщенні помідорів, перцю, баклажанів після багато-річних трав та кукурудзи збільшується зрідженість цих культур від пошкодження личинками дротяника.

3. Сівозміни в землеробстві україни

Безрозсадні помідори сприяють забур’яненню цибулі, яку часто розміщують піс-ля цього попередника.

Орієнтовні схеми сівозмін для вирощування овочевих культур у Степу можуть бути такими:

I.          1, 2 — багаторічні трави; 3 — озима пшениця; 4 — помідори; 5 — капуста; 6 —

огірки; 7 — столові коренеплоди; 8 — ярі зернові культури з підсівом багаторічних

трав.

II.        1, 2 — багаторічні трави; 3 — озима пшениця; 4 — капуста; 5 — помідори; 6 —

огірки; 7 — цибуля; 8 — ярі зернові з підсівом багаторічних трав.

III.       1 — озима пшениця; 2 — помідори; 3 — огірки; 4 — помідори; 5 — горохо-вівсяна сумішка на зелений корм + післяукісна капуста; 6 — розсадні помідори; 7 — цибуля, столові коренеплоди.

IV.       1, 2 — багаторічні трави; 3 — розсадні помідори; 4 — зеленні; 5 — огірки; 6 — помідори; 7 — овочеві ранні культури, після збирання їх — літня сівба багаторічних трав.

V.        1, 2 — багаторічні трави; 3 — помідори; 4 — огірки; 5 — капуста; 6 — столові ко-

ренеплоди, зеленні; 7 — ярі зернові культури з підсівом багаторічних трав.

VI.       1, 2 — багаторічні трави; 3 — озима пшениця + післяжнивно горохо-вівсяна

сумішка на зелений корм; 4 — помідори; 5 — капуста; 6 — столові коренеплоди; 7 — ярі

зернові на зелений корм з підсівом багаторічних трав.

VII.      1, 2 — багаторічні трави; 3 — помідори; 4 — кукурудза на силос; 5 — огірки;

6 — помідори; 7 — капуста; 8 — злаково-бобова сумішка на зелений корм, багаторічні

трави літньої сівби.

VIII.    1, 2 — люцерна; 3 — помідори; 4 — горох овочевий; 5 — озима пшениця, лю-

церна літньої сівби.

IX.       1 — рання картопля; 2 — цибуля; 3 — злаково-бобова сумішка на зелений корм

+ капуста післяукісно; 4 — ярі зернові; 5 — цибуля; 6 — огірки; 7 — малопоширені

овочеві культури.

X.        1, 2 — люцерна; 3 — помідори; 4 — огірки; 5 — однорічні трави на зелений корм;

6          — озима пшениця; 7 — цибуля або столові коренеплоди; 8 — ранні овочеві культури,

люцерна літньої сівби.

На зрошуваних землях Інститут зрошуваного землеробства УААН пропонує такі сівозміни:

I.          1, 2 — люцерна; 3 — помідори; 4 — кукурудза МВС; 5 — огірки; 6 — помідори;

7          — капуста; 8 — злаково-бобова сумішка на зелений корм + літній посів люцерни.

II.        1, 2 — люцерна; 3 — розсадні помідори; 4 — горох на зелений горошок; 5 — ози-

ма пшениця+літній посів люцерни.

III.       1, 2 — люцерна; 3 — помідори; 4 — огірки; 5 — однорічні трави на зелений корм; 6 — озима пшениця; 7 — цибуля або коренеплоди столові; 8 — ранні овочеві+літній посів люцерни.

IV.       1 — картопля рання; 2 — цибуля; 3 — злаково-бобова сумішка + капуста; 4 — ярі зернові; 5 — цибуля; 6 — огірки; 7 — малопоширені овочеві культури.

В останній сівозміні відсутні багаторічні трави, тому слід вносити по 20–25 т гною на кожний гектар сівозмінної площі.

Класичною є сівозміна на зрошуваних землях радгоспу «Городній велетень», що пройшла тут п’ять ротацій і має таке чергування культур: 1 — ячмінь з підсівом

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

люцерни; 2, 3 — люцерна; 4 — помідори; 5 — гарбузові; 6 — коренеплоди; 7 — зелений горошок; 8 — помідори.

Херсонська селекційна науково-дослідна станція баштанництва на підставі ба-гаторічних досліджень рекомендує баштанні короткоротаційні сівозміни для умов зрошення з багаторічними травами з різним насиченням баштанними культурами:

I.          1 — озима пшениця + післяжнивно еспарцет; 2 — еспарцет на насіння; 3 — баш-

танні;

II.        1 — озима пшениця + післяжнивно люцерна; 2, 3 — люцерна; 4 — баштанні

(кавуни); 5 — баштанні (гарбузи, дині);

III.       1 — озима пшениця + післяжнивно еспарцет; 2 — еспарцет на насіння; 3 — ози-ма пшениця + післяжнивні на сидерат; 4 — баштанні;

IV.       1 — озима пшениця + післяжнивно люцерна; 2, 3 — люцерна; 4 — баштанні;

5          — озима пшениця + післяжнивні на сидерат; 6 — баштанні.

Завдяки наявності багаторічних трав, а також сівби сидератів у післяжнивний пе-ріод біогенність ґрунту різко підвищується, що сприяє його оздоровленню, очищен-ню від патогенних організмів та підтриманню високого рівня родючості (А. П. Кова-ленко, А. О. Лимар, М. П. Малярчук та ін., 1999).