Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Класифікація сівозмін : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

3.3. Класифікація сівозмін


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Велика різноманітність природно-економічних зон, різна спеціалізація госпо-дарств зумовили впровадження значної кількості сівозмін і це є основою їх класифі-кації на типи та види.

Під типами сівозмін розуміють сівозміни різного виробничого призначення, що відрізняються видом основної продукції, яка виробляється. Вид сівозміни — це різ-новидність сівозмін певного типу, що відрізняються співвідношенням сільськогос-подарських культур і парів. Проте всі сівозміни повинні забезпечувати розміщення культур після добрих попередників, ефективне використання добрив і машин, під-вищення родючості ґрунту, одержання високих доброякісних урожаїв, поліпшення умов організації праці, виконання планів виробництва продукції. Розрізняють три типи сівозмін: польові, кормові і спеціальні.

Польові сівозміни призначені здебільшого для виробництва зерна, технічних культур і картоплі. Незначна частина площі польової сівозміни може бути зайнята кормовими культурами (травами, кукурудзою на силос і зелений корм та ін.) і чис-тим паром. Проте повне забезпечення кормами тваринництва не входить у завдання польової сівозміни. Під польовими сівозмінами в нашій країні зайнято близько 90% орної землі.

Кормові сівозміни призначені переважно для виробництва зелених, силосних, соковитих і грубих кормів. Залежно від групи кормових культур, які переважають у сівозміні, їх призначення і просторового розміщення кормові сівозміни поділяють на прифермські (притабірні) і лукопасовищні. Прифермські сівозміни розміщують поблизу тваринницьких ферм і призначені для виробництва зелених, силосних та со-ковитих кормів. Притабірні сівозміни розміщують біля літнього табору і призначені для забезпечення тварин зеленими або соковитими кормами в період нестачі їх на пасовищі. Як правило, кормові сівозміни не можуть повністю задовольнити потреби тваринництва в зелених і тим більше в силосних та соковитих кормах, виробництво яких поповнюється за рахунок польових сівозмін, кормових угідь, штучних пасовищ тощо. В лукопасовищних сівозмінах в основному вирощуються багато- і однорічні трави на сіно і випас. У них щороку виділяють кілька трав’яних полів для змінного пасовища, яке використовується від двох до п’яти років. У перші один-два роки для створення міцної дернини трави використовують лише на сіно, періодично підкошу-ючи їх.

Класифікація сівозмін подана в табл. 18.

Ґрунтозахисними називаються сівозміни, в яких набір сільськогосподарських культур, їх розміщення і чергування забезпечують захист ґрунтів від ерозії.

Овочевими називаються сівозміни, в яких овочеві культури займають усю або більшу частину площі ріллі.

Спеціальні сівозміни призначені для вирощування культур, які потребують спе-ціальних умов і агротехніки вирощування. У них вирощують рис, коноплі, махорку, тютюн, лікарські рослини тощо.

3. Сівозміни в землеробстві україни

Таблиця 18

Класифікація сівозмін

 

Тип сівозмін  Види сівозмін

Польові          Зернопарові

Зернопаропросапні

Зернопросапні

Зернотрав’яні

Зернотрав’яно-просапні

(плодозмінні)

Просапні

Трав’яно-просапні

Сидеральні

Травопільні

Кормові:

—        прифермські

—        лукопасовищні          Просапні Трав’яно-просапні Плодозмінні Травопільні

Спеціальні     Зернопросапні Просапні Трав’яно-просапні Зернотрав’яні

Сівозміни того чи іншого типу поділяються на певні види. В Україні впровадже-ні такі види сівозмін: зернопарові, зернопаропросапні, зернопросапні, зернотрав’яні, плодозмінні, просапні, трав’яно-просапні, травопільні, сидеральні та ін.

У зернопаровій сівозміні посіви зернових, що займають більшу частину площі сі-возміни (60–70%), чергуються з полем чистого пару. Під чистим паром може бути до 15–20%, під просапними культурами — до 20% площі сівозміни. Зазначені сівозміни є в південних і південно-східних дуже посушливих районах Степу. Прикладом зер-нопарової сівозміни може бути така: 1) чистий пар; 2) зернові; 3) зернові; 4) зернові. Для боротьби з вітровою ерозією в таких сівозмінах застосовують смугове розміщен-ня пару і посівів пшениці, куліси й безполицевий обробіток ґрунту із залишенням на поверхні стерні, а також спеціальні знаряддя та сівалки.

У зернопаропросапній сівозміні посіви зернових культур, що займають 50–70% площі, чергуються з чистим паром (6–10%) і просапними культурами, які становлять 30–40% сівозмінної площі. Висівають також однорічні й багаторічні трави. Польові сі-возміни цього виду займають значні площі в степових і південно-східних лісостепових районах. Основна продукція — зерно, сировина олійних культур (соняшник), частково цукрові буряки. Для боротьби з вітровою та водною ерозіями просапні культури і пари розташовують смугами, чергуючи їх із зерновими і розміщуючи упоперек схилу (в ра-йонах водної ерозії) або впоперек пануючого напрямку вітру (в районах вітрової ерозії).

У зернопросапних сівозмінах чергуються посіви зернових культур, що займають 50–60% сівозмінної площі, з просапними культурами (35–45%). Пари зайняті багато-річними й однорічними травами та зернобобовими. Це основний вид польових сівоз-мін у Лісостепу і частково на Поліссі. Основна продукція — зерно, цукрові буряки, картопля, льон-довгунець.

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

У зернотрав’яній сівозміні більшу частину ріллі займають зернові, а на решті її площі вирощують багаторічні трави (від одного до трьох полів). У льонарських гос-подарствах у зернотрав’яній сівозміні вирощують льон. Така сівозміна називається зернольонотрав’яною, наприклад: 1 — зайнятий пар; 2 — озимі; 3 — ярі зернові з під-сівом трав; 3,4 — багаторічні трави; 5 — льон; 6 — озимі; 7 — ярі зернові. За наявнос-ті поля чистого пару зернотрав’яна сівозміна перетворюється в зернопаротрав’яну. Зернотрав’яні сівозміни та їх різновидності поширені на Поліссі, особливо в районах, віддалених від промислових центрів, де мало вирощується картоплі.

Зернотрав’яні сівозміни мають значну ґрунтозахисну здатність і можуть розміщу-ватися на схилах до 5°, а при застосуванні ґрунтозахисного обробітку ґрунту — до 7°.

Плодозмінною, або зернотрав’яно-просапною, називають сівозміну, в якій зерно-ві культури займають не більше половини площі ріллі й чергуються з просапними і бобовими культурами. У класичній плодозмінній норфольській сівозміні під зернові відводили 50% площі, під просапні та бобові трави — по 25%. За такого співвідно-шення культур можна здійснити принцип плодозміни, тобто чергування, коли одна за іншою обов’язково розміщуються культури, що належать до різних груп за біо-логічними особливостями і технологією вирощування, тобто між двома зерновими розміщують кормову траву, просапну бобову або технічну культуру.

Таким чином, плодозмінна сівозміна являє собою комбінацію двопільних ланок, у яких одне поле зайняте зерновими хлібами, друге — однією з культур, що належать до вищевказаних груп. У практиці пе реважали сівозміни з посівом бобових трав, які замінили поле чистого пару. Це добре виражено в норфольській сівозміні із таким чергуванням культур: 1 — конюшина; 2 — озима пшениця; 3 — турнепс; 4 — ячмінь з підсівом конюшини.

Перехід до плодозмінних сівозмін був новим великим кроком в інтен-сифікації землеробства і ведення його на науковій основі. Сівба просапних культур і конюши-ни стала новим етапом розвитку землеробства. Як указував Д. М. Прянишников, пе-рехід до плодозмінних сівозмін у Захід ній Європі ще до застосування мінеральних добрив викликав подвоєння урожаїв зернових культур і збільшення загальної про-дуктивності землеробства в чотири рази порівняно з зерновим трипіллям.

Плодозмінні сівозміни поширені на Поліссі і в Лісостепу. Так, у господарствах Жашківського району Черкаської області введені такі польові плодозмінні сівозмі-ни: 1 — зайнятий пар; 2 — озима пшениця; 3 — цукрові буряки; 4 — ячмінь і овес з підсівом багаторічних трав; 5 — багаторічні трави; 6 — озима пшениця; 7 — цукрові буряки; 8 — горох і вика на зерно; 9 — озима пшениця і жито; 10 — кукурудза на зерно, просо, горох.

У типових плодозмінних сівозмінах поле бобових займають багаторічними тра-вами (конюшиною, люцерною, еспарцетом та ін.). Використання їх протягом двох років у багатопільній сівозміні не порушує плодозміни.

Плодозмінні сівозміни мають невелику ґрунтозахисну здатність і при розміщенні на схилах понад 2° потребують додаткових протиерозійних заходів.

У просапних сівозмінах просапні культури займають більшу частину площі ріл-лі. При великому насиченні виникає необхідність у висіванні просапних підряд два роки і більше. У цих сівозмінах багаторічні й однорічні трави займають до 10-20% площі. Польові просапні сівозміни займають невеликі площі в краще забезпечених вологою лісостепових районах, а також на зрошуваних і частково на осушених зем3. Сівозміни в землеробстві україни

лях. Ці сівозміни слід розміщувати на ґрунтах, які не зазнають ерозії, на рівнинних або із незначним схилом землях із застосуванням ґрунтозахисної технології вирощу-вання просапних культур.

Травопільні сівозміни передбачають значні (20–70%) площі посіву сумішок бо-бових і злакових багаторічних трав 2–4-річного використання, посіви зернових на площі 30–50%, просапних культур 20–30%. Можуть бути сівозміни без просапних і з чорним паром. Польові травопільні сівозміни в класичному їх визначенні із сівбою сумішок багаторічних трав і розміщенням по скибі ярих культур трапляються рідко в поліських районах, на схилових еродованих землях передгірних і гірських районів Карпат, на зрошуваних і осушених землях. На Україні цей вид сівозмін, коли більшу частину ріллі використовують під багаторічні трави, найчастіше трапляється серед кормових сівозмін. Наводимо орієнтовне чергування культур у таких сівозмінах: 1, 2, 3, 4 — багаторічні трави, 5 — зернові або льон-довгунець, 6 — однорічні трави, 7 — ярі зернові з підсівом багаторічних трав.

У трав’яно-просапній сівозміні просапні культури займають декіль ка полів і ви-рощування їх чергується з багаторічними травами. Найпоширеніші вони серед кор-мових сівозмін на зрошуваних і осушених землях.

На осушених землях у трав’яно-просапні сівозміни включають багаторічні тра-ви на три-чотири роки використання і чотири-п’ять полів однорічних культур, пере-важно просапних (кукурудза, картопля та ін.). Така структура посівних площ більше відповідає господарствам молочно-тваринницького напряму. До трав’яно-просапних сівозмін належать також овочево-кормові, в яких одне-два поля займають багаторіч-ні трави і три-чотири й більше — овочеві та кормові просапні культури. Ці сівозміни розміщуються на заплавних землях або добре удобрених присадибних ділянках.

У сидеральних сівозмінах на одному або двох полях вирощують сільськогоспо-дарські культури з наступним заорюванням їх зеленої маси на добриво. На решті полів розміщують зернові та просапні культури. Такі сівозміни впроваджують на-самперед на піщаних ґрунтах у районах достатнього зволоження або на зрошуваних землях. Як сидеральні куль тури на піщаних ґрунтах вирощують люпин, на чорнозе-мах — капустяні культури, а на засолених ґрунтах — буркун.