Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.8. Цукрові буряки в сівозмінах : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

3.2.8. Цукрові буряки в сівозмінах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Цукрові буряки поряд із соняшником є основною технічною культурою в Україні та єдиною сировиною для виробництва цукру.

Цукрові буряки є основною технічною культурою Лісостепу і потребують до-брих попередників, після яких створюється сприятливий водний і поживний режими ґрунту, а поле має добрий фітосанітарний стан (відсутність бур’янів, збудників хво-роб, шкідників). В усіх бурякосійних районах країни цю культуру розміщують після озимої пшениці. На продуктивність цукрових буряків дуже впливають попередники.

Лісостеп. У районах достатнього зволоження врожай цукрових буряків після озимої пшениці в ланці з багаторічними травами, однорічними злаково-бобовими сумішками, горохом та кукурудзою на зелений корм і силос практично однаковий.

Цукрові буряки тут треба розміщувати після озимої пшениці, яка йде після ба-гаторічних трав на один укіс (у більш зволожених і західних районах також і на два укоси), друге поле — після озимої пшениці по зайнятих парах (однорічні культури на зелений корм, кукурудза на ранній силос, ранньостигла картопля) та гороху.

Райони достатнього зволоження найсприятливіші для насичення сівозміни цу-кровими буряками. На чорноземних нееродованих ґрунтах при достатньому вне-сенні органічних і мінеральних добрив та постійному контролі за фітосанітарним станом ґрунту, а також при оптимальних чергуванні культур і частці їх у сівозміні в правобереж них районах допустиме насичення типової польової зернопросапної де-сятипільної сівозміни цукровими буряками до 30%. Дещо більша ефективність на-сичення сівозміни цукровими буряками від 20 до 30% за рахунок кукурудзи на зерно забезпечується тут при наявності багаторічних трав.

Коли необхідно насичувати сівозміни (десятипільні) цукровими буряками понад 20%, третє поле їх треба розміщувати після озимої пшениці в ланці з горохом перед зайнятим паром за рахунок культур збі рного поля ярих.

У північних та центральних районах нестійкого зволоження найбільші й сталі врожаї цукрових буряків можна збирати після озимої пшениці по чорному і зайнятих парах та гороху.

У північній та центральній частинах підзони нестійкого зволоження урожай бу-ряків у ланці з кукурудзою на силос лише дещо менший або близький до врожаю в ланках з чорним та зайнятими парами. У південній та східній частинах підзони змен-шення продуктивності цукрових буряків при розміщенні їх після озимини, яку сіяли після кукурудзи на силос, досить значне.

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

Якщо в районах достатнього зволоження горох на зерно для озимої пшениці й наступних цукрових буряків рівноцінний багаторічним травам на один укіс, то в ра-йонах нестійкого зволоження заміна ним багаторічних трав на один укіс може дещо зменшити продуктивність цукрових буряків, що залежить від частки в сівозміні зер-нових культур, зокрема й гороху.

Дворічне використання багаторічних трав, крім зниження врожаю наступних куль тур у сівозміні, скорочує площу зернових і знижує загальну продуктивність сі-возміни та погіршує в ній чергування культур і зменшує можливість використання площі багаторічних трав як добрих попередників озимини.

Тому в районах нестійкого зволоження багаторічні трави в типовій десятипільній зернопросапній сівозміні доцільно використовувати на один укіс і займати ними ціле поле.

У виробництві цукрові буряки часто вирощують після озимої пшениці, яка йде після пшениці та інших стерньових попередників. Бага торічні дослідження показу-ють, що таке розміщення цукрових буряків значно збільшує засміченість посівів та зменшує їх продуктивність.

Райони нестійкого зволоження, внаслідок напруженішого, ніж у районах достат-нього зволоження, водного режиму ґрунту менш сприятливі для збільшення концен-трації цукрових буряків у сівозміні. Тут спосте рігається велике зменшення продук-тивності їх при скороченні інтервалу в розміщенні від трьох до двох років.

Таким чином, цукрові буряки в районах нестійкого зволоження треба розміщу-вати після озимої пшениці, що йшла по чорному й зайнятому ранніми однорічними культурами на зелений корм парах і гороху, а також після багаторічних трав на один укіс. У більшості районів підзони на нееродованих землях оптимальною часткою цу-крових буряків у сівозміні є 25% при восьмипільній, 22,2 — при дев’ятипільній та 20% — при десятипільній сівозмінах.

На землях зі зниженим рельєфом та близьким заляганням підґрунтових вод у зонах розміщення цукрових заводів допустиме збільшення насичення сівозмін цу-кровими буряками до 25–30% при наявності поля раннього зайнятого, а в південно-східній частині підзони — чорного пару.

У північно-західних районах лівобережної частини підзони нестійкого зволожен-ня на слабоокультурених землях цукрові буряки треба повертати на місце попере-днього вирощування не раніше як через п’ять років, тому максимальним насиченням їх у сівозміні є 10% у п’ятипільній і 20% (два поля) — у десятипільній сівозмінах.

У районах недостатнього зволоження друге поле цукрових буряків у сівозмінах доцільно розміщувати після озимої пшениці в ланці з багаторічними травами на один укіс та з однорічними з таким розрахунком, щоб бурякові поля в чергуванні були максимально віддалені і розділялися чорним паром для відновлення запасів води в глибоких шарах ґрунту.

Для розміщення цукрових буряків тут насамперед потрібно використовувати ланки з чорним та зайнятим раннім парами і тільки при великій площі буряків виро-щувати також і після озимини, попередником якої були багаторічні трави на один укіс та однорічні куль тури на зелений корм. Якщо загинула озима пшениця, після якої йдуть цукрові буряки, пересівати її необхідно ярими зерновими культурами звичай-ної рядкової сівби, але не кукурудзою, грубі післяжнивні рештки якої перешкоджа-ють успішно застосовувати інтенсивну технологію вирощування цукрових буряків.

3. Сівозміни в землеробстві україни

Степ. Тут основні посіви цукрових буряків зосереджені в північно-західних і північних районах (північна частина Одеської, Кіровоградська, частина північно-західних районів Миколаївської та Дніпропетровської областей), де річна кількість опадів 450–500 мм, тривалий теплий період року і родючі чорноземні ґрунти забез-печують високі врожаї коренеплодів.

Останнім часом цукрові буряки вирощують і в центральних районах Степу. Про-те у зв’язку з посушливішим кліматом та різкими коли ваннями кількості опадів під час вегетації тут спостерігається більша строкатість врожаю за роками.

Найкращим попередником цукрових буряків у сівозмінах Степу, як і в основній зоні бурякосіяння, є озима пшениця, яку сіють по чорному пару. У північно-західній частині їх насамперед треба висівати в ланках з чорним паром і зайнятим горохом на зерно, а в північних районах краще розмішувати після озимини по чорному та зайня-тих парах. Не варто їх сіяти безпосередньо після кукурудзи на силос і зерно та в ланці з повторною озимою пшеницею.

Дослідження переконують у необхідності сівби цукрових буряків у Центрально-му Степу в ланці з чорним паром і тільки за недостатньої площі пару для розміщення їх після цього передпопередника — у ланці з ранніми зайнятими парами. Допусти-ме насичення польових 10-пільних сівозмін цукровими буряками в господарствах м’ясо-молочного напряму північної частини Степу, які знаходяться в зоні цукрових заводів, може бути доведене до 20%.