Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1.2. Беззмінні посіви сільськогосподарських культур : Землеробство. Підручник : Бібліотека для студентів

3.1.2. Беззмінні посіви сільськогосподарських культур


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

При повторному й беззмінному вирощуванні продуктивність сільськогосподар-ських культур зменшується, що засвідчують численні тривалі досліди. Так, на Ро-тамстедській дослідній станції (Англія) урожайність ози мої пшениці протягом 125 років у беззмінних посівах знизилася більше як у два рази, а при застосуванні добрив вона хоч і не зменшувалася, однак була значно нижчою, ніж у сівозміні. У подібних дослідах у Галле (Німеччина) урожайність жита через 70 років у беззмінних посівах знизилася на 63%, а в дослідах на Чарторийському дослідному полі (Житомирська обл.) вона в беззмінних посівах на фоні N40P30К30 зменшувалася на 32% порівняно із сівозміною. Середня урожайність цієї культури у беззмінних посівах протягом біль-ше 100 років на Полтавському дослідному полі становить 6–7 ц/га.

Залежно від реакції на повторне вирощування культури поділяються на такі групи:

1)         дуже чутливі, урожайність яких у повторних посівах або при частому повернен-ні на попереднє місце різко знижується (цукрові буряки, льон-довгунець, соняшник);

2)         середньочутливі, урожайність яких при повторному вирощуван ні знижується мало і за відповідної технології їх можна вирощува ти два роки підряд (озимі зернові, овес, ячмінь);

3)         малочутливі, здатні забезпечувати досить високий урожай протягом кількох років при повторному вирощуванні (бавовник, тю тюн, картопля, коноплі, кукурудза, рис).

Так, дослідженнями Є. М. Лебедя (1988) встановлена можливість повторних по-сівів кукурудзи в сівозмінах на одному й тому самому полі, а також більш тривалої сівби (до 26 років) на постійних ділянках. Кращою культурою переривання беззмін-ності кукурудзи в Степу є горох, гіршою — ячмінь, а соняшник займає проміжне по-ложення. При цьому переривання беззмінності кукурудзи іншими культурами сівоз-міни по зитивно впливає лише в рік прямої дії заходу.

Випадки значного зниження урожайності при беззмінній сівбі деяких культур називають ґрунтовтомою. Відомі льоновтома, буряковтома, конюшиновтома та ін. В агрономічній науці постійну увагу приділяють виявленню причин ґрунтовтоми. З’ясовано, що існує багато загальних причин, але для окремих культур встановлено й

3. Сівозміни в землеробстві україни

специфічні: для льоновтоми — поширення грибних захворювань, зокрема фузаріозу; для буряковтоми — поширення нематоди; для конюшиновтоми — збіднення ґрунту на фосфор і калій; для соняшниковтоми — поширення вовчка. Але цим не вичерпу-ються причини ґрунтовтоми. Навіть при усуненні цих причин при беззмінній культу-рі врожаї залишаються нижчими, ніж при правильному чергуванні культур.

За даними Б. М. Рожественського (1948), найстійкішими в беззмінних посівах виявилися ячмінь, кукурудза та яра пшениця, а найменш стійкими — цукрові буряки, озима пшениця й просо.

У дослідженнях Інституту цукрових буряків УААН на чорноземах типових ма-логумусних Носівського відділення Чернігівської сільськогосподарської станції осо-бливо вибагливими до сівозміни виявилися цукрові буряки й озима пшениця, тоді як кукурудза, картопля, а при застосуванні добрив — і ячмінь та овес забезпечували досить сталі врожаї і за тривалого (10 років) беззмінного вирощування.

Залежно від реакції на беззмінне вирощування вчені Німеччини розподіляють польові культури на три групи.

1.         Стабільні або самосумісні культури, які можна протягом кількох років вирощу-вати на одному місці без істотного зниження врожаю. Це — жито, кукурудза, люпин жовтий, серадела, озима вика, квасоля, соя, тютюн, коноплі, просо, картопля (на по-лях, де немає нематод).

2.         Лабільні, або ті, що негативно реагують на беззмінне виро щування і навіть по-вторне вирощування на одному місці, — пшениця, овес, ячмінь, цукрові та кормові буряки, конюшина, люцерна, горох, льон, соняшник. У сівозмінах лабільні культури повторно сіяти не ре комендують.

3.         Сівозмінолабільні (несумісні) культури, тобто такі, які недоцільно висівати одну після другої. Наприклад, пшеницю після ячме ню, овес після ячменю й навпаки, буряки після ріпаку і навпаки, льон після гороху й навпаки.

Цей розподіл культур на групи заслуговує на деталізацію стосов но конкретних умов. Наприклад, на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся люпин жовтий не є ста-більною культурою. На Чернігівській та колишній Житомирській сільськогосподар-ських дослідних станціях люпиновтома почала проявлятися уже на третій-четвертий роки беззмінного вирощування: врожай поступово знижувався, а потім рослини по-чали гинути вже у фазі розетки та бутонізації.

Причина зниження врожаїв культур при беззмінному їх вирощуванні не одно-значна. У ряді випадків це зумовлено тим, що в беззмінних посівах створюються умо-ви, сприятливі для розвитку шкідників і збудників хвороб, властивих даній культурі, в інших погіршується поживний режим внаслідок однобічного виносу макро- і мікро-елементів з ґрунту. Констатовано також значне збільшення забур’яненості посівів.

Здебільшого на ріст і продуктивність монокультур негатив но впливали кореневі виділення самих рослин та продукти життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів.

Застосування добрив дещо гальмує процес наростання токсичності ґрунту при беззмінному вирощуванні сільськогосподарських культур, але не припиняє.

Повторні й особливо беззмінні посіви також призводять до розмноження шкід-ників, що спеціалізуються на певних культурах (буряковий довгоносик, хлібна жу-желиця тощо), а це також є однією з причин зниження врожайності.

Підсумовуючи результати численних досліджень, можна сказати, що ґрунтовто-ма і пов’язане з нею зниження врожаїв культури у беззмінних та повторних посівах

В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик «Землеробство»

зумовлюється комплексом факторів. Дія їхня ослаблюється застосуванням органіч-них і мінеральних добрив, засобів боротьби з хворобами, шкідниками і бур’янами. Найбільш надійним агротехнічним заходом зниження ґрунтовтоми є науково об-ґрунтоване чергування культур у сівозміні в поєднанні з іншими ланками системи землеробства.