Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Вища математика для економістів : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 

магниевый скраб beletage

Сучасна математична освіта фахівців економіки потребує не лише знань таких математичних дисциплін як «Вища математика», «Ма-тематичне програмування», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Економетріка», але й навичок розв’язування відповід-них задач з використанням обчислювальної техніки.

Багаторічний досвід викладання цих дисциплін студентам еко-номічних спеціальностей різних форм навчання та спілкування з висококваліфікованими фахівцями дозволяє авторам стверджувати, що внаслідок різноманітних об’єктивних та суб’єктивних причин значна частина студентів потребує починати навчання з удоскона-лення початкового математичного рівня.

Саме тому автори почали «Вищу математику для економістів» з елементів математичної логіки, комбінаторики, алгебраїчних перетво-рень, розв’язування алгебраїчних рівнянь та нерівностей з однією не-відомою, математики фінансів та різницевих рівнянь. Ці розділи містяться у підручниках з математики провідних іноземних універ-ситетів. Вони можуть вивчатися студентами самостійно в позаучбо-вий час.

Посібник містить багато задач та прикладів, в тому числі еконо-мічного змісту, що на думку авторів повинно сприяти підвищенню інтересу студентів до учбових занять з математики та інших дис-циплін, а також сприяти використанню математичних методів бізнес-менами, фінансистами, менеджерами, фахівцями економіки та менед-жменту, соціологами.

Посібник складається з 13 частин, додатку та відповідей до вправ. Кожна частина поділена на декілька розділів, має свою нумерацію означень, теорем, формул, малюнків, вправ та зауважень.

У додатку наведені таблиці для обчислення відсотків накопичен-ня та ренти, значень функцій ex та e–x, систематизації рівнянь прямої па площині та диференціального числення функцій однієї змінної, таблиця інтегралів та зразки двох контрольних робіт.

Структурно-логічну схему зв’язків між частинами курсу можна зобразити таким чином:

Барковський В.В., Барковська Н.В. «Вища математика для економістів»

ПОЧАТКОВИЙ БЛОК

 

БЛОК АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

 

БЛОК МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Автори вдячні вченому секретарю Науково-дослідного економіч-ного інституту Міністерства економіки України Добжанському Е.І., науковим співробітникам цього інституту Крючковій І.В., Євдокі-мовій І.М., Пузанову І.І., декану факультету інженерних систем та технологій професору Шарапову О.Д. та завідуючому кафедрою вищої математики Київського національного економічного універси-тету професору Валєєву К.Г. за ґрунтовне обговорення вимог до математичних знань та навичок випускників вищих економічних навчальних закладів.

Автори виражають щиру подяку президенту Національної ака-демії управління Єрохіну С.А., завдяки наполегливості та допомозі якого стало можливим перше видання цього підручника.

Ми врахували одержані від студентів та фахівців декілька заува-жень, рекомендацій та побажань, спрямованих на покращення підруч-ника.