Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник ключових слів : Вища математика для економістів : Бібліотека для студентів

Словник ключових слів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 

магниевый скраб beletage

Інтеграл і. невизначений і. визначений і. невласний

Інтервал

Колінеарність

Компланарність

Комбінаторика

Кут

Лінія л. пряма, крива

Математичний

аналіз

Матриця

Межа

Множення

Множник

Невизначеність

Неперервність

Обернена матриця

Область

Обчислити

Опуклість

Поверхня

Площина

Послідовність

Похідна

Прави ло

Прогресія

Прибуток

Радіус збіжності

Ранг матриці

Рівняння

Розв'язок

Розклад

Розрив

Ряди

Угнутість

Функція

Частинні похідні

Интеграл и. неопределенный и. определенный и. несобственный

Интервал

Коллинеарность

Компланарность

Комбинаторика

Угол

Линия л. прямая, кривая

Математический

анализ

Матрица

Граница

Умножение

Множитель

Неопределенность

Непрерывность

Обратная матрица

Область

Вычислить

Выпуклость

Поверхность

Плоскость

Последовательность

Производная

Правило

Прогрессия

Прибыль

Радиус сходимости

Ранг матрицы

Уравнение

Решение

Разложение

Разрыв

Ряды

Вогнутость

Функция

Частные

производные

Integral

і. antiderivative

і. definite

improper і. Interval Collinearity Complanarity Theory of combination Angle Line

l. axis, curve Mathematical analysis

Matrix

Boundary, border

Multiplying

Multiplier

Uncertainty

Continuity

Reciprocal matrix

Domain, region

Determine, calculate

Convex

Surface

Plane

Sequence

Derivative

Rule

Progression

Profit

Radius of convergence

Rank of matrix

Equation

Solution

Resolve

Rupture, discontinuity

Rows, series

Concavity

Function

Partial derivates

Барковський В.В., Барковська Н.В. «Вища математика для економістів»

Словник ключових слів

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ В.В. БАРКОВСЬКИЙ, Н.В. БАРКОВСЬКА

ВИЩА МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ

5-те видання НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів — Б. А. Сладкевич

Комп’ютерна верстка — Є. А. Ткаченко

Дизайн обкладинки — Б. В. Борисов

Підп. до друку 02.09.2009. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура «PetersburgС». Друк офсетний.

Ум. друк.арк. 25,2. Наклад 600 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006