Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Психологія ставлення про закономірності дитячого роз-витку (В.М.Мясищев). : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

5. Психологія ставлення про закономірності дитячого роз-витку (В.М.Мясищев).


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

магниевый скраб beletage

Основою особистості є індивідуально-цілісна система її суб’єктивно-оцінних ставлень до дійсності. В.М.Мясищев зазна-чає, що психологічне ставлення – це цілісна система індивідуаль-них, вибіркових і свідомих зв’язків особистості з різними сторона-ми дійсності. Діяльність і поведінка однієї й тієї ж особистості кожного конкретного моменту визначаються її ставленням до різних сторін дійсності, видами ставлення, які випливають з історії розвитку особистості, з усієї об’єктивної суспільно-істо-ричної дійсності. Питання про розвиток людини нерозривно пов’язане з формуванням її видів ставлення. Виховання є проце-сом взаємодії вихователя і вихованця. Взаємовідносини, що існу-ють між ними, відіграють істотну роль у процесі взаємодії та ра-зом з тим є результатом цієї взаємодії.

Діяльність (гра, навчання, праця) для формування основ-них психічних властивостей, які є моральною основою особис-тості, може бути і нейтральним процесом, якщо між її учасниками не організовані ставлення (відносини, що вимагають взаємодопо-моги, співробітництва).

3 Вікова та педагогічна психологія, як галузь психологічної науки, використовує комплекс загальноприйнятих методів дослідження сучасної психології. Так, із загальної психології у вікову перейшли всі методи, що використовуються для вивчення когнітивних процесів і особистості. Із соціальної – методи, за до-помогою яких вивчається міжособистісні відносини в різних ди-тячих групах, а також взаємовідносини між дітьми і дорослими. Всі ці методи адаптовані до віку дитини.

Класифікація методів вікової та педагогічної психології. За ціллю і задачами дослідження:

Розділ 1. Вікова психологія

1) описові (не експериментальні):

-          спостереження;

-          бесіда;

-          анкета;

-          вивчення продуктів діяльності; 2^ діагностичні (вимірювальні):

-          тести;

З^ пояснювальні (експериментальні):

-          природній експеримент;

-          моделюючий експеримент;

-          лабораторний експеримент; 4^ перетворюючі (формуючі):

-          навчаючий експеримент;

-          виховуючий експеримент.

За організацією дослідження:

1)         повздовжній зріз (лонгітюдний метод^ - дослідження од-них і тих самих дітей упродовж тривалого періоду часу;

2)         поперечний зріз - дослідження проводиться на окремих і різних за віком групах дітей. Ціль - дослідження особли-востей даного моменту формування психіки;

3)         комплексне дослідження - використання і поперечних, і повздовжніх зрізів різними дослідниками.

Специфіка предмета психолого-педагогічних досліджень у віковій і педагогічній психології породжує модифікацію у вико-ристанні окремих методів. Так, спостереження часто проводиться як щоденникові записи (щоденники матері) послідовна фіксація фактів, що свідчать про психічний розвиток дитини.

Лабораторний експеримент за частотою використання у віковій та педагогічній психології поступається природному. Важливим для вікової та педагогічної психології є формуючий (навчаючий та виховуючий) експеримент. Саме завдяки йому зміни психічної діяльності дітей розглядаються в результаті активного впливу дослідника (часто педагога) на досліджува-ного (учня).

Особливе місце серед методів дослідження індивідуальних і вікових відмінностей дітей посідає близнюковий метод, запозиче-ний з диференційної психології. За допомогою цього методу

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

досліджується подібне і відмінне між гомозиготними й гетерози-готними близнюками, що дозволяє вирішити одну з основних проблем вікової психології – взаємозв’язок біологічної та соціаль-ної обумовленості розвитку психіки.