Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основні етапи педагогічного спілкування: : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Основні етапи педагогічного спілкування:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

магниевый скраб beletage

1.         Моделювання вчителем майбутнього процесу спілкуван-ня з учнями.

2.         Організація безпосереднього спілкування з учнями.

3.         Управління спілкуванням у педагогічному процесі.

4.         Аналіз реалізованої системи спілкування, виділення до-сягнення, недоліків, моделювання майбутньої діяльності.

6

Бар’єри, які заважають ефективності педагогічного спілкування:

1.         Страх класу, що є характерним для недосвідчених учителів.

2.         Негативна установка на основі минулого досвіду спілку-вання.

3.         Фізичний бар’єр – дистанція, за допомогою якої вчитель хоче заховатися (стіл, стілець).

4.         Страх допуститися педагогічної помилки.

5.         Механічне перейняття стилю спілкування іншого вчителя.

6.         Негативна установка на клас внаслідок суджень інших вчителів.

7.         Соціальний бар’єр – позиція „зверху”, незрозуміло гово-рить.

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

8. Відсутність контакту з класом, розбіжність в установках вчителя і класу.

Для того, щоб зрозуміти сутність основних бар’єрів взаємодії вчителя і учнів, які будуть виникати в процесі педа-гогічного спілкування, важливим є його аналіз з позицій загальної теорії проблеми спілкування. Зокрема, К. Хорні виділяє такі типи поведінки, які ускладнюють спілкування з іншими людьми:

1.         Надмірна спрямованість на інших – гіперактивність у здобуванні контактів (багато говорять, суєта тощо);

2.         Надмірна спрямованість проти інших (підозрілість, кри-тичність, агресивність, прагнення звинуватити інших тощо).

3.         Надмірна пасивність (людина боїться щось зробити, щоб не бути засудженим, постійний аналіз себе, власних вчинків).

Часто між вчителем і учнями може виникати смисловий бар’єр. Причини його виникнення:

1.         Різне розуміння дитиною і дорослим смислу вимог, які висуває дорослий.

2.         Неприйняття дитиною форми подання вимог дорослого.

3.         Неприйняття дитиною особистості дорослого.

4.         Невміння вчителя виявити справжні мотиви поведінки.

5.         Постійне застосування вчителем одних і тих самих прий-омів виховної роботи.

6.         Негативне емоційне переживання учня в результаті неадек-ватного покарання або іншої несправедливості вчителя.

7.         Негативна установка проти вчителя.

Можна виділити такі потенційно конфліктогенні педа-гогічні ситуації:

—        конфлікти діяльності, які виникають через виконання уч-нем учбових задач, успішності, позаучбової діяльності;

—        конфлікти поведінки, що виникають через порушення уч-нем правил поведінки в школі і поза нею;

—        конфлікти відносин, які виникають у сфері емоційно-осо-бистісних відносин учнів і вчителів та спілкування в про-цесі педагогічної діяльності.

Особливості педагогічних конфліктів:

—        професійна відповідальність учителя за педагогічно пра-

вильне вирішення ситуації;

Розділ 2. Педагогічна психологія

—        учасники конфліктів мають різний соціальний статус, і цим визначається їх різна поведінка в конфлікті;

—        різниця віку і життєвого досвіду породжує різну міру відповідальності за помилки при їх вирішенні;

—        через різне розуміння учасниками подій і їх причин вчи-телю не завжди легко зрозуміти глибину переживань ди-тини, а учневі – впоратися зі своїми емоціями;

—        присутність інших учнів при конфлікті робить їх не тільки свідками, а й учасниками; конфлікт набуває вихов-ного змісту;

—        професійна позиція вчителя в конфлікті зобов’язує його взяти на себе ініціативу в вирішенні конфлікту і на перше місце поставити інтереси учня;

—        будь-яка помилка вчителя при вирішенні конфлікту по-роджує нові ситуації та конфлікти;

—        конфлікт в педагогічній діяльності легше попередити, ніж успішно вирішити.

Ефективність педагогічного спілкування залежить від на-явності у вчителя таких умінь:

—        подати себе в спілкуванні з учнями;

—        говорити і слухати;

—        мовного і немовного контакту;

—        пізнати власні індивідуально-психологічні особливості, оцінити власний психічний стан;

—        управляти власними емоційними станами;

—        здійснювати сприймання і адекватне пізнання особис-тості учня;

—        контролювати стан афекту в себе та інших.

Культура педагогічного спілкування починається з само-визначення позиції вчителя відносно до своєї ролі та її функцій. Він повинен визначити, ким є для нього учень. Результативність спілкування залежить від дотримання норм педагогічної етики, від якостей особистості вчителя, рівня розвитку комунікативних умінь.

Часто перед учителем можуть стояти проблеми розвитку словникового запасу, особливостей свого професійного мовлен-ня: виховання культури дихання, покращення дикції, навичок виКутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

разного читання і емоційності мови, робота над силою, висотою, темпом мовлення. У вчителя завжди є можливість розвивати свої комунікативні уміння, вдаючись до тренінгів спілкування, індивідуальної та групової роботи.