Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 1. Вікова психологія 1. 1. Предмет, завдання і методи вікової та педагогічної психології : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Розділ 1. Вікова психологія 1. 1. Предмет, завдання і методи вікової та педагогічної психології


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

магниевый скраб beletage

План

1.         Предмет і завдання вікової та педагогічної психології.

2.         Сучасні теоретичні концепції вікової та педагогічної пси-хології.

3.         Методи вікової та педагогічної психології.

Основні поняття Предмет вікової психології, предмет педагогічної психо-логії, принципи психології як науки, принцип детермінізму, прин-цип єдності свідомості та діяльності, принцип розвитку, методи організації дослідження (лонгітюдний, порівняльний і метод зрізів), методи збирання фактичного матеріалу та опрацювання результатів дослідження, інтерпретаційні методи.

Рекомендована література

1.         Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 1997. – Гл. 1, 6.

2.         Асеев В.Г. Возрастная психология. – Иркутск, 1989. – С. 4-9.

3.         Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо и др. – М., 1984. – С. 10-13, 14-26, 27-46.

4.         Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петров-ского. – М., 1979. – С. 5-20.

5.         Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К., 1976. – Розділ І.

6.         Кулагина И.Ю. Возрастная психология – М., 1997. – Раздел I.

7.         Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М., 1998. – Кн.2. – С. 6-17.

8.         Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. А.И.Щербакова. – М., 1987. – Темы 1, 2.

9.         Практикум по экспериментальной и прикладной психологи / Под ред. А.А.Крылова. – Л.,1990. – С. 5-61.

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

1

Предметом вікової психології як галузі психологічної на-уки є вікова динаміка психіки людини, закономірності та факти розвитку психічних процесів і психічних властивостей особис-тості на різних етапах її індивідуального життя.

Галузями вікової психології є: дитяча психологія, психо-логія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія ран-ньої юності, психологія дорослої людини, геронтопсихологія (психологія старості).

Предметом педагогічної психології є психологічні зако-номірності навчання і виховання. Конкретизуючи цю тезу, зазна-чимо, що педагогічна психологія вивчає пізнавальну діяльність і розумовий розвиток учня, закономірності формування особис-тості як свідомого суб’єкта пізнання, спілкування і праці.

У структурі педагогічної психології виділяють: психологію навчання, психологію виховання і психологію вчителя.

Вікова психологія нерозривно пов’язана з педагогічною психологією. Ця єдність пояснюється спільним об’єктом дослідження – особистістю, яка розвивається. І вікова, і педа-гогічна психологія розглядають взаємодію дитини і дорослого: дитина аналізується в процесі навчання і виховання. Водночас на-вчання і виховання не можуть розглядатися поза основним об’єктом цих процесів – дитиною, яка розвивається.

Завдання вікової та педагогічної психології можна розділи-ти на 3 групи: