Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Змістовні характеристики стилю: : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Змістовні характеристики стилю:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

магниевый скраб beletage

1. Орієнтація вчителя: на процес навчання, результат на-вчання та процес і результат навчання.

Розділ 2. Педагогічна психологія

2.         Адекватність (неадекватність) планування учбово-вихов-ного процесу.

3.         Оперативність (консервативність) у використанні засобів і способів педагогічної діяльності.

4.         Рефлексивність – інтуїтивність.

Динамічні характеристики стилю:

1)         гнучкість – традиційність;

2)         імпульсивність – обережність;

3)         стійкість – нестійкість щодо ситуації, яка змінюється;

4)         стабільне емоційно-позитивне ставлення до учнів – нестійке емоційне ставлення;

5)         наявність особистісної тривожності – її відсутність;

6)         спрямованість рефлексії на себе – на обставини – на інших.

Результативні характеристики стилю:

1)         однорідність – неоднорідність рівня знань учнів;

2)         стабільність – нестійкість в учнів навичок учіння;

3)         високий – середній – низький рівень інтересу до предмету.

Види стилів педагогічної діяльності

 

Стилі

діяльності

вчителя          Орієнта-ція вчителя Адекват-ність пла-нування навчаль-но-вихов-ного про-цесу   Оператив-ність у ви-користан-ні засобів і способів педагогіч-ної діяль-ності        Рефлек-с ивність -інтуїтив-ність.            Динамічні характе-ристики Результа-тивні характе-ристики

1          2          3          4          5          6          7

Емоційно-імпровіза-ційний            На процес навчання Неадек-ватність, для уроку відби-рається найбільш цікавий матеріал       Висока оператив-ність         Інтуїтив-ність            Балаку-чість, орієнтація в основно-му на сильних учнів            Результа-ти роботи не є до-сить висо-кими

Емоційно-методич-ний       На процес і на рез-ультат навчання           Адекват-ність            Висока оператив-ність    Перева-жання інтуїтив-ності над рефлек-сивністю         Підвище-на три-вожність, імпуль-сивність, балаку-чість.  Резуль-тати високі

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

 

1          2          3          4          5          6          7

Інтелекту ально-імпровізац ійний  На процес і

результат навчання  Адекватні сть Висока оператив-ність         Поєднан-ня інтуї-тивності і рефлек-сивності            Знижена чутливість до учнів, відсут-ність де-монстра-тивності, обереж-ність           Дуже високі результа-ти

Інтелек-туально-методич-ний        На

результат

навчання        Адекват-ність            Консерва-тивність   Спону-кають уч-нів до ре-продук-тивної діяльнос-ті, рефлек-сивністю       Знижена чутливість до учнів, мала за-лежність від ситуа-ції, обе-режність традицій-ність            Результа-ти високі

4

Характеристика методів особистісного і професійного

самоудосконалення педагога

 

Проблема вчителя    Методи самовиховання       Методи психокорекції

1          2          3

Малодиференційований образ "Я", неадекватна самооцінка.     Самокритика, самоочищення.        Інтроспекція; ідентифікація, розширення засобів самовираження.

Особистісна тривожність, надконтроль.   Самоконтроль, самостимулюван-ня, самонавіюван-ня, педагогічний аналіз діяльності.       Емпатійне слухання; соціальна рефлексія; моделювання поведінки; проби на вибір оптимального темпу, поз, рухів; аналіз уроків колег; рефлексія власних станів на різних етапах уроку; формування мускульної свободи, вправи на зняття напруги.

Дисбаланс культурного і соціального розвитку.   Самокритика, самонавчання.         Релаксація, емоційна децентрація.

Емоційна холодність, формалізм у ставленні до дитини, недостатньо розвинута комунікативна компетентність учителя,         Педагогічні етюди, аналіз конкретних ситуацій.   Вправи на оволодіння елементами педагогічної комунікації та системи спілкування в конкретній педагогічній ситуації;

Розділ 2. Педагогічна психологія

 

1          2          3

авторитарність і гіперсоціалізованість.                  розвиток позитивного сприймання дітей; оволодіння технікою інтонування, мімікою і пантомімікою.

Недостатня професійна компетентність в окремих аспектах діяльності, невміння організувати свій час, погано розвинуті окремі педагогічні здібності.      Психолого-педагогічний консиліум, планування, дотримання розпорядку дня.        Тренування рефлексивної поведінки, розвиток педагогічної уяви, інтуїції, навичок імпровізації; самодіагностика особистісно-професійних недоліків; ситуаційний аналіз; соціально-психологічний тренінг.

Вирішення проблеми самовдосконалення вчитель повинен починати зі зміни ставлення до себе, уважного ставлення до своїх особистісних потреб, розвитку позитивного мислення, свого інте-лекту, уміння управляти своїми емоціями.

5

Виховання – процес, основою якого є спілкування.

Педагогічне спілкування – це професійне спілкування ви-кладача з учнями на уроці і поза ним, спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату та досягнення спільної цілі. Це система взаємодії вчителя і класу, змістом якого є обмін інформацією, здійснення навчально-виховного впливу, ор-ганізація стосунків.