Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

магниевый скраб beletage

1.         Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подрост-ков. – К., 1986. – 90 с.

2.         Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки дет-ского психиатра. – М., 1988. – 207 с.

3.         Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. – Л., 1988. – 248 с.

4.         Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М., 1976. – 286 с.

5.         Леви В. Нестандартный ребенок. – М., 1992. – 225 с.

6.         Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – 2-е изд., доп. и перераб. – Л., 1983. – 225 с.

7.         Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся / Под ред. В.А.Татенко, Т.М.Титаренко. – К.,1989. – 128 с.

1

Важка дитина – це така дитина, яка потребує особливого ставлення, підвищеної уваги сім’ї, вихователя. Важковихову-ваність – це несприйнятливість індивіда до засвоєння позитивно-го соціального досвіду людства, або різкі розходження між суспільними етичними нормами і поведінкою людини, її несприй-нятливість до впливу інших людей, до тих чи інших виховних впливів. Поняття “важкі діти” завдячує своїм походженням педа-гогічній практиці та спочатку включало в себе всі випадки відхи-лень у розвитку дитини. Це поняття фіксує в собі максимально наближений до норми рівень відхилень у поведінці учнів.

Л.С.Виготський в 1929 р. дав першу класифікацію важких: важкі діти в масовій школі, важковиховувані у вузькому ро-зумінні цього слова (безпритульні, правопорушники, педагогічно запущені), психопати, розумово відсталі, сліпі, глухонімі, логопа-ти, психічно і фізично хворі.

Хевітт і Дженкінс виділяє 2 категорії важких дітей:

1. Діти з соціалізованими формами антисуспільної по-ведінки, для яких не характерні емоційні розлади і які лег-ко пристосовуються до соціальних норм всередині тих ан-тисуспільних груп, до яких належать.

Розділ 1. Вікова психологія

2. Діти з не соціалізованою антисуспільною агресивною по-ведінкою, які знаходяться у поганих стосунках з іншими дітьми і своєю сім’єю та мають значні емоційні розлади.

П. Скотт уточнив цю класифікацію і відніс до категорії соціалізованих підлітків 2 групи дітей: тих, які не засвоїли ніякої системи норм поведінки і тих, що засвоїли антисуспільні норми.

О.Є.Лічко виділяє категорії важких дітей на основі різних категорій акцентуацій характеру. Наприклад, гіпертимний тип, циклоїдний, лабільний, сензитивний, конформний тощо.

В.І.Абраменко і О.І.Селецький подають таку класифікацію важких підлітків:

1)         неорганізовані підлітки;

2)         передправопорушники (відсталі, розбещені, понурі, емоційно тупі, волоцюги, бешкетники);

3)         психічно неповноцінні (органічні, істеричні, збудливі, афективно нестійкі, психопати, гіперсексуальні).

Д.І.Фельдштейн диференціює важких підлітків, враховую-чи характер домінуючих негативних потреб і відповідних їм про-явів поведінки.

Г.Г.Бочкарьова категорії важких розглядає з позиції їх суб’єктивного ставлення до здійсненого вчинку: ті, що каються, безконфліктні і циніки.

У шкільній практиці виділяють такі групи важких дітей:

1.         Учні, що потребують медичної допомоги.

2.         Педагогічно запущені учні (соціально дезадаптовані; учні зі злочинною поведінкою; діти, що прогулюють заняття; „ізольовані” діти). Педзапущеність – нерозвинутість, не-освіченість і невихованість дитини, відставання розвитку дитини від власних можливостей, вимог віку, що викли-кані педагогічними причинами.

3.         Невстигаючі діти (з недоліками мотиваційної сфери, з недоліками пізнавальної діяльності, з несформовани-ми прийомами учбової діяльності, з недоліками роз-витку психічних процесів, діти, що неадекватно вико-ристовують свої індивідуально-типологічні особли-вості).

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

2