Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Рекомендована література : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Загрузка...

1.         Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 1997. – Гл. 16.

2.         Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. – М., 1991. – С. 27-48.

3.         Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М., 1968. – С. 282-365.

4.         Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Пет-ровского. – М., 1979. – С. 101-145.

5.         Выготский Л.С. Педология подростка // Собр. соч. в 6 т. – М., 1984. – Т. 4. – С. 5-243.

6.         Кле М. Психология подростка. – М., 1991. – С. 109-132.

7.         Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М., 1997. – Разд. II, гл. 6.

8.         Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л., 1983. –С. 26-30.

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

9.         Мир детства: подросток. – М, 1989. – С. 96-114.

10.       Практикум по возрастной и педагогической психологи / Под ред. А.И.Щербакова. – Тема 6. – С. 121-139.

11.       Психология современного подростка / Под ред. Д.И.Фельд-штейна. – С., 1987. – 240 с.

12.       Учителям и родителям о психологии подростка / Под ред. Г.Г.Аракелова. – М., 1990. – 304 с.

1

Оцінка місця підліткового періоду в загальному процесі он-тогенезу ніколи не була однозначною.

С.Холл вважав, що основним законом психічного розвитку є закон рекапітуляції. Період від 8 до 12 років відповідає закінчен-ню періоду дикості та початку цивілізації, а юність (від 12-13 років) до періоду дорослості (22-25 років) – еквівалент епохи ро-мантизму. Це період бурі та натиску, зовнішніх і внутрішніх конфліктів, в процесі яких у людини з’являється почуття індивідуальності.

К.Конрад називає передпідлітковий вік, який характери-зується бурхливими емоційними проявами, циклоїдним періодом, а юність з нахилами до самоаналізу – шизоїдним.

А.Гезелл детально проаналізував кожен рік життя дитини:

10        років – золотий вік, дитина врівноважена, легко сприй-має життя, довірлива, мало турбується про зовнішність.

11        років – починається перебудова організму, дитина стає імпульсивною, з’являється негативізм, бунт проти батьків.

12        років – ставлення до світу стає більш позитивним, зрос-тає автономія підлітків від сім’ї, дітям притаманне розуміння, тер-пимість, почуття гумору.

13        років – підліток стає більш інтровертованим, самокри-тичним і чутливим до критики, зростає вибірковість у дружбі.

14        років – інтроверсія заміняється екстраверсією, зростає впевненість у собі, підліток експансивний, енергійний.

15        років – розвивається дух незалежності, початок свідомо-го самовиховання.

16        років – емоційна врівноваженість, комунікативність,

спрямування на майбутнє.

Розділ 1. Вікова психологія

К.Левін розглядає підлітковий період як соціально-психо-логічне явище, зв’язує психічний розвиток особистості підлітка зі зміною його соціальної позиції. Поведінка підлітка визначається маргінальністю його положення. На шляху переходу із дитячого світу в дорослий, підліток не належить повністю ні до того, ні до іншого.

М.Мід вказує на те, що тип переходу від дитинства до до-рослості залежить від того, наскільки великий розрив існує у нор-мах і вимогах, які висуває певне суспільство до дитини і до дорос-лого. Існує залежність взаємин між поколіннями від темпів на-уково-технічного і суспільного розвитку.

З.Фрейд звертав увагу на біологічну детермінанту розвит-ку. Підлітковий вік характеризується обов’язковою віковою кри-зою. Це зумовлено статевим дозріванням. Підліткову кризу уник-нути не можливо, оскільки спроби особистості інтегрувати нові сексуальні імпульси призводять до внутрішніх переворотів.

Л.Виготський вважає, що становлення людини передбачає діалектичну взаємодію двох видів розвитку – натурального і соціального. Головним новоутворенням перехідного віку є те, що в драму розвитку вступає новий, якісно своєрідний чинник – осо-бистість самого підлітка. Соціальний розвиток, який призводить до утворення особистості, здобуває в самосвідомості опору для свого подальшого розвитку.

2

Особливості фізичного і фізіологічного розвитку. У підлітковому віці відбуваються кардинальні зміни організму ди-тини на шляху до біологічної зрілості. Ці зміни зумовлюються на-самперед статевим дозріванням. Статеве дозрівання впливає на появу почуття власної дорослості, появу інтересу до представ-ників протилежної статі, пробудження нових романтичних по-чуттів і переживань.

Активізація діяльності гіпофізу спричиняє інтенсивний фізичний і фізіологічний розвиток. Прискорюється ріст тіла в до-вжину. У дівчаток цей процес розпочинається з 11 років, що на 2 роки раніше, ніж у хлопчиків. У зв’язку з бажанням подобатися представникам протилежної статі, така різниця призводить до по-яви цілого комплексу переживань, особливо у хлопчиків.

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

Зміцнюється м’язово-скелетна система, зростає фізична си-ла. Але ріст хребта відстає від темпу росту тіла в довжину. Можна відмітити порушення пропорцій тіла. Простежується невідповідність розвитку серця, маси тіла і судинної системи. То-му часто порушується робота серця, спостерігається швидка втомлюваність. Здійснюється перебудова моторного апарату. Ча-сто втрачається гармонія в рухах, вміння володіти власним тілом. У підлітків може з’являтися протест проти таких змін зовнішності та формуватися гіпертрофований образ фізичного „Я”.

Перебудова нейрогуморальних співвідношень стає основою загальної неврівноваженості підлітка, вразливості, роздратова-ності.

Соціальна ситуація розвитку в підлітковий період має принципові відмінності від ситуацій розвитку в дитинстві. Тепер уже інакше розставляються акценти між сім’єю, однолітками і школою. Головне місце серед мотивів позитивного ставлення до школи займає мотив спілкування з однолітками. Ці взаємини ста-ють основою внутрішнього інтересу підлітка. Інші мотиви розта-шовуються так: якість викладання предмету, прихильність до своєї школи. Відбувається подальша соціалізація „Я” особистості: усвідомлення своїх прав і обов’язків, прагнення завоювати статус дорослого. Підліток залучається до життя дорослих, вступає в різні громадські організації.

Провідний вид діяльності – інтимно-особистісне спілкування.

Основні новоутворення: почуття дорослості, потреба в са-мореалізації та суспільному визнанні, прагнення до самостверд-ження, самосвідомість набуває морального характеру, вміння підпорядковуватись нормам колективного життя.

Основні протиріччя: прагнення бути дорослим і, разом з тим, відсутність соціального досвіду; відмінності між фізичною і соціальною зрілістю підлітка.

3 У підлітковому віці продовжується інтелектуалізація всіх психічних процесів. Вчителі та батьки більше апелюють до розу-му дитини, ніж до почуттів. Продовжує інтенсивно розвиватися

Розділ 1. Вікова психологія

теоретичне мислення. Підліток уже вміє оперувати гіпотезами, розвиваються такі мислительні операції, як класифікація, ана-логія, узагальнення. Це дозволяє підлітку аналізувати абстрактні ідеї. Проявляється рефлексивний характер мислення. Саме за-вдяки інтенсивному інтелектуальному розвитку з’являється здатність до самоаналізу. Самостійність мислення проявляється в незалежності вибору способу поведінки, схильності до експери-ментування.

Активно засвоюються процеси запам’ятовування, ово-лодіння способами і прийомами учіння. Розвивається логічна пам’ять, у результаті чого вповільнюється розвиток механічної пам’яті. Процес запам’ятовування зводиться до встановлення логічних зв’язків усередині матеріалу.

Сприймання ускладнюється, інтенсивно формується на уроках геометрії та креслення. Розвивається післядовільна увага. Підліток здатний тривалий час утримувати увагу на певному об’єкті.

Зв’язок уяви з теоретичним мисленням сприяє розвитку творчості. Діти починають писати вірші, музику, створюють авіамоделі тощо. Уява в цей період обслуговує бурхливе емоційне життя підлітка. Активно розвивається читання, монологічне і пи-семне мовлення. Розвиваються комунікативні здібності учнів.

Сфера пізнавальних інтересів підлітків виходить за межі школи і перетворюється в сферу пізнавальної самодіяльності. Не-задоволеність собою стає джерелом активності та самоосвіти.

Ставлення до вчителів диференціюються. В свою чергу ставлення до навчального предмета залежить від ставлення до вчителя. Головне для підлітка на уроці – спілкування. Змен-шується зануреність у навчання. Зростають індивідуальні відмінності між дітьми.

4 Для підліткового віку характерним є пріоритет дитячої спільноти над дорослою. Спілкування з однолітками є провідним видом діяльності в цьому віці. У процесі спілкування засвоюють-ся норми моралі, соціальної поведінки, в ній створюються стосун-ки рівності всіх і поваги один до одного. Переорієнтація спілкуКутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

вання з дорослими на спілкування з ровесниками здійснюється тому, що це:

—        важливий канал інформації для підлітків;

—        специфічний вид міжособистісних відносин, у процесі яких підлітки здобувають навички соціальної взаємодії, формуються уміння підпорядковуватися колективній дисципліні, виробляються комунікативні навички;

—        специфічний вид емоційного контакту, в процесі якого здійснюється взаємодопомога, переживається почуття солідарності

Для підлітка характерними є дві важливі протилежні потреби:

1)         потреба бути самому, потреба територіальної автономії (приватизація);

2)         потреба приналежності до групи, бути в компанії, бути таким, як усі (афіліація).

Будь-який шкільний клас диференціюється на групи, зокрема:

1)         існує соціальний поділ;

2)         складається особлива внутрішньошкільна і внутрішньо-класна ієрархія, заснована на офіційному статусі учнів;

3 відбувається диференціація авторитетів, статусів на ос-нові неофіційних цінностей, прийнятих в учнівському се-редовищі.

Відповідно, у школярів зустрічається три різних види взаємин: зовнішні, ділові контакти; товариські взаємини, які сприяють взаємообміну знаннями, уміннями, навичками; дружні зв’язки, які дозволяють вирішувати певні питання емоційно-осо-бистісного характеру. На перше місце виходять товариські відно-сини. Взаємини з ровесниками базуються на нормах рівноправ’я. В групах підлітків встановлюються відносини лідерства.

До закінчення підліткового віку з’являється потреба мати близького друга. У дівчаток потреба в дружніх відносинах виникає на півтора – два роки раніше, ніж у хлопчиків. Дівчата більш емоційні. Підлітки частіше вибирають друзів власного віку. У виз-наченні дружби переважають два мотиви – вимога взаємодопомо-ги і вірності та очікування співчуття і розуміння зі сторони друга.

Основна особливість підліткового віку – перебудова взаємин з дорослим, яка пов’язана з появою почуття дорослості.

Розділ 1. Вікова психологія

Однією з основних потреб стає потреба у звільненні від контролю і опіки батьків, вчителів, старших. Це період емансипації дитини від батьків. Емансипація може бути емоційною, поведінковою, нормативною. Батьківський приклад вже не сприймається абсо-лютно і некритично, як у дитинстві.

Серед причин розбіжностей у поглядах між батьками і підлітками найбільш важливими є: різниця у досвіді дорослих і підлітків; відсутність чітких станів переходу від дитячої залеж-ності до дорослої незалежності та певних правил, які сприяють послабленню батьківської влади, що зумовлюється потребами підлітків у автономії.

Найкращі взаємини з батьками складаються, коли батьки дотримуються демократичного стилю виховання. Він характери-зується тим, що батьки завжди пояснюють мотиви своїх вимог і обговорюють їх з підлітками; влада батьків використовується ли-ше в міру необхідності; цінується як слухняність, так і неза-лежність; батьки встановлюють правила, але не вважають себе безгрішними; вони прислухаються до думки дитини, але не вихо-дять лише з його бажання.

Такі ж проблеми виникають у взаєминах підлітків з учите-лями. В деяких школах через зовнішність підлітків виникає дуже багато конфліктних ситуацій з учителями. У підлітків з’являється усвідомлене бажання подобатися протилежній статі, поводитися відповідно до власних вимог. Якщо вчитель робить зауваження підлітку з приводу його зовнішності в присутності дітей, то це призводить до конфліктної ситуації.

Ще одна проблема у спілкуванні з дорослим – це змістовий бар’єр. Він характеризується тим, що дитина ніби не чує, що гово-рить їй дорослий. Втрачається виховне значення слова. Щоб за-побігти утворенню змістового бар’єру не варто багаторазово по-вторювати одні й ті ж вимоги, на які підліток не реагує. Не-обхідно, щоб вимога відповідала внутрішній позиції учня. Підлітки виконують усі вимоги вчителя, які роблять їх у своїх очах більш самостійними.

Вчитель повинен перейти на новий стиль спілкування з підлітком, ставитись до нього як до дорослого, передати підлітку відповідальність за свої вчинки і надати свободу дій. Для цього

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

важливо встановити дружні взаємини з підлітком, будувати спілкування на основі взаємної поваги.

5

Почуття дорослості стає центральним новоутворенням підліткового віку. Воно зв’язано з етичними нормами поведінки. З’являється моральний кодекс, який диктує підліткам стиль по-ведінки і взаємин з ровесниками. Моральний розвиток набуває суттєвих змін саме у підлітковому віці. Інтелектуальні зміни доз-воляють розвиватися власній ієрархії цінностей, яка починає впливати на поведінку підлітка. Розвиток ціннісних орієнтацій підлітка характеризується їх ускладненням, збільшенням лібе-ралізації, зростанням особистісної незалежності. Ціннісні орієнтації починають складатися в складну і стійку систему, яка визначає становлення активної життєвої позиції.

Підлітковий період – сензитивний для розвитку потреб, спрямованості особистості, оформлення ідеалів.