Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Рекомендована література : Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Загрузка...

1.         Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968. – С. 143-207.

2.         Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петров-ского. – М., 1979. – Глава II.

3.         Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991. – С. 100-102, 123-128, 245-249, 374-410.

 

3.         Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные про-блемы возрастной психологии. – М., 1978. – С. 10-16, 17-20, 20-37, 51-92.

4.         Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989. – 608 с.

Розділ 1. Вікова психологія

5.         Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М., 1997. – Гл. 2-5.

6.         Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1981. – С. 538-557.

7.         Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М., 1988. – Кн. 2. – С. 18-38.

8.         Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. – М., 1981. – С. 9-25.

9.         Фрейд З. “Я” и “Оно”. Труды разных лет: В 2 кн.: Пер.с нем. – Тбилиси, 1991. – Кн. 2. – С. 5-174.

 

10.       Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М., 1991. – 288с.

11.       Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии: Ра-боты сов. психологов периода 1946-1980 гг. / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. – М., 1981. – С. 5-60.

12.       Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического разви-тия в детском возрасте // Вопросы психологии. – 1971. – №4. – С. 6-20.

13.       Эриксон Э. Детство и общество. – Онинск, 1993. – 588 с.

1

Розвиток – безперервний процес, що виявляється не тільки в кількісних, а і в якісних змінах людської істоти. У психічному роз-витку, як зазначає Г.С.Костюк, кількісні зміни виявляються в збільшенні з віком кількості утворюваних навичок, асоціацій, у зро-станні кола уявлень, знань про навколишній світ, пасивного й ак-тивного словника дитини, обсягу її уваги, сприймання, пам’яті тощо.

Якісні зміни відбуваються протягом усіх етапів онтогенезу людської психіки. Якісних змін зазнають як окремі психічні про-цеси, так і психіка в цілому. З розвитком психічних процесів, різних видів діяльності складаються й психічні властивості індивіда (розумові, емоційні, вольові, моральні, трудові), харак-терні риси його свідомості та самосвідомості. Ці зміни не випад-кові. Вони необхідні, послідовні й прогресивні. Кожна нова психічна структура виникає на основі попередньої. Онтогенез людської психіки – це перехід від менш досконалих її форм до більш досконалих.

На думку Г.С.Костюка, онтогенез іде не по прямій, а “по спіралі”. Наприклад, загострене прагнення до самостійності, що

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

виявляється наприкінці раннього віку в неслухняності, впертості, повторюється у підлітковому віці, але набуває нового змісту і но-вих форм.

Розвиток психіки – це чергування стабільних і кризових періодів. Кризи – короткі, але бурхливі стадії, впродовж яких відбуваються значні зрушення в