Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3. Соціально-психологічні методи виправлення правопорушника : Юридична психологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.3. Соціально-психологічні методи виправлення правопорушника


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 

Загрузка...

Виправлення та перевиховання особистості — одна з головних проблем цілого ряду наук: педагогіки, етики, медицини (психіатрія, невропатологія, психотерапія), психології та інших. Кожна з наук розглядає свій аспект проблеми. Так, наприклад, педагогіка дослі-джує закономірності перевиховання дітей, підлітків, юнаків, дорос-лих. Вона визначає оптимальні засоби, методи й форми організації перевиховання. Психіатрія, невропатологія й психотерапія дослі-джують патологічні психічні й нервові відхилення й визначають за-соби повернення хворих до норми.

Оскільки всі ці науки об'єктом дослідження визначають людину як свідому особистість, то цілком зрозуміло, що вони не можуть не опиратися на дані ряду психологічних дисциплін, які досліджують виник-нення й розвиток відхилень у психологічній сфері у зв'язку із соціаль-ними умовами життя й біологічними задатками, цілісним складом психіки особистості, яка відображає історію її взаємин із суспільним, навколишнім середовищем. Однією з найважливіших проблем психо-логії є вивчення внутрішніх процесів перевиховання людини.

Так як психологія є теоретичною основою виправлення право-порушника залежно від віку й характеру відхилень (патологічні, кримінальні), то природно, що вона сама опирається, з одного боку, на правові принципи, враховує їх приписи, з іншого боку — дослі-дження із психології виправлення можуть внести свої корективи як в правову теорію, так і практику.

Центральним питанням у дослідженні закономірностей виправ-лення є питання, як і під впливом яких факторів (педагогічних або об-ставин життя) відбувається зміна психологічного стану, що дозволяє привести поведінку та діяльність суб'єкта до соціальної норми, з'ясування стадій виправлення і їхніх психологічних характеристик.

Дослідження перебудови особистості неминуче відбувається ра-зом з дослідженням як діяльності установ виконання покарань у ці-лому, так і їх окремих посадових осіб. Наприклад, необхідно ви-вчити можливості виправних впливів у процесі суду, у місцях позбавлення волі, на підприємствах, куди повертаються звільнені, і т. ін. Великий психологічний інтерес має питання про вплив пове-дінки і діяльності судді, прокурора, адвоката на пробудження по-чуття провини у правопорушника й бажання виправитися.

I, нарешті, значна група проблем стосується психологічних ос-нов організації й методики виправлення правопорушників. Зокре-ма, питання про значення прикладу в перевихованні, про психоло-гічні основи навіювання й переконання тощо. Нарешті, не можна нехтувати явищами самовиправлення, самовиховання правопоруш-ників, які мають свою складну психологічну природу. Всі перера-ховані питання й визначають основні завдання дослідження.

Вирішення зазначених проблем можливо при тісному контакті та взаємодії вчених-психологів, педагогів і практиків. Основою для побудови педагогічної теорії перевиховання служать психологічні знання. Але треба враховувати й те, що сам процес перевиховання, іншими словами, перебудова психології правопорушника, залежить від рівня розробленості педагогічної теорії й умілого її використан-ня. Тому дослідження із психології виправлення можливо тільки в процесі практичного виправлення правопорушників у повному ко-нтакті з представниками права й спеціальної педагогіки.

Філософською психологією виправлення є теорія відображення. Зовнішнє природне й суспільне середовище впливає на мозок людини й відображаються в ньому у формі образів, думок, переживань, настанов і т. ін. Процес відображення дійсності не простий, не дзер-кальний, він складний і динамічний. Кожне нове враження, як наслі-док дії об'єктивної дійсності, не тільки порівнюється зі старим або досвідом, що відбився у свідомості, а й перетворюється залежно від настанови, яка склалася раніше. Крім того, нове враження впливає на наявний досвід, який також змінюється залежно від сили, життєвої значущості нового впливу дійсності. I, нарешті, між старим і новим у свідомості можуть виникну