Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. Загальна характеристика методології та методів пізнання в юридичній психології : Юридична психологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.1. Загальна характеристика методології та методів пізнання в юридичній психології


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 

Загрузка...

Юридична психологія вирішує значну частину поставлених перед нею завдань шляхом розроблення спеціальних психологічних методів для застосування їх у практичній діяльності по здійсненню правосуд-дя. Методи юридичної психології забезпечують застосування теорії в практичній діяльності для вирішення процесуальних завдань, реалізу-ються в процесуальній формі, застосовуються безпосередньо особами, уповноваженими здійснювати цю діяльність. Все це призводить до необхідності при розробленні цих методів ураховувати не тільки роз-виток психічних закономірностей, а й цілий ряд процесуальних вимог. Методи юридичної психології обов'язково повинні розроблятися 3 урахуванням правових та процесуальних регламентацій.

Можна окреслити кілька основних процесуальних вимог, які обов'язково повинні дотримуватися при розробці методів юридич-ної психології:

—        методи повинні бути спрямовані на надання допомоги у ви-рішенні завдань, які виникають у діяльності по здійсненню право-суддя;

—        вони повинні бути глибоко науковими й у той же час грани-чно простими, доступними для практичного застосування;

—        методи повинні бути надійними, надавати об'єктивні факти;

—        методи і результати їхнього застосування по можливості по-винні бути відображеними в процесуальних документах для вико-ристання встановлених фактів як доказів у справі;

—        практика застосування психологічних методів повинна від-повідати всім конституційним і процесуальним гарантіям особис-тості в кримінальному й цивільному процесах. Обов'язково пови-нні враховуватися особлива роль і процесуальне положення обвинувачуваного, підозрюваного, потерпілого в процесі.

Дані методи не тільки реалізуються в процесуальній формі, у процесуальній діяльності, але завдяки цьому самі стають деякою мірою носіями й процесуальних методів установлення, пізнання істини; вони ніби сполучають у собі психологічні й процесуальні ме-тоди: вони обумовлені й психологічно і юридичною наукою, що й визначає їх специфічність як юридично-психологічних. Мета, умо-ви, можливість, форма їхнього застосування залежать від юридич-них передумов, а їхній вплив на людину, на процес установлення об'єктивної істини обумовлюється закономірностями, розкритими психологічною наукою. Розроблення такого роду психологічних методів можлива тільки на основі пізнаних психологічних законо-мірностей, які проявляються в діяльності по здійсненню правосуд-дя. При розробленні цих методів обов'язково треба враховувати всі особливості протікання психічних процесів, станів у різних учас-ників, їх психологічні відносини, які виникають як у процесі здійс-нення правосуддя в цілому, так і на окремих його стадіях або при виконанні окремих юридично-процесуальних дій.

Методи юридичної психології відрізняються від методів загаль-ної психології та інших прикладних психологічних наук цілями й сферою застосування, особливими процесуальними обмеженнями у впливі їх на психіку людини, умовами застосування, специфічністю суб’єктів, до яких ці методи застосовуються.

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок про те, що при використанні та розробленні методів юридичної психології можуть і повинні бути використані досягнення:

—        загальної психології — її методологічних основ, конкретних методів і встановлених закономірностей;

—        прикладних психологічних наук, які розробляють спеціальні методи (вивчення особистості, установлення контакту і т. ін.), ви-значають психічні закономірності в конкретних сферах діяльності, полегшують здійснення діяльності;

—        юридичної науки, насамперед процесуальних її галузей: за-кріплені у процесуальній формі прийоми й способи спілкування між людьми, установлення об'єктивної істини;

—        вивчення (аналіз та узагальнення) слідчої й судової практики.

Діяльність людей в будь-якій її формі (наука, практика тощо)

визначається цілим рядом чинників. Кінцевий її результат залежить