Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. Психологія в системі наук. Система юридичної психології : Юридична психологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.2. Психологія в системі наук. Система юридичної психології


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 

Загрузка...

Сучасна психологія знаходиться на стику кількох наук: природ-ничі науки — психологія — соціальні науки.

Близькість психології до філософських, природничих, соціаль-них наук і наявність із деякими з них спільних проблем не позбав-ляє психологію самостійності. Багатогранний зв'язок психології з іншими науками зумовлений тим, що в центрі уваги психології є

людина. Сьогодні розвиток психології пов’язаний із максимальним розширенням зв’язків психології із суміжними науками при збере-женні психологією своєї своєрідності і самостійності.

До XVII ст. вчення про психіку розроблялось у структурі філо-софської науки. Із XVII до початку XX ст. існувала лише одна га-лузь психологічних знань. На початку XX ст. почали виділятись окремі її підгалузі.

Диференціація психологічних знань відбувалась за такими ознаками:

—        розвитком психіки;

—        конкретною діяльністю;

—        ставленням людини (як суб’єкта розвитку і діяльності) до суспільства.

До сучасної системи психологічних наук входять: 1. Загальна психологія, що вивчає загальні закономірності пси-хічної діяльності людини з особистісним розвитком. До проблем загальної психології відносяться теоретичні і експериментальні до-слідження, які виявляють найбільш загальні психологічні законо-мірності, теоретичні принципи і методи психології, її основні по-няття і категоріальний устрій. Виявити і описати загальні прин-ципи, категорії, поняття і методи психологічної науки, складові змісту предмета загальної психології можливо лише абстрагуючись від конкретних досліджень, здійснюваних в спеціальних галузях психології. Разом з тим результати досліджень в галузі загальної психології — фундаментальна основа розвитку всіх галузей психо-логічної науки. Основні поняття загальної психології характеризу-ють психічні процеси, стани і властивості. Психічні процеси охоп-люють: пізнавальні процеси — відчуття і сприйняття, пам’ять, уява і мислення; вольові процеси: мотиви, прагнення, бажання, ухвален-ня рішень; емоційні процеси — почуття, емоції. До психічних ста-нів відносяться прояви психічних процесів: пізнавальних (напри-клад, сумнів), вольових (упевненість), емоційних (настрої, афекти). Психічні властивості включають: якості розуму (здібності), стійкі особливості вольової сфери (характер), якості почуття, що закріпи-лися (темперамент). Розділення на вказані групи основних понять загальної психології умовне. Поняття «психічний процес» підкрес-лює процесуальний характер явища загальної психології, яке ви-вчається. Поняття «психічний стан» характеризує статичний мо-мент, відносну стійкість психічного явища. Поняття «психічна властивість» відображає стійкість досліджуваного явища, його по-вторюваність і закріпленість у структурі особистості. Так, афект може розглядатися і як психічний процес, оскільки в ньому вира-жена динаміка почуттів, стадіальний його характер; і як психічний

стан, оскільки він характеризує психіку в даний період часу; і як прояв психічних властивостей особистості.

2.         Вікова психологія — галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності етапів психічного розвитку і формування особисто-сті впродовж онтогенезу людини від народження до старості. Віко-ва психологія оформилася як самостійна галузь знання до кінця XIX ст. Виникнувши як дитяча психологія, вікова психологія довго обмежувалася вивченням закономірностей психічного розвитку ди-тини, проте запити сучасного суспільства і логіка розвитку науки визначили очевидною необхідність цілісного аналізу онтогенетич-них процесів і міждисциплінарних досліджень. Тепер розділами ві-кової психології є: дитяча психологія, психологія юності, психоло-гія зрілого віку, геронтопсихологія. Вікова психологія прагне до розкриття психологічного змісту послідовних етапів онтогенезу, вивчає вікову динаміку психічних процесів, що неможливе без ура-хування впливу на індивідуальний розвиток людини культурно-історичних,