Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 1 ЮРИДИЧНА психолопя В СИСТЕМІ ПСИХОЛОПЧНИХЗНАНЬ 1.1.Психологіяякнаука. Предмет і завдання юридичної психології : Юридична психологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 1 ЮРИДИЧНА психолопя В СИСТЕМІ ПСИХОЛОПЧНИХЗНАНЬ 1.1.Психологіяякнаука. Предмет і завдання юридичної психології


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 

Загрузка...

Внутрішній світ кожної окремої людини називають також суб’єктивним, підкреслюючи тим самим його приналежність конк-ретному суб'єкту, оскільки сприймає, мислить, переживає завжди певна людина. Є ще одне позначення внутрішнього, суб’єктивного світу людини — психологічний світ, психологія людини. Усі ці по-няття в даному контексті синонімічні. У буденному житті для по-значення реальності внутрішнього світу користуються також по-няттям «душевне життя людини». Душевне життя людини, або її внутрішній (суб'єктивний) світ, — це специфічна галузь науки психології.

Внутрішнє життя людини надзвичайно різноманітне. У своїй свідомості людина зберігає образи світу, в якому вона живе, має уявлення про оточуюче, розуміє й пояснює природний і соціаль-ний світи. Інакше кажучи, людина особисто формує свій світо-гляд: картину світу і образ самої себе (образ Я) у цьому світі. Але образ світу у людини відрізняється від образу, створеного в при-родознавстві і суспільствознавстві. I не тому, що у даного індиві-да він незрівнянно менш повний, менш адекватний і розчленова-ний. Людські образи, уявлення і думки, за визначенням О.Н.Леонтьєва [18], упереджені, вони пронизані емоціями, від-чуттями, переживаннями. У виразі «суб’єктивний світ людини» є ще один відтінок: людське сприйняття зовнішнього світу — це живе, емоційно забарвлене сприйняття, яке залежить від бажань, що є у суб’єкта, настроїв, що нерідко призводять до спотворення істинної картини навколишнього світу. Неможливо уявити собі людину, позбавлену відчуттів і переживань. Наш внутрішній до-свід вчить, що предмети, які не викликають емоційного відгуку в нашій душі, залишають нас байдужими, сприймаються як зовніш-ній фон.

Саме наявність вищих відчуттів — сорому, розкаяння, совісті, любові і т. ін — відрізняє людину від тварини. Цікаво, що упередженість розуму людини стала непереборною перешкодою на шля-ху створення штучного інтелекту, відтворюючого мислення люди-ни. «Розумні» машини можуть багато що: швидко рахувати, пере-бирати безліч варіантів і знаходити оптимальні, реалізувати складні програми, але вони нездатні відчувати і переживати. Але розум і відчуття не вичерпують всього різноманіття внутрішнього світу людини. Людина мислить і діє ради чогось; одна і та ж подія може глибоко торкнутися її відчуттів, а може залишити байдужим. Є ще один пласт нашого душевного життя, який пояснює складність людської поведінки, — це людські бажання, прагнення, наміри, ін-тереси, потреби. Ми завжди чогось хочемо і до чогось прагнемо. Потреби, інтереси, ідеали складають рушійні сили людської пове-дінки, активність устремлінь.

Внутрішнє життя людини усвідомлене. Людина усвідомлює свої думки, відчуття, цілі, вчинки. У свідомій вольовій поведінці вона здійснює владу над собою, підпорядковує одні мотиви іншим, ставить належне вище бажаного. У свідомості людини представле-ні інші люди, вона сама, її місце в співтоваристві.

При цьому людина стикається і з такими діями, про які вона не може дати собі ясну відповідь, рушійні причини яких не представлені в її самосвідомості. Психологічний світ людини включає в себе і несвідомі явища. До їх числа відносяться ваб-лення, звички, інтуїція тощо. Кожний з нас в тій чи іншій мірі замислювався над діями, спонукальна причина яких нам недо-статньо зрозуміла.

Ці явища складають психологічний зміст життя людини. Кож-ний з психічних процесів певний внесок в багатство внутрішнього світу, визначає специфіку проявів людської суб'єктивності.

Психологічний світ кожної окремої людини унікальний і непо-вторний, він даний йому в безпосередньому досвіді переживань. Внутрішнє життя є те, що пережите людиною, що складає його особистий суб’єктивний досвід. Але, можливо, психологічний світ замкнутий в собі, і є лише сукупністю явищ свідомості, неви-димих іншим.

Буденне життя людини пронизано безліччю психологічних зв'язків І ВІДНОСИН 3 іншими людьми і є основою для виникнення так званої побутової психології. Побутову психологію називають також донауковою, підкре