Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Юридична психологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 

магниевый скраб beletage

Вивчаючи життя людини, психологічна наука серед різноманіт-тя багатьох існуючих проблем встановлює закономірності та знан-ня, які необхідні кожному, хто покликаний впливати на людей, спрямовувати їх зусилля, виховувати. Сказане повною мірою від-носиться до діяльності установ виконання покарань.

Відомо, що разом із загальною психологією існують і її окремі галузі (педагогічна, інженерна, військова, психологія праці тощо, які також мають свої певні завдання), пов'язані з участю в тій або іншій спеціальній галузі суспільної практики, які обслуговують по-треби різних сфер державного, господарського і культурного життя суспільства.

У сфері відносин, регульованих правом, у правоохоронній дія-льності психічне життя людей нерідко набуває своєрідних рис, a психологічні закономірності виступають в особливих поєднаннях, які не властиві іншим умовам життя.

Боротьба із злочинністю не може бути достатньо успішною без використання відповідних рекомендацій психологічної науки. Не-обхідність здійснення цієї діяльності на науковій основі і об'єктивна потреба в комплексній розробці проблем боротьби з ан-тигромадськими проявами породили широкі міждисциплінарні зв'язки юридичних наук з суміжними галузями знання.

Боротьба з антигромадськими проявами може бути достатньо ефективною лише тоді, коли вона ведеться науково обґрунтовани-ми методами і засобами. Однією з вимог такої обґрунтованості є всебічне урахування специфіки суб’єкта, зокрема особливостей йо-го соціально-психологічної характеристики. Стосовно проблеми боротьби з антигромадськими проявами це означає необхідність виявлення і постійного врахування соціально-психологічних ком-понентів, які мають певний істотний вплив на вчинки та дії людей: потреби, інтереси, життєві прагнення, настрої і переживання, спе-цифіку їх прояву в різних вікових й соціальних групах і своєрідності зміни особистості. Знання вказаних психологічних особливостей дозволяє визначити необхідні форми і засоби впливу на різного po¬ny прояви антигромадських дій та вчинків людей.

Необхідність знання психології суб’єкта обумовлена і самим механізмом функціонування антигромадських явищ. Ці явища об'єктивізуються у вчинках і діях людей. У кожному конкретному випадку зовнішні чинники виражаються через духовний світ осо-бистості і отримують ту або іншу форму антигромадського прояву. I якщо вся сукупність антигромадських явищ є по відношенню до особистості об'єктивним соціальним фактом, існування якого не залежить від її волі і свідомості, то той або інший аморальний або злочинний вчинок (дія) є наслідок реалізації спонукань, волі та ін-ших особливостей окремої особистості. Впливаючи на цю особис-тість, на її дії та вчинки, суспільство тим самим впливає і на анти-громадські явища в цілому. Тому виявлення соціально-психоло-гічної характеристики суб'єкта антигромадських проявів має не тільки теоретичне, а й безпосередньо практичне значення.

Мета посібника — показати, що в практиці установ виконання покарань існують можливості виявляти і фіксувати особистісні властивості ув'язнених, норми й відносини в їх групах, які значною мірою визначають їх діяльність та поведінку.

Автор прагнув в першу чергу показати напрями дії на особисті-сні властивості засуджених, при цьому детально аналізуючи соціа-льне середовище місць позбавлення волі, показуючи його значу-щість при виникненні конкретних ситуацій, що сприяють вчинен-ню протиправних дій або, навпаки, дій, які закріплюють позитивні властивості кожної окремої особистості і колективу в цілому.