Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕРМІНОЛОПЧНИЙ словник : Юридична психологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕРМІНОЛОПЧНИЙ словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 

Загрузка...

A

Абстрагування — особливий прийом мислення, який дозволяє залиша-ти осторонь несуттєві властивості, зв'язки і відношення предметів, водночас фіксувати ті риси, які в даному дослідженні розгляда-ються як істотні, суттєві. Це прийом мислення, що передбачає ві-дображення в людській свідомості предметів і явищ об'єктивної дійсності, мисленого відокремлення від їхніх другорядних власти-востей і відносин та виділення загальної ознаки, що характеризує клас предметів. Здійснюється поетапно: спочатку вивчають харак-теристики об’єкта і поділяють на суттєві й несуттєві, потім об'єкт дослідження замінюють іншим, який становить спрощену модель, що зберігає головне в складному. Основні види: ототожнення (створення нових понять способом об’єднання предметів або явищ, взаємопов'язаних за своїми властивостями, в особливий клас); ізолювання (виділення властивостей, невідривно пов'язаних з предметами); конструктивізація (відокремлення від невизначено-сті меж реальних об’єктів).

Аналіз (гр. analysis — розкладання) — мислене або практичне розчлену-вання цілого на частини. Це метод пізнання, за якого виконують практичне або розумове розчленування об'єкта дослідження на його складники з метою дослідження окремих частин як елементів скла-дного цілого. Це дає змогу виявити структуру об’єкта, відокремити суттєве від несуттєвого, звести складне до простого. Аналіз явища в процесі розвитку дає можливість виділити в ньому окремі етапи, су-перечливі тенденції тощо. Мета аналізу — пізнання окремих частин об'єкта як елементів складного цілого. Умовою всебічного пізнання об'єкта дослідження є багатогранність його аналізу. Нерозривно пов'язаний із синтезом— зворотним процесом об’єднання в одне ціле частин, ознак, властивостей об'єкта, визначених за допомогою аналізу.

Аналогія (гр. analogia — відповідність, подібність, схожість) — метод пі-знання, заснований на перенесенні однієї або кількох характеристик із відомого явища на невідоме. Це міркування, в яких із подібності

двох об'єктів за окремими ознаками робиться висновок про їх поді-бність і за іншими ознаками. Використовується при висуненні гіпо-тез, дає поштовх до висловлювання припущень. Аналогія повинна базуватися на суттєвих ознаках і якнайбільшій кількості схожих ха-рактеристик об'єктів порівняння. Зв'язок ознаки, щодо якої роблять висновок, зі знайденими в об'єктах загальними ознаками повинен бути дуже тісним. Аналогія не повинна вести до висновку про схо-жість об'єктів в усіх ознаках. Висновок за аналогією повинен допо-внюватися дослідженням відмінностей і доказами того, що ці від-мінності не можуть слугувати підставою для відмови від висновків за аналогією.

5

Бібліографічний опис — і процес, і результат аналітичного опрацювання наукових документів, що полягає в складанні за встановленими пра-вилами переліку відомостей про документ, які дають змогу повніс-тю визначити цей документ і знайти його серед інших з метою ви-користання його в різних видах праць.

в

Версія — у слідчій і судовій діяльності обґрунтоване передбачення про походження фактів та обставин, які мають значення для справи, їх-ній зв'язок між собою, про механізм вчинення злочину та особисто-сті злочинця. Припущення (гіпотеза) стає слідчою версією лише при його відповідності фактичним обставинам, що мають відношення до предмета доведення в справі. Будучи приватною гіпотезою, версія має значення лише для конкретної справи як найбільше його пояс-нення. Версія необхідна для здійснення перевірних дій: з версії ви-суваються всі можливі її наслідки, характер яких обумовлює вико-нання певних слідчих дій.

Виправна (пенітенціарна) психологія галузь юридичної психології, що вивчає психологічні особливості виправлення правопорушників, психічні стани, які викликані позбавленням волі, методи та принци-пи ресоціалізації злочинців, структуру формальних і неформальних груп у місцях позбавлення волі, міжособистісні відносини в цих групах, проблеми включення особистості в позитивні соціальні зв'язки і її соціальної реадаптації після відбуття покарання.

Вирок — рішення, винесене судом у результаті судових дій і яке встанов-лює винуватість або невинуватість