Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Колектив та його роль у виправленні засуджених до позбавлення волі : Юридична психологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.3. Колектив та його роль у виправленні засуджених до позбавлення волі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 

Загрузка...

Працівник установ виконання покарань у своїй діяльності ма-ють справу не тільки з кожним засудженим окремо, але й з різними групами та колективами. Це може бути бригада, загін, навчальна група або група засуджених, згуртована кримінальним «авторите-том». 3 випадкової сукупності засуджених начальник загону пови-нен сформувати колектив, який допоможе йому в справі виправ-лення та перевиховання засуджених. У зв'язку з цим працівникові установ виконання покарань необхідно знати основні соціально-психологічні закономірності функціонування груп і колективів, групову, колективну психологію.

Група— це об'єднання людей у спільноти для спільної діяльності в процесі виробництва та відтворення матеріальних і духовних благ.

Суспільство складається з безлічі реальних груп, які розрізня-ються не тільки за роллю та місцем у суспільному житті, а й за ве-личиною. Так виділяють: великі суспільні групи (макрогрупи), малі соціальні групи (мікрогрупи). До макрогруп відносяться нації,

прошарки, професійні об'єднання та інші більші спільності. Подіб-ні умови життя людей, що входять у ці групи, породжують подібні соціально-психологічні явища. Завдання керування соціальними процесами, керівництва масами, завдання пропаганди (яка, як відо-мо, є одним з основних засобів управління) вимагають знання та врахування цих явищ.

Між малими і великими існують вторинні групи, у яких люди, представники різних великих груп, об'єднані єдиним виробничим ци-клом, єдиним завданням (завод, установа, навчальний заклад тощо).

До мікрогруп можна віднести шкільний клас, студентський курс, а також бригаду, загін засуджених. Іноді їх називають пер-винними групами. У них здійснюється постійне міжособистісне спілкування, контакт, взаємодія, що породжує різноманітні соціа-льно-психологічні (внутрішньогрупові) явища, які накладають від-биток на життя та діяльність людей. Тому малі групи — предмет дослідження психологічної науки. Без врахування цих явищ керів-ництво колективами ускладнюється.

Мікрогрупи — це співтовариства людей, які об’єднані спільною діяльністю або простором, часом та реальними безпосередніми вза-єминами між людьми, які розрізняються між собою за своїм суспі-льним призначенням та функціями (навчальні, трудові, ігрові і т. ін.), офіційною організацією та внутрішньою психологічною структурою (організовані та неорганізовані, із внутрішньою струк-турою, яка сформувалася чіткою, і аморфні).

Особливу виховну роль серед мікрогруп відіграють референтні групи, такі, з думкою яких людина рахується, норми та вимоги яких вона засвоює і виконує. Одна й сама особа може входити в одну або кілька таких груп.

He всяка група є колективом. Колектив — це вища форма орга-нізованої групи, яка має певну організаційну структуру об'єднання людей. Таке об'єднання створене для досягнення спільних цілей. До основних ознак колективу відносяться: свідоме об'єднання лю-дей на основі цілей і завдань; відносна стійкість, тривалість існу-вання; певна організація, що припускає наявність органів управлін-ня, дисципліни та відповідальності; єдність основних інтересів всіх членів даного об'єднання; наявність особливого типу відносин — відповідальної взаємозалежності та товариського співробітництва.

Найважливішою ознакою колективу є наявність мети. При від-сутності таких цілей будь-який, навіть високий ступінь організації групи сам по собі не перетворює її в колектив. Злочинна група не-рідко має чітку організаційну та психологічну структуру.

Колектив засуджених складається з позбавлених волі й ізольо-ваних від суспільства правопорушників. Перебування засуджених у

колективі примусове, вони не можуть самовільно залишати кримі-нальну установу, переходити з одного підрозділу в інший. Вся дія-льність людей, які перебувають в умовах позбавлення волі в колек-тиві засуджених, детально регламентується нормами установи виконання покарань.

Колективу засуджених властива і така ознака, як чітка організа-ція їх спільної трудової діяльності, навчання, режиму. Для досяг-нення поставлених цілей і упр