Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Соціально-психологічнахарактеристика рецидивістів та особливості їх виправлення : Юридична психологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.2. Соціально-психологічнахарактеристика рецидивістів та особливості їх виправлення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 

Загрузка...

Найбільш раціональний шлях дослідження проблематики, що стосується особистості засудженого, — це вивчення окремих кате-горій засуджених, тому що родове поняття в порівнянні із загальним більш специфічне та змістовніше. На основі такого підходу може бути забезпечена необхідна конкретність у дослідженні зако-номірностей формування антигромадських властивостей, виник-нення відхилень у морально-психічній сфері особистості, у визна-ченні методики виправлення особистості засудженого.

Найбільш складний розділ науки про особистість правопоруш-ника складає та система знань, яка покликана обгрунтовувати най-більш прийнятні та ефективні шляхи, засоби та методи виправлен-ня й перевиховання засуджених-рецидивістів, тобто осіб, які неодноразово засуджувалися до позбавлення волі. Удосконалюван-ня методики виправлення та перевиховання рецидивістів припускає вивчення їх соціальних, індивідуально-психологічних та інших особливостей і використання цих даних на практиці.

Висновок про те, що сутність особистості, основна її спрямова-ність формуються під впливом суспільних відносин, висуває на пе-рший план завдання вивчення особистості засудженого-рецидивіс-та з погляду її місця й ролі у всій сукупності відносин і зв'язків. Соціально-психологічні особливості засуджених-рецидивістів зна-ходять своє висвітлення у різноманітті статусу, який характеризує їх положення в системі міжособистісних відносин. Соціально-психологічні параметри особистості рецидивіста можуть бути різ-ними як за ступенем спільності, значущості (починаючи зі статусу громадянина й закінчуючи статусом члена малої неоформленої групи), так і за сферою їхнього прояву (виробнича сфера, побут, оточення). В одному випадку статуси рецидивіста пов'язані з його антигромадською діяльністю, в іншому— цей зв'язок не просте-жується (стать, соціальне походження й т. ін.).

При характеристиці соціально-психологічних особливостей осо-бистості рецидивіста варто мати на увазі, що окремі статусні показ-ники людина «одержує» ззовні. Немаловажне значення мають при цьому стать, вік, чи народився він у родині алкоголіка або особи, яка веде антигромадський спосіб життя, або ж у родині зі здоровою мо-ральною атмосферою. He можна зовсім замовчувати матеріальні й інші можливості батьків. Ще більше значення мають уроджені ано-малії здоров'я. Хоча статуси, які людина одержує ззовні, не мають тієї вирішальної ролі, певною мірою можуть опосередковано вплива-ти на процес соціалізації, на формування інтересів, поглядів, очіку-вань, ціннісних орієнтацій, установок особистості.

Важливою соціально-психологічною ознакою особистості реци-дивіста є вік. У процесі життя людина зазнає впливу соціального се-редовища, здобуваються досвід, навички, звички, формуються цінні-сні орієнтації та установки, потреби й інтереси, формується характер. Знання психологічних особливостей віку, як і ряду інших

даних, є необхідною умовою ефективної попереджувальної роботи та удосконалювання діяльності по виправленню й перевихованню рецидивістів. Без врахування вікових особливостей неможливо дати повної оцінки багатьом властивостям людини й до кінця усвідомити механізм формування особистості з кримінальними відхиленнями.

Вік рецидивістів значно вищий за середній вік інших засудже-них. За даними сучасних учених, серед уперше засуджених найбі-льшу питому вагу займає група віком 25—29 років (відносна щіль-ність розподілу— 4,0 %), за нею ідуть 18—24-літні (3,0 %), потім 14—17-літні (2,6 %) і лише після них засуджені старше 30 років. Для рецидивістів більш характерний вік 29—50 років (55,3 %). Ця обставина пов'язана не тільки з фактом відбування певного строку покарання за перший злочин, а насамперед з тим, що значна части-на рецидивістів вчиняє ряд злочинів, інтервал між якими складає час відбування ними покарання у місцях позбавлення волі. Порів-няння вперше засуджених і рецидивістів віком 24—29 років начеб-то не підтверджує помічену закономірність, тому що середній по-казник у перших вищій (4,6 %), у рецидивістів він становить (2,8 %). Видимо, вік 24—29 років для рецидивістів є свого роду