Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_60f96a6cb25da26f49c9638f6d6d28fc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.3. Загальні закономірності впливу на зміну психічних станів засуджених до позбавлення волі : Юридична психологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.3. Загальні закономірності впливу на зміну психічних станів засуджених до позбавлення волі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 

Загрузка...

Причинна обумовленість психічних станів засуджених як зов-нішніми, так і внутрішніми чинниками відкриває перед працівни-ками установ виконання покарань перспективу впливу на зміну їх психічних станів. Перед вихователем постає завдання: знімати пси-хічні стани, які негативно впливають на процес виправлення засу-джених, підтримувати і викликати стани, що позитивно впливають на їх особистість. Мова, йде не про те, щоб ув'язнені взагалі не пе-реживали стани очікування, розкаяння совісті, туги, сумніву, від-чаю, безнадійності і т. ін. Без такої важкої внутрішньої боротьби втрачається і притупляється гострота самого факту позбавлення волі, а колонія дійсно може стати «рідною домівкою». Йдеться про те, щоб попередити виникнення повного відчаю, не допустити пе-реростання глибоких внутрішніх конфліктів у психічні зриви. У цьому полягає суть наукового підходу до управління психічними станами ув'язнених.

Узагальнення досвіду роботи установ виконання покарань пока-зує важливість спеціальної психологічної підготовки засуджених, яка полягає в активізації етичних почуттів, переконань і звичок ви-сокоморальної поведінки, а також у завчасному формуванні наста-новлення на сприйняття нових умов.

У результаті таких дій в ув'язненого формується психологічна готовність жити в нових умовах, яка забезпечує швидке його вклю-чення в суспільну (колективну) і виробничу діяльність без додатко-вої витрати енергії на подолання внутрішнього опору і напруги.

Для цілісного розуміння проблеми психологічної готовності її достатньо повно можна розкрити через Я-концепцію та смислові настановлення, ціннісні орієнтації суб'єкта.

У багатьох психологічних теоріях Я-концепція є одним із центральних понять. Разом з тим ще не існує ні її універсального визначення, ні єдності в теорії. Терміни, які одні автори вживають для визначення Я-концепції в цілому, інші використовують для по-значення її окремих елементів. За Р.Бернсом [1] Я-концепція пред-ставлена у вигляді ієрархічної структури. На її вершині розташову-ється глобальна Я-концепція, яка вміщує всі грані індивідуальної самосвідомості. Це струмок свідомості, або почуття особистої по-слідовності та неповторності. У ньому виділяються два елементи: Я-усвідомлююче та Я як об’єкт. Ці розмежування умовні, і станов-лять лише семантичну модель. В реальному житті елементи ці на-стільки сильні, що створюють єдине, практично нероздільне ціле. За визначенням Р.Бернса, глобальне Я — це центр особистості, його можна назвати послом внутрішнього боку особистості. Воно представляє душевні процеси, почуття, бажання, мету та інше. Глобальне Я включає всі пізнавальні, емоційні вольові функції та одночасно має свій образ світу, а також образ себе та са-морозуміння.

Образ себе, саморозуміння як образ світу та поняття світу — ре-зультат пізнавальної, практичної та творчої діяльності людини. Структуру глобального Я можна представити так: 1. Процесуальне Я. 2. Структурне Я. З.Образ світу та розуміння його. Всі складові глобального Я функціонально взаємопов'язані. Процесуальне Я сприймає, мислить, фантазує, забуває, згадує, вибирає та приймає рішення, діє, вчиться, здійснює контроль, ЩОСЬ ПІДСИЛЮЄ, ВІД 40-гось відмовляється, висловлює міркування про цінності. Це центр хвилювання, переживання та усвідомлення, це внутрішній простір, в якому ми застосовуємо наш повсякденний досвід.

Кожна складова становить собою певну відповідно обмежену тематику життєвих уявлень і її можна виразити як судження про себе, наприклад: «Я вмію, я пізнаю», «У мене є ( я маю)», «Яким я хочу бути» та інші. Кожна окрема складова в онтогенетичному роз-витку виникає поступово. Перш за все, утворюється основна вісь «Я є». Потім на неї можуть спиратися виникаючі утворення. Кожне окреме утворення має складн