Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Виховна робота з умовно засудженими неповнолітніми : Юридична психологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.4. Виховна робота з умовно засудженими неповнолітніми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 

Загрузка...

Законодавство України передбачає такі покарання, що застосо-вуються до неповнолітніх, які вчинили злочин: педагогічного і громадського характеру; примусові заходи виховного характеру; адміністративна відповідальність (унаслідок припинення криміна-льного слідства); кримінальна відповідальність. Залежно від харак-теру і ступеня суспільної небезпеки правопорушень до особи, яка вчинила таке діяння, застосовуються міри покарання, що передба-чають цивільну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Поняття юридичної відповідальності неповнолітніх складне й багатогранне. Можна виділити в ньому такі аспекти: перший — правовий, нормативний; другий — характеризує відповідальність у реалізації; третій — дію відповідальності як засіб впливу на суб'єкта. Усі ці аспекти комплексно розкривають механізм відпові-дальності неповнолітніх за вчинений злочин.

Позбавлення волі як вид покарання є необхідним і дієвим засо-бом боротьби із злочинністю. Разом з тим, на його думку, воно по-єднане з багатьма негативними соціальними і соціально-психологічними наслідками. Один з них полягає в тому, що процес перевиховання злочинця протікає в середовищі, глибоко дефектно-му в педагогічному і моральному аспектах. В.В. Панкратов відзна-чає: «Система покарання з випробуванням дозволяє уникнути на-правлення неповнолітніх правопорушників до виховної колонії. Адже досвід переконує, що із ВК підліток повертається невиправ-леним. Позбавляючи, наприклад, неповнолітнього підлітка волі на три роки, юристи розуміють, що прирікають його на перебування в

гранично негативному середовищі, яке матиме на підлітка сильний негативний вплив, оскільки вирватись з цього середовища немож-ливо. Він перебуватиме в ньому 24 години на добу» [23]. Такої ж думки дотримується А. Примаченок: «…відомо, що виховує тільки справедливе покарання. У той же час у виховній колонії наявні ко-нтрасти, коли за скоєння вбивства, зґвалтування підлітки відбува-ють такий же термін, як і за важкі тілесні ушкодження, крадіжки, грабежі, розбій з проникненням у житло». 3 огляду на цей негатив-ний фактор Г. Фільченков зазначає, що для правильного вирішення питання про вибір міри покарання необхідно в найкоротший термін у повному обсязі з’ясувати всі дані про особистість підлітка, вишу-кати можливість його перевиховання без ізоляції від суспільства.

Вивчаючи проблему покарання неповнолітніх, можливо визначи-ти, що, якщо класифікувати всі ті чинники, які у своїй сукупності будуть обумовлювати необхідність призначення неповнолітнім пе-редусім кримінально-правових мір покарання, не пов’язаних з ізоля-цією від суспільства, то їх можна розділити на три групи: 1) які сто-суються характеристики злочинів, вчинених неповнолітніми; 2) які стосуються характеристики особистості правопорушника; 3) які сто-суються причин і умов вчинення злочинів неповнолітніми. Застосу-вання покарання з випробуванням можливе за наявності таких умов: незначної суспільної небезпеки вчиненого злочину та небезпечності особи правопорушника стосовно громадськості, суспільства.

Дослідження та аналіз наукової літератури вказує на певний шлях становлення у нашій країні засудження без позбавлення волі. Інститут умовного засудження вперше введений Декретом про суд № 2, що прийнятий Всеросійським ЦВК 7 березня 1918 p., а в Україні він закріплений лише наприкінці 1918 р. Пізніше умовне засудження було закріплене в ст. 38 Основ кримінального законо-давства СРСР і союзних республік у 1958 р. Відстрочка виконання вироку вперше введена в 1977 р. Сучасний Кримінальний кодекс України містить статті щодо відповідальності неповнолітніх за вчинення злочинів у частині виправлення їх без ізолювання від су-спільства. Першочергове значення в цьому має ст. 22 Кримінально-го кодексу України, згідно з якою до кримінальної відповідальності притягуються особи, яким до вчинення злочину минуло 16 років. Особи віком від 14 до 16 років підлягають кримінальній відповіда-льності лише за умисне вбивство, посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і дер-жавного кордону або