Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.3. Правова свідомість неповнолітнього правопорушника : Юридична психологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.3. Правова свідомість неповнолітнього правопорушника


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 

Загрузка...

Важко переоцінити роль свідомості в поведінці людини. Свідо-мість — це вищий рівень психічного відображення та саморегуля-ції, властивий лише людині як суспільно-історичній істоті. Емпіри-чно свідомість виступає як безупинно мінлива сукупність почут-тєвих і розумових образів, які безпосередньо з'являються перед суб’єктом у його внутрішньому досвіді і зумовлюють його практи-чну діяльність. Свідомість вивчається рядом наук— філософією (основне питання філософії — питання про відношення свідомості до буття), логікою, лінгвістикою, нейрофізіологією, антропологією, соціологією, етнографією тощо. Психологія вивчає походження, структуру та функціонування свідомості індивіда. Свідомість хара-ктеризується: активністю; спрямованістю на предмет; здатністю до рефлексії, самоспостереження (усвідомлення самої свідомості), мо-тиваційно-ціннісним характером; різними ступенями (рівнями) яс-ності. Свідомість будь-якого індивіда унікальна, але не довільна — вона обумовлюється зовнішніми стосовно свідомості і незалежни-ми від неї факторами (насамперед структурами тієї соціальної сис-теми, у якій існує індивід). Вивчення свідомості зіштовхується із двома основними труднощами. По-перше, всі психологічні явища з'являються перед індивідом у тій мірі, у якій вони усвідомлюються

(у тому числі несвідоме, яке усвідомлюється або в результаті спеціа-льної процедури «доведення до свідомості», або побічно — у вигляді перекручувань свідомості). За даними самоспостереження, свідо-мість позбавлена власної психологічної специфіки — її єдина ознака полягає в тому, що завдяки свідомості перед індивідом з'являються (з тим або іншим ступенем ясності) різні явища, що становлять зміст конкретних психологічних функцій. Тому свідомість або розглядала-ся як загальна умова існування психіки та позначалася, власне кажу-чи, метафорично, або настільки ж неправомірно ототожнювалося з якою-небудь психічною функцією (найчастіше з увагою або мислен-ням). У першому випадку про конкретне (у тому числі експеримен-тальне) вивчення свідомості взагалі не могло бути мови, у друго-му — це питання підмінювався вивченням відповідної функції. Все це породжувало думку, що свідомість для наукової психології — взагалі фікція (У. Джеймс). Інші труднощі випливають із першої: свідомість (як і окремі психічні функції) не локалізується в зовніш-ньому просторі, але на відміну від психічних функцій свідомість не вдається «розчленувати» і в часі. Дослідники не змогли виявити ха-рактеристик свідомості, по яких її можна було б вивчати відомими психології методами (наприклад, вимірювати в певні одиниці часу, порівнювати свідомість за певні відрізки часу і т. ін.). Важливою для конструктивного аналізу свідомості виявилася ідея I. Канта про на-явність стійких, інваріантних структур, схем свідомості, що накла-даються на безупинно мінливий потік сенсорного, що походить від органів почуттів, інформації і організовує її певним чином.

Вибір мети вчинку, усвідомлення мотиву та ухвалення рішення, оцінка наслідків вчинених діянь прямо залежать від того, наскільки добре людина знає закон і наскільки правильно розуміє його при-значення. Той, хто усвідомлює необхідність додержуватися припи-сів права, хто перетворив отримані правові знання в послідовні принципи поведінки, той ніколи не стане порушником закону. Це справедливо для будь-якого віку, у тому числі і для неповнолітніх. Саме тому формування правової свідомості забезпечує попере-дження протиправних проявів серед неповнолітніх, а недоліки пра-вового виховання є тим чинником, який сприяє створенню психо-логічних передумов антигромадських діянь.

Зрозуміло, необхідно враховувати, що неповнолітній, вчинюю-чи так або інакше, далеко не завжди замислюється над веліннями закону. Сам характер мотивів, їхня спрямованість не містять зазви-чай чогось противоправного: бажання продемонструвати свою смі-ливість, набути авторитет у товаришів, наслідування дорослим, прагнення придбати матеріальні блага і т. ін. Оцінюючи сам мотив, неповнолітній, як правило, не