Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

Ще десять — п’ятнадцять років тому в Україні такі слова як менедж-мент, маркетинг, офіс, не кажучи вже про мерчандайзинг або франчайзинг, викликали нерозуміння й неприйняття. Повсюдно виникали мережеві фір-ми, представники яких ходили з великими валізами і продавали всякий не-потріб. Згодом ентузіазм щодо багагаторівневого маркетингу (MLM) почав згасати, в пресі навіть з’являлися оголошення типу: «Шукаю роботу. Інтим і маркетинг — не пропонувати!».

Разом з ринковими відносинами в практику українського менеджмен-ту увійшло слово «офіс». Сьогодні модно називати офісом будь-яку за-недбану контору, розташовану в тісній кімнатці, орендованій в готелі, в будівлі старого заводоуправління або ж у напівпідвальному приміщенні. Одночасно все більше керівників і бізнесменів стали розуміти важливість офісу для формування репутації, іміджу фірми.

З усвідомленням ролі офісу навколо цього явища почала формуватися офісна культура, складовими якої стали такі поняття, як офісний етикет, офісні стандарти, офісні приміщення. Цілі галузі стали працювати на те, щоб втілити в життя мрію багатьох фірм про ідеальний офіс. Це і виробни-цтво будівельних матеріалів, і будівельні організації, і меблева промисло-вість, інформаційні технології, а також офісний дизайн, офісна ергономіка, естетика й психологія. Ми без остороги почали вивчати досвід економічно розвинутих країн і жахнулись від разючого контрасту, який ще більш відті-нив усю вбогість більшості українських офісів.

Отже майбутнім менеджерам важливо засвоїти не тільки «букву» офісної роботи, тобто матеріальну й техніко-технологічну її складову. Не менш важливими є питання духу офісу: налагодження командної творчої роботи, створення стосунків доброзичливості, людяності, відвертості у по-єднанні з високою вимогливістю і внутрішньою здоровою конкуренцією,

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

одним словом, те, що зветься організаційною культурою. Саме таку мету ставили автори даного навчального посібника. При цьому зміст навчально-го посібника формувався з урахуванням того, що на книжному ринку вже існує багато літератури, в якій висвітлено окремі аспекти функціонування офісу. Здебільшого це статті в спеціалізованих журналах або посібники з діловодства та використання комп’ютерної техніки для секретарів. Нато-мість поки що бракує навчальної книги, яка б інтегрувала різноманітні проблеми і аспекти управління сучасним офісом.

Відповідно до мети у посібнику висвітлено низку питань стосовно розвитку офісу та ідей щодо управління його діяльністю, інформаційно-документаційного забезпечення бізнес-процесів та бізнес-комунікацій, налагодження стосунків серед колег, організації праці офіс-менеджера, професійної етики і поведінки співробітників у конфліктних ситуаціях.

В першому модулі навчального посібника читач ознайомиться з осно-вними поняттями й етапами еволюції офісу: від традиційної контори (з її паперовими способами створення, тиражування і передачі інформації) до сучасного офісу та уявленнями про офіс майбутнього. Другий модуль роз-криває концепцію електронного та віртуального офісу, апаратного і про-грамного забезпечення офісної роботи.

Третій модуль спрямовано на формування у студентів знань і навичок організації роботи сучасного офісу. Зокрема значна увага приділяється ви-могам до менеджера в забезпеченні ефективної роботи офісу, організація роботи приймальної (канцелярії, підрозділу). Надаються конкретні поради щодо складання та оформлення документів

Четвертий модуль розкриває сутність і технології складання номенк-латури і формування справ, організації контролю та збереження докумен-тів в організації.

У п’ятому та шостому модулях викладено принципи і методи бізнес-ко-мунікацій у поєднанні вербальних та невербальних технологій, у тому числі ділових зустрічей, презентацій. Крім того, розглядаються питання управління конфліктами в офісі, професійної етики та поведінки співробітників офісу.

Після кожного модулю наводиться перелік питань для самоконтролю, а також практикум формування навичок управління різними аспектами дія-льності сучасного офісу.

В навчальному посібнику узагальнено авторський досвід викладання управлінських дисциплін, проведення численних відкритих і корпоратив-них тренінгів з проблем управління сучасним офісом.

ВСТУП

Автори сподіваються, що навчальний посібник буде корисним студе-нтам і магістрам за напрямом підготовки «Менеджмент», має міждисциплі-нарне призначення у вивченні таких навчальних дисциплін, як «Організа-ція праці менеджера», «Бізнес-комунікації», «Діловий етикет», «Практикум з комп’ютерних дисциплін», а також може бути корисним широкому колу офіс-менеджерів, секретарів і помічників керівників, які опікуються питан-нями управління й організації роботи офісу.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)