Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Загальні положення роботи з документами : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.3. Загальні положення роботи з документами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

Від правильної організації діловодства, рівня механізації і автомати-зації залежить ефективність управління в цілому.. Організація діловодства істотно впливає на оперативність, економічність і надійність функціону-вання апарату управління будь-якої організації, установи, культуру праці управлінського персоналу.

Загальні положення роботи з документами передбачає повний цикл обробки та руху документів з моменту їх створення (або одержання) до завершення виконання і відправлення та регламентуються спеціальними законодавчо-нормативними та нормативно-методичними актами. Серед них основними є:

1.         Єдина Державна система діловодства (ЄДСД). Це науково впорядко-ваний комплекс правил, нормативів та рекомендацій по веденню діло-водства починаючи з надходження або створення документа до здачі його до архіву. Тут сформульовані загальні правила документування управлінської діяльності, викладено принцип уніфікації документів, ре-комендації з питань здійснення контролю за виконанням документів і групування їх у справи, вимоги до формулярів організаційно-розпоряд-чих документів, до побудови текстів документів, їх мови та стилю.

2.         Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших централь-них органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (від 17 жовтня 1997 р. № 1153) в якій викладені загальні правила документування управлін-ської діяльності та регламентовані порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів установи. Положення інструкції поширюються на всю службо-ву документацію, що не має таємного характеру, у тому числі створе-ну засобами обчислювальної техніки.

На підставі примірної інструкції в організаціях, установах, підпри-ємствах встановлюються єдині вимоги до оформлювання докумен-тів, роботи з ними, а порядок закріплюється складанням інструкції з діловодства, і доводиться до працівників для ознайомлення у вигля-ді спеціальних розпорядчих документів, інструктивних листів, поло-жень тощо.

Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за склад, збереження та правильне оформлення документів.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

3. ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» — чинний від 01.09.2003р. Цей стан-дарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи — поста-нови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності: органів державної влади України, органів місцевого самоврядування; підприємств, уста-нов, організацій та їх об’єднань усіх форм власності. Документообіг — рух документів в установі (підприємстві) з моменту їх створення до відправлення. У кожній фірмі документи перебувають у постійному обігу— від моменту створення чи одержання документа до його знищення або відправлення на архівне зберігання.

Обсяг документообігу визначається кількістю вхідних, вихідних та внутрішніх документів, наприклад, за рік. Залежно від обсягу документоо-бігу — кількості вхідних, вихідних та внутрішніх документів — напри-клад, за рік, система діловодства в організації може бути наступною:

•          централізована система діловодства — рекомендується застосовувати в установах з обсягом документообігу до 10 тис. документів на рік (IV категорія) і невеликою кількістю структурних підрозділів;

•          децентралізована система діловодства має місце в установах з терито-ріально роз’єднаними структурними підрозділами та кількістю доку-ментів понад 100 тис. одиниць на рік;

•          змішана система діловодства.

Швидкість документообігу залежить від якості документаційного об-

слуговування апарату управління в цілому та від системи організації діло-

водства (повної або часткової).