Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Модуль 3 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУЧАСНОГО ОФІСУ 3.1. Вимоги до менеджера в забезпеченні ефективної роботи офісу : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Модуль 3 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУЧАСНОГО ОФІСУ 3.1. Вимоги до менеджера в забезпеченні ефективної роботи офісу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

Термін офіс-менеджер в Україні починає застосовуватись з кінця 90 років у крупних компаніях холдингах з іноземними інвестиціями. Коло функцій офіс-менеджера достатньо широке: документаційне забезпечення, прийом відвідувачів, підготовку нарад, проектів документів, контроль телефонних дзвінків, факсів тощо. Однак за останні роки на ринку праці поступово формується попит на офіс-менеджерів, нагромаджується певна ста-тистична інформація з необхідних характеристик, що знайшла узагальнене ви-раження в аналітичних оглядах організацій, що займаються пошуком та відбором персоналу за зявками підприємств. Однак є певні особливості щодо використання терміну офіс-менеджер в організації.

В перекладі с английскої слово «office» трактується як: служба, посада, відомство (взагалі, в т. ч. підприємство, організація, установа); відділ, бюро, департамент управління; контора, канцелярія; службове приміщення, кабі-нет. В науковій літературі термін менеджер (manager) трактується як:

1)         завідувач, керівник, адмінстратор, директор;

2)         управитель майном;

3)         в деяких випадках — особа, яка уповноважена вести переговоры вирі-шувати організаційні питання тощо. Таким чином, по суті в широкому трактуванні можна стверджувати,

що «офіс-менеджер» — це адміністратор, на якого покладені різні адмі-ністративні й господарські функції, працює не тільки з першим керів-ником, а й з іншими співробітниками та службами підприємства.

Для ефективної організації офісної роботи необхідні професійна під-готовка та наявність посади з відповідними функціями, повноваженнями, відповідальністю та правами. Однак посада офіс-менеджер відсутня у Кла-сифікаторі професій ДК 003:95, а також в Кваліфікаційному довіднику ке-рівників, фахівців і інших службовців. У нормативному документі «Класи-фікатор професій ДК 003:2005» посада офіс-менеджера може відповідати декільком професійним назвам робіт, зокрема менеджер з адміністративної діяльності, помічник керівника підприємства тощо. Досвід роботи багатьох підприємств, організацій свідчить, що за змістом виконуваних функцій офіс-менеджера в українському законодавстві відповідає досить багато різ-новидів секретарської професії, службі діловодства що представлено у табл. 3.1.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

Таблиця 3.1.

Професійні назви робіт для застосування у штатних розписах відповідно до Класифікатору професій ДК 003:2005

 

№ nop.            Назва та шифр професійної групи   Професійна назва роботи

1          1231 Керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів       Завідувач канцелярії Начальник бюро (функціональний підрозділ)

2          3431 Секретарі адміністративних органів  Консультант (в апараті органів

державної влади, виконкому)

Референт

Референт з основної діяльності

3          3434 Помічники керівників Референт

Референт з основної діяльності

4          3434.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій       Помічник керівника підприємства (установи, організації)

5          3535.1 Організатори діловодства (державні установи)   Організатор діловодства (державні установи)

6          3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності)           Організатор діловодства (види економічної діяльності)

7          1475.4. Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління        Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності

8          4111 Стенографістки та друкарки (411 Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури)     Друкарка

Друкарка, що працює з іноземним

текстом

стенографістка

9          4115 Секретарі          Секретар

Секретар керівника (організації,

установи)

Асистент референта

Секретар-друкарка

Секретар-стенографістка

10

4222 Службовці з інформування (довідок)

Адміністратор

Модуль 3 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУЧАСНОГО ОФІСУ

Умовно офісний персонал можна поділити на три групи:

•          інженерно-технічний персонал до складу якого входять інженери і техніки з експлуатації відповідних видів обладнання. Їх діяльність спрямована на забезпечення ефективного функціонування технічних засобів офісних технологій;

•          персонал діловодної служби, який займається реалізацією функцій інформаційного та документаційного забезпечення управлінської діяльності. До їх складу входять організатори діловодства, фахівці копіювально-множильного бюро, спеціалізованих (в т. ч. архівних) підрозділів, а також працівники, що забезпечують функціонування автоматизованих інформаційних систем (адміністратор баз даних та систем, програміст, оператори ЕОМ).

•          офісний організаційний персонал забезпечує спільну діяльність всіх складових офісної діяльності та її координацію щодо забезпечення управлінських функцій. Як правило, це керівники структурних під-розділів офісу, в яких організована робота інженерно-технічного пер-соналу, діловоди, завідувач канцелярії (управління справами), секре-тарі, референти, помічники керівників структурних підрозділів. Для установ, організацій відповідальним структурним підрозділом за

організацію діловодства, матеріально-технічне забезпечення процесів документообігу як правило покладається на керівника діловодної служби відповідно до Інструкції, а саме завідувача канцелярією, начальника управ-ління справами (бюро) тощо. Практичні дослідження свідчать, що для суб’єктів господарювання, особливо середніх та великих компаній такої жорсткої прив’язки до назви структурного підрозділу немає. Загалом у тер-мінології бізнес діяльності використовується офіс менеджер, помічник керівника офісу, менеджер-секретар