Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Розвиток програмних засобів : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.2. Розвиток програмних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

Сучасний офіс також важко уявити без програмного забезпечення ко-лективного користування. У цьому разі створюються умови, які забезпечу-ють можливість обміну інформацією співробітників без часових або тери-торіальних обмежень.

Основи сучасних офісних програм закладалися в 70-і роки. Перш за все, в цей час активно розроблялися текстові редактори. До появи тексто-вих редакторів процес складання документів часто мав одну стомливу про-цедуру: фрагменти тексту вирізувалися із надрукованих сторінок і вклею-валися в потрібні місця, а потім сформовані таким чином документи знов передруковувалися. Текстові редактори дозволили автоматизувати даний процес, і це було справді революційне перетворення. Відтоді документи перестали друкуватися кожного разу з нуля. А можливість мати стандартні заготівки, що вставляються в текст коли необхідно, перетворило весь про-цес підготовки документів.

Текстові процесори дозволили готувати документи без утомливого набору тексту

Модуль 2 ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС

У 1979 році компанія Micropro International випустила текстовий про-цесор Wordstar, який вплинув на всі наступні розробки в цій області.

У 1983 році свого першого текстового редактора (Multi-Tool Word) представила компанія Microsoft і як рекламна акція випустила близько 450 тисяч дисків із демо-версією програми. У 1983 році з’явилася DOS-ве-рсія редактора, в 1984-у — версія для Apple Macintosh і в 1989-у — для Microsoft Windows.

Текстові редактори удосконалювалися, оснащувалися новими можли-востями і на певному етапі одержали статус так званих текстових процесорів. Термін «текстовий процесор», звичайно, застосовується для позначення програм, які дозволяють здійснювати складнішу обробку тексту, ніж текс-тові редактори (використовувати різні елементи оформлення, здійснювати автоматичну генерацію номерів сторінок, побудову змісту великого доку-мента, перевірку правопису і т. п.). Відзначимо, що часто терміни «текс-тового редактора» і «текстовий процесор» вважають синонімами, що не зо-всім правильно.

Історично текстові редактори — це попередники текстових процесо-рів. Вони дозволяли складати і редагувати тексти, але не підтримували пе-релічених вище функцій. Проте для завдань, не пов’язаних із створенням документів із складним оформленням (наприклад, для написання текстів програм), текстові редактори використовуються і сьогодні.

Майже одночасно з першими текстовими редакторами з’явилися еле-ктронні таблиці. У 1978 році була випущена перша електронна таблиця під назвою Visicalc (розробники Ден Бріклін і Боб Френкстон), яка згодом ви-значила цілий напрям програмного забезпечення (ПЗ).

Visicalc виявилася однією з програм, що принесла популярність пер-сональним комп’ютерам, на яких вона згодом застосовувалася.

Електронна таблиця дозволила автоматизувати процес обробки вели-ких обсягів даних, які можуть бути представлені в табличній формі. Нескладно помітити, що велику частину оброблюваних в офісі даних мож-на уявити у вигляді таблиць: адресні книги, картотеки, облік витрат на від-рядження і т. д.

Як інформація в таблицях можуть знаходитися дані самого різного формату (числа, символьні рядки, дати і т. д.), але в цілому, звичайно ж, електронні таблиці орієнтовані на обробку числових даних.

Принцип роботи електронної таблиці можна описати таким чином. Програма організовує дані у вигляді таблиці, кожна клітинка (комірка) якої

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

призначена для зберігання різних значень. При цьому комірка може вико-нувати таку ж роль, як змінна в математиці: вона має позначення і може приймати різні значення. У комірках можна зберігати не тільки дані, але і формули, за якими обчислюються значення в цих комірках. Найпростіший приклад — підведення підсумкових значень, складання значень в стовпчи-ках і рядках таблиці. Електронна таблиця може застосовуватися не тільки для розрахунків, але і як інструмент для користувачів, що мають справу із будь-якою структурованою інформацією.

Найпопулярніша сьогодні система електронних таблиць Excel з’яви-лася у середині 80-х. У 1984 році спеціалісти Microsoft приступили до ро-боти над першими варіантами цієї електронної таблиці для ПК і Macintosh, фінальні версії яких вийшли в 1985 році.

У 1984 році випускником Берклі Бобом Гаськінсом була розроблена програма PowerPoint, призначена для створення слайдів для проведення презентацій. Чорно-біла версія PowerPoint під номером 1.0 була випущена в 1987-у для комп’ютера Apple Macintosh і в тому ж році була придбана компанією Microsoft. У 1988 році з’явилася Windows-версія програми.

У 1988 році була представлена рання версія інтегрованого пакету Microsoft Office, який включав текстовий і табличний процесор, засіб ство-рення презентацій і поштову програму. З часом даний набір став фактич-ним стандартом для офісних додатків.

Ідея інтегрованого офісного пакету полягала у тому, що набір взаємо-діючих програм може дати більше, ніж сума не зв’язаних між собою додатків. Випуск подібного комплекту програм виявився дуже затребуваним: набір різних текстів, створення документів, фінансові розрахунки і обмін елект-ронною поштою — це саме е коло завдання, яке доводиться виконувати переважній більшості офісних службовців.

Перший пакет Microsoft Office був випущений для комп’ютерів Macintosh. Лише після виходу і популяризації операційної системи Windows 3. x розробка офісного ПЗ для ПК стала для Microsoft пріоритет-ним напрямом. Перша версія пакету MS Office для Windows під номером 3.0 вийшла в 1993 році (див. мал. 1.11). Набір програм включав текстовий процесор Word 2.0, табличний процесор Excel 4.0, презентаційний додаток PowerPoint 3.0 і поштову програму Mail. Системи управління базами даних у складі Office тоді ще не було. СУБД Access, яка згодом стала одним з компонентів MS Office, з’явилася лише на початку 90-х років. СУБД Access орієнтована в першу чергу на користувачів Microsoft Office, що

Модуль 2 ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС

мають потребу в створенні своїх баз даних і незнайомих із програмуван-ням. У принципі системи управління базами даних виникли ще на зорі роз-витку комп’ютерної техніки. Спочатку це були розробки окремих користу-вачів, написані для того, щоб мати доступ до власних баз даних, а в 70-х роках з’явилися і комерційні версії СУБД. Ідея об’єднання універсальних офісних інструментів, не прив’язаних до конкретного виду діловодства, послужила основою всесвітньої популярності пакету MS Office.

Річ у тому, що організація діловодства в тому або іншому офісі пов’я-зана з автоматизацією конкретних функцій: бухгалтерський облік, матеріа-льно-технічний облік, планування основної діяльності, управління кадрами і інші. Для кожного з перерахованих профілів створюються свої набори програм, так звані автоматизовані робочі місця (АРМ).

АРМ є набором програмних додатків для виконання конкретної ролі на підприємстві (працівник складу, менеджер з запчастин, продавець ма-газина, касир-бухгалтер, керівник організації і т. д.). При цьому один і той же співробітник може виконувати одночасно декілька ролей. Існує велика кількість програм, кожна з яких відповідає одному з перерахова-них автоматизованих робочих місць і кожна прив’язана до специфіки конкретного АРМ, що відповідно обмежує її розповсюдження, робить за-лежною від національного діловодства, змін законодавства, специфіки підприємства і інше.

Особливістю інтегрованих офісних пакетів, таких як Microsoft Office, є те, що в них немає окремих програм для конкретних співробітників під-приємства (бухгалтера, юриста, співробітника відділу кадрів і інше.), але максимально автоматизовані ті завдання, які можуть бути затребувані кож-ним з цих користувачів. Саме цей підхід дозволив компанії Microsoft зро-бити свій комплект офісних програм, які потрібні різним категоріям корис-тувачів у всьому світі. Певною мірою MS Office виконує роль базової плат-форми, на якій інші постачальники можуть будувати свої продукти для до-кументообігу.

На початку 90-х років доступ в Інтернет став достатньо масовим, і пе-вну популярність отримала глобальна гіпертекстова система, що викорис-товує Інтернет як транспортний засіб, так звана Всесвітня павутина (World Wide Web або просте Web). Web-технологія дозволила розташувати міль-йони документів на Web-серверах, зв’язавши ці документи асоціативними посиланнями — гіперпосиланнями. Для уявлення документів в Web була запропонована спеціальна мова гіпертекстової розмітки HTML —

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

HyperText Markup Language. Застосування HTML-формату забезпечило єдиний інформаційний простір для всіх користувачів, що працюють в Ін-тернеті. Для проглядання документів на Web-серверах були розроблені спеціальні клієнтські додатки — Web-браузери.

Незабаром стало очевидне, що офісна робота повинна включати ін-струментарій для користування Web. Тому в 1995 році Microsoft, як найбі-льший виробник офісного програмного забезпечення, оголосила про про-граму доповнення інтернет-можливостей до всіх своїх продуктів.

Біл Гейтс заявив: «Успіх Інтернету — найважливіше досягнення в сві-ті обчислювальної техніки із тих пір, як в 1981 році з’явився перший IBM PC. Аналогія із цим персональним комп’ютером доречна з багатьох при-чин. Комп’ютер типу IBM PC ніколи не був найдосконалішим. Багато що в його архітектурі або «взято зі стел»і, або просто невдало. Але не зважаючи ні на що, його популярність досягла таких висот, що він перетворився на стандарт. І хто б не намагався боротися проти цього стандарту (часто ціл-ком обґрунтовано), всі спроби закінчувалися провалом, тому що решта фірм продовжувала працювати над вдосконаленням ПК». І подальший роз-виток MS Office йшов вже із урахуванням інтернет-можливостей.

HTML став повноправним форматом файлів, створюваних в додатках MS Office. Документи, що зберігаються у форматі HTML, давали можли-вість їх перегляду за допомогою браузера, і при цьому їх як і раніше можна було редагувати у відповідних програмах Office, використовуючи всі наяв-ні засоби початкових додатків.

У жовтні 2003 року з’явився новий продукт, Office System. Основою Office System став пакет Microsoft Office 2003. До того ж, крім Microsoft Office 2003, до якого увійшли такі популярні продукти, як Word, Excel, Power Point, Access, туди був включений ще цілий ряд додатків.

Наприклад, до складу Office System був доданий новий додаток OneNote 2003 — програма для запису заміток і управління ними. Викорис-товуючи OneNote, можна записувати, упорядковувати і повторно викорис-товувати замітки на переносному або настільному комп’ютері.

Крім того, Office System містить програму FrontPage 2003 — засіб для створення Web-вузлів і управління ними.

У Office System є також Microsoft Publisher 2003 — зручна настіль-на видавнича система, призначена перш за все для бізнес-користувачів, охочих випускати власні маркетингові матеріали, не звертаючись по допомогу до професійних дизайнерів. Microsoft Publisher забезпечує

Модуль 2 ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС

створення і оформлення маркетингових і інформаційних матеріалів ви-сокої якості.

Ця програма володіє багатьма можливостями Word, але якщо головне завдання Word — формування змістовної основи документа, а одержати за допомогою Word поліграфічну продукцію високої якості неможливо, то призначення Publisher — реалізація документа у вигляді високоякісного поліграфічного видання. Найбільше поширення програма Publisher набула у області виготовлення барвистих буклетів, каталогів, запрошень, вітальних листівок і та інше, оскільки містить усі необхідні для цього інструменти, шаблони і заготівки для різного виду друкарської продукції.

У Office System також входить цілий ряд інших додатків, які залиша-ються за рамками цієї книги.

Office System розвивається не тільки за рахунок нових додатків: у ній реалізовані важливі технологічні рішення, і зокрема розширена підтримка мови розмітки XML.

XML широко використовується для передачі бізнес-даних через Ін-тернет, усуваючи проблему несумісності програм, комп’ютерних мереж, структур даних і операційних систем. Крім того, XML забезпечує зручний спосіб обміну даними. XML дозволяє автоматизувати обмін даними, не вдаючись до великого обсягу програмування. Оскільки дані XML подані в текстовому вигляді і не пов’язані з конкретними мовами програмування, стає можливим обмін даними між несумісними системами.

XML потрібно розглядати не як заміну HTML, а швидше як надбу-дову над ним. HTML створений для відображення даних і фокусується на тому, як дані виглядають, тоді як XML розроблений для опису даних і концентрується на тому, що є даними. Перевага XML в порівнянні з HTML полягає у тому, що він відділяє інтерфейс користувача від структурованих даних. Відділення даних від їх уявлення дозволяє інтегрувати дані із різних джерел.

Підтримка XML забезпечує інтеграцію офісних програм із спеціа-лізованими системами управління бізнесом.

Офісне середовище постійно змінюється, зростає роль Інтернету, збіль-шується інтенсивність обміну інформацією, росте значення продуктивності окремих співробітників і робочих груп.

Офісні інструменти також продовжують удосконалюватися. На сьогодні компанія Microsoft випустила нові версії своїх продуктів MS Office 2007.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

Сучасні офісні пакети

Microsoft Office 2007є повним комплектом настільного і серверного програмного забезпечення, яке може допомогти в упорядкуванні ведення справ співробітниками підприємства. Останній випуск даного пакету про-грам надає нові можливості, що допомагають істотно підвищити індивідуа-льну продуктивність праці, спростити порядок спільної роботи, упорядку-вати процеси і управління корпоративним вмістом, а також поліпшити якість аналізу справ в організації.

Випуск 2007 системи Microsoft Office забезпечує наступні можливості:

•          Підвищення індивідуальної продуктивності праці і персонального впливу на результати роботи підприємства.

•          Спрощення спільної роботи незалежно від часу і місця.

•          Наведення ладу в поточній роботі і управлінні корпоративним вміс-том.

•          Поглиблення і підвищення якості аналізу подів в організації.

Програмні продукти, що входять в систему Microsoft Office 2007:

Microsoft Office Word 2007 є могутнім засобом створення матеріалів, де можна створювати документи і обмінюватися ними, користуючись по-вним набором засобів роботи з текстом в зручному призначеному для користувача інтерфейсі Microsoft Office Fluent.

За допомогою Office Word 2007 користувачі, що працюють з інформа-цією, зможуть створювати професіонально оформлений вміст швидше, ніж раніше. Набір нових засобів дозволяє оперативно збирати документи з ви-користанням готових частин і стилів, а також складати і публікувати елект-ронні журнали безпосередньо в середовищі Word. Розширена інтеграція з Microsoft Office SharePoint Server 2007 і новими форматами на основі XML роблять Office Word 2007 ідеальним вибором при побудові інтегрованих рішень управління документами.

Microsoft Office Excel 2007 є засобом, за допомогою якого можна створювати і форматувати таблиці, аналізувати дані і обмінюватися ними з іншими користувачами, що дозволяє ухвалювати більш обґрунтовані рі-шення. Завдяки інтерфейсу Microsoft Office Fluent, багатим можливостям графічного представлення даних і зведеним таблицям стало простіше ство-рювати професіонально оформлені діаграми і працювати з ними. Office Excel 2007 в поєднанні із службами Excel Services, новою технологією, включеною в Microsoft Office SharePoint Server 2007, надає розширені мож-ливості щодо обміну даними з підвищеним рівнем безпеки. Тепер можна

Модуль 2 ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС

без побоювання передавати конфіденційні відомості колегам, клієнтам і ді-ловим партнерам. Організувавши спільну роботу з таблицями за допомо-гою Office Excel 2007 із службами Excel Services, можна переміщатися по таблицях, сортувати і фільтрувати дані, задавати параметри, а також працювати із зведеними таблицями безпосередньо у веб-браузери.

Microsoft Office Access 2007. Дозволяє швидко почати роботу з вбу-дованими базами даних, щоб внести в них зміни і адаптувати ці бази до змінних ділових потреб користувача. Користувач може збирати дані за до-помогою форм електронної пошти або імпортувати дані із зовнішніх додат-ків. Реалізована можливість створення і редагування докладних звітів, що містять відсортовані, відфільтровані і згруповані дані, які дозволяють ухва-лювати більш обґрунтовані рішення. Сумісний доступ до даних забезпечу-ється шляхом переміщення файлів Office Access 2007 на веб-сервер Microsoft Windows SharePoint Services, де можна перевіряти журнал випра-влень, відновлювати дані, що видалені настроювати дозволи доступу до даних і періодично виконувати резервне копіювання.

Microsoft Office Outlook 2007. Забезпечує інтегроване рішення для управління часом і даними, підключення за межами мережі і контролю ін-формації, що приходить. Реалізовані в Office Outlook 2007 нововведення, які тепер всі доступно в одному місці, можна використовувати для швид-кого пошуку зв’язків, організації роботи і кращого обміну з іншими корис-тувачами.

Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Пропонує набір засобів, що дозволяють автоматизувати бізнес-процеси, створювати ефективні до-датки поверх платформи Microsoft SharePoint і адаптувати вузол SharePoint для ваших потреб — і все це в керованому середовищі інформаційних тех-нологій.

Microsoft Office Groove 2007. Програма для спільної роботи, яка за-безпечує динамічну і ефективну взаємодію робочих груп, навіть якщо їх члени знаходяться в інших організаціях, працюють у видаленому або в ав-тономному режимі. Використовування робочих областей Groove еконо-мить час, збільшує продуктивність і підвищує якість роботи груп. Office Groove 2007 — це всього лише один приклад того, як додатки системи Microsoft Office System 2007 допомагають робочим групам і організаціям підвищити ефективність спільної роботи.

Microsoft Office Project Standard 2007. Надає надійні інструменти управління проектом з прекрасним поєднанням практичності, потужності і

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

гнучкості, завдяки чому ви можете управляти проектами раціонально і ефективно. Ви одержуватиме інформацію, управлятиме проектними робо-тами, планами і фінансами і зберігати узгодженість роботи колективу, але в той же час підвищите продуктивність завдяки інтеграції з відомими програмами системи Microsoft Office, могутнім функціям звітності, а також керованому плануванню, майстрам і гнучким засобам.

Microsoft Office Visio 2007. Допомагає спеціалістам сфери ІТ і сфери бізнесу візуалізувати, досліджувати і поширювати складну інформацію. Важкий для розуміння текст і таблиці можна уявить у вигляді простих і на-очних діаграм Visio. Замість статичних малюнків користувачі створюють тісно пов’язані з даними діаграми Visio, які відображають дані, легко обно-вляються і дозволяють помітно підвищити продуктивність роботи. Широ-кий спектр діаграм Office Visio 2007 допомагає краще зрозуміти інформа-цію про організаційні системи, ресурси і процеси всього підприємства, ухвалювати рішення на основі цієї інформації і обмінюватися нею.

Microsoft Office InfoPath 2007. Програма збору даних, включена в систему Microsoft Office 2007. За допомогою Office InfoPath 2007 можна створювати і розгортати електронні форми для ефективного збору надій-них відомостей. Використовування можливостей служб InfoPath Forms Services в Microsoft Office SharePoint Server 2007 дозволяють винести біз-нес-процеси за корпоративний міжмережевий екран, надаючи форми у ви-гляді електронних повідомлень Microsoft Office Outlook, форм веб-браузе-ра або форм для мобільних пристроїв.

Microsoft Office OneNote 2007 є електронним записником, який до-зволяє користувачам збирати свої замітки і інші дані в єдиному місці, шви-дко знаходити потрібні відомості за допомогою могутнього засобу пошуку і надає прості у використанні загальні записники для управління великими масивами інформації і для ефективної спільної роботи.

Microsoft Office Publisher 2007 допомагає самостійно створювати, настроювати широкий діапазон маркетингових матеріалів, а також обміню-ватися ними. Нові і вдосконалені можливості забезпечують покрокове кері-вництво в процедурах створення маркетингових матеріалів і їх розповсю-дження у пресі, через Інтернет і по електронній пошті, що допомагає ство-рювати корпоративний стиль, управляти списками клієнтів і відстежувати хід маркетингових кампаній.

Microsoft Office PowerPoint 2007 дає користувачам можливість шви-дко створювати вражаючі, динамічні презентації, які об’єднують робочий

Модуль 2 ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС

процес користувача і зручні способи сумісного використання інформації. Завдяки призначеному для користувача інтерфейсу Microsoft Office Fluent і новим засобам форматування і роботи з графікою, Office PowerPoint 2007 демонструє новий рівень можливостей для створення чудово оформ-лених презентацій.

Інтеграція додатків MS Office. Продукти сімейства Microsoft Office містять однотипні панелі інструментів, а також цілий набір інструментів, загальних для всіх додатків (механізми перевірки правопису, засіб для малювання, редактор діаграм, бібліотека кліпартів, малюнків і та інше.).

Тому ті, хто вміє працювати із одним з додатків, може легко освоїти інші складові пакету.

Слід зазначити, що користувачам, що мають підключення до Інтерне-ту, доступна не тільки частина ресурсів Microsoft Office, яка установлена на локальному диску ПК, а також та частина, яка розташована в Мережі. Користувач, підключений до Інтернету, має нагоду безпосередньо із MS Office звернутися до додаткових сервісів, шаблонів, кліпартів, додаткових сервісів.

Всі додатки Microsoft Office забезпечують обмін даними між окреми-ми додатками. Будь-який додаток пакету дозволяє помістити в документ (чи то текст, електронна таблиця, презентація або база даних) малюнок, відеофрагмент або звуковий ролик. Працюючи в мережевих операційних системах, додатки сімейства Microsoft Office підтримують спільну групову роботу над загальними документами, розташованими не тільки на локаль-ному диску робочої станції, але і на сусідньому комп’ютері або на сервері мережі. Електронною таблицею Microsoft Excel або базою даних Microsoft Access можуть одночасно користуватися декілька осіб. Microsoft Word дозволяє створювати документ, над різними частинами якого можуть одно-часно працювати різні виконавці.

За рахунок інтеграції додатків Microsoft Office користувачі пакету можуть створювати складні документи, що містять дані із різних додат-ків. Спосіб обміну даними між додатками Microsoft Office (механізм скрі-плення і впровадження об’єктів) надає користувачу можливість вставляти в документ, створений в одному додатку, фрагменти, створені в інших додатках.

Механізм скріплення оригінального об’єкту і його копії забезпечує ефективну роботу із складовими документами, в яких використовуються різні джерела. Зокрема, можна набудувати режим, при якому дані, поміщені

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

в Word-документ із таблиці Excel, обновлятимуться автоматично в складо-вому документі при оновленні джерела — таблиці Excel.

Додатки Microsoft Office можуть взаємодіяти і з додатками, що не входять в пакет, зокрема інших виробників. Наприклад, вбудовані засоби експорту/імпорту дозволяють обробляти документи, підготовлені у форма-тах інших програм. Зокрема, Excel дозволяє завантажувати і обробляти документи у форматах інших табличних процесорів.

І нарешті, всередину документа MS Office можуть бути вставлені гі-перпосилання на будь-які документи.

Хоча додатки Microsoft Office мають дуже широкий набір функцій, очевидно, що ніякий програмний продукт не може задовольнити всі специ-фічні запити різних категорій користувачів. Тому в додатки пакету Microsoft Office вбудований універсальний інструмент для створення влас-них додатків VBA (абревіатура від Visual Basic for Applications, що означає «Visual Basic для додатків»). VBA — це мова програмування, яка вбудова-на в цілий ряд програм, зокрема в додатки Microsoft Office.

Додаткові офісні програми. Крім пакету програм Microsoft Office користувачі в своїй роботі задіють і інші програми. Одними з найбільш затребуваних користувачами програм є вітчизняні комп’ютерні словники, перекладачі, програми розпізнавання символів. Більшість таких програм доповнює роботу додатків Microsoft Office і інтегровані в інтерфейс його додатків. Серед комп’ютерних словників слід виділити продукт компанії ABBYY Lingvo (www.lingvo.ru), який оперативно здійснює пе-реклад з російської на англійську, французьку, німецьку, італійську, іспанську або навпаки. Компанія ABBYY також пропонує програму FineReader для розпізнавання текстів паперових документів і їх пере-кладу в електронний вигляд. Програми PROMT забезпечують швидкий переклад із дотриманням морфологічних і синтаксичних правил природ-них мов, пропонують набір можливостей для підвищення якості пере-кладу тематичних призначених для користувача текстів: користувач може створювати власні словники, підключати готові спеціалізовані словники, вибирати правила перекладу для конкретного тексту, створю-вати списки зарезервованих (які не вимагають перекладу) слів та ін. Все це дозволяє «заточити» систему перекладу під конкретні тексти, із якими працює користувач.

Звичайно, поки машинний переклад не може порівнятися із пере-кладом, зробленим людиною, зате користувач за декілька секунд одержує

tfSh.

Модуль 2 ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС

потрібну інформацію. Користуванням системою машинного перекладу ефективне для організації перекладу великих масивів однотипних докумен-тів в стислі терміни із забезпеченням єдності термінології і стилю у всіх документах. При використовуванні системи перекладу забезпечується уні-фікація стилю і використаної термінології, а також мінімізуються витрати часу на переклад документів.

Важливо підкреслити, що система перекладу PROMT 7.0 дозволяє вбудовувати функції перекладу безпосередньо в Microsoft Word. Після ін-сталяції PROMT у вікні Word з’являється додаткова панель із інструмента-ми і пункт у верхньому меню, який забезпечує доступ до всіх функцій пе-рекладу. Таким чином, не залишати вікна звичного Word, можна переклас-ти іноземний документ.

 

PROMT 7.0 також вбудовується в додатки Excel, Outlook, PowerPoint і FrontPage, що суттєво полегшує роботу із e-mail, презентаціями і HTML-сторінками на іноземних мовах.

Альтернативні офісні пакети

Оскільки за кількістю споживачів ринок офісних пакетів є одним з на-ймасовіших, очевидно, що у Microsoft були і залишаються конкуренти — компанії, що пропонують альтернативні офісні продукти.

Свої офісні пакети мають багато великих компаній. Так, компанія Corel просуває пакет WordPerfect Office. Компанія IBM має свою розробку SmartSuite, корпорація Sun Microsystems пропонує пакет StarOffice. У бага-тьох країнах існували національні текстові редактори. Наприклад, в Росії довгий час був популярний текстовий редактор Лексикон. В цілому на рин-ку присутні десятки офісних додатків різних виробників, однак, всі вони в сукупності займають не більш 5 % світового ринку.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

Найчастіше, як альтернатива MS Office, називають пакет OpenOffice. org, безкоштовний (open source — офісний пакет або його модифікація StarOffice, розробка компанії Sun).

OpenOffice. org — це вільно поширюваний набір офісних програм, до складу якого входять наступні компоненти:

•          Writer (текстовий процесор і редактор HTML).

•          Calc (табличний процесор).

•          Draw (графічний редактор).

•          Impress (система презентацій).

•          Редактор формул.

•          Модуль доступу до даних. Для користувачів, що потребують в підтримці з боку розробника, має

сенс звернути увагу на StarOffice7.0, який володіє всіма можливостями OpenOffice, а також має додаткові компоненти. StarOffice і OpenOffice.org працюють під управлінням операційних систем Solaris, Linux і Windows.