Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. Процеси проекту : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

1.5. Процеси проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Відповідно до зводу знань з управління проектами PMBОK управ-ління проектами — це застосування знань, навичок, інструментів і ме-тодів до операцій проекту для задоволення потреб, які висуваються до проекту. Управління проектом виконується з допомогою процесів з ви-користанням спеціальних знань, навичок, інструментів та методів по управлінню проектами, які отримують входи і створюють виходи про-цесів, тобто управління проектом здійснюється за процесним підходом.

Успіх прийнятого в сучасному світі процесного підходу до по-будови бізнесу і управління ним обумовлений перш за все тим, що дозволяє організації врахувати такий важливий аспект підприєм-ницькій діяльності, як орієнтація на кінцевий продукт, тобто надання клієнтові якісного продукту в стислі терміни і з мінімальними витра-тами. Крім того, сама модель системи, за одиницю управління якої береться процес, характеризується динамічною поведінкою і більш гнучким реагуванням на зовнішні і внутрішні зміни.

Процес — це сукупність взаємопов’язаних ре сурсів і діяль-ності, яка має чітко визначені вхід і вихід і створює в результаті цінність (додану вартість).

Перевага процесного підходу полягає також в безперервності управління, яке він забезпечує на стиках окремих підпроцесів з ура-хуванням їх взаємодії (рис. 1.8).

Згідно з ідеями процесного підходу проект є унікальним про-цесом, що є сукупністю взаємозв’язаних скоординованих під-процесів.

Управління проектом як процесом передбачає досягнення цілі згідно з визначеними вимогами з врахуванням обмежень за терміна-ми, вартістю і показникам якості.

Як зображено на рис. 1.9, всі процеси проекту пов’язані своїми результатами — результат виконання одного стає вихідною інформа-цією для іншого.

Загальне управління проекту досягається через управління його процесами їх власниками (рис. 1.10).

Частина I. Основи управління проектами

 

            Макропроцеси                                 

            Субпроцеси  

                                                

 

            r ^                              

 

            1          ,                       —*-   

 

            —*      -** —

             

 

                        K ^~~-—       

           

 

            w         ^^-                 

\           Процедури, операції

 

            -»         —                   

 

            \ ^"\     

 

            \\                                

\           Завлання        -*■

 

            —        ►■ —►                   

 

                                                                                             

 

Рис. 1.8. Ієрархічна структура процесів

Власник процесу учасник проекту, відповідальний за хід та результат всього процесу в цілому.

Рис. 1.9. Схема процесу

36

Роль власника процесу полягає не в тому, щоб управляти повсяк-денною рутиною кожної із складових частин процесу, а в тому, щоб управляти створенням додаткової вартості для споживача процесу.

 

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

Рис. 1.10. Схема відповідальності власника процесу

З погляду процесного підходу доцільно виділити дві групи пов’язаних з проектом процесів: 1) процеси управління проектом; 2) процеси життєвого циклу проекту.

Процеси можуть бути розбиті на п’ять основних груп, що реалізу-ють різні функції управління (рис. 1.11):

1)         процеси ініціації — ухвалення рішення про початок виконан-ня проекту;

2)         процеси планування — визначення цілей і критеріїв успіху проекту і розробка робочих схем їхнього досягнення;

3)         процеси виконання — координація людей та інших ресурсів для виконання плану;

4)         процеси моніторингу і управління — визначення відповіднос-ті плану і виконання проекту поставленим цілям і критеріям успіху та прийняття рішень про необхідність застосування ко-ригувальних впливів, визначення необхідних коригувальних впливів, їхнє узгодження, ствердження і застосування;

5)         процеси завершення — формалізація виконання проекту і під-ведення його до впорядкованого фіналу.

Взаємозв’язки між групами процесів — логічні. Багато процесів виконуються паралельно, у тому числі і процеси з різних груп. Осно-вні процеси в проекті не відбуваються послідовно, а накладаються один на одного, причому їх активність також є змінною (рис. 1.12).

 

38

Частина I. Основи управління проектами

Рис. 1.11. Взаємозв’язки основних груп процесів проекту

Рис. 1.12. Активність процесів управління проектами в ЖЦ проекту

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

В ході реалізації проекту можуть виникнути умови, які дикту-ють, що керівний орган повинен закінчувати або припинити проект до його завершення. Завершення («вбивство») проекту залежно від ситуації відбувається в точці припинення (kill point) між процесами завершення однієї фази та ініціації наступної (рис. 1.13).

 

Рис. 1.13. Місцезнаходження точки припинення проекту

Наприклад, глобальні зміни, що сталися в сфері технології, мо-жуть означати, що проект треба зупинити у зв’язку з тим, що технологія, покладена в основу проекту, стала застарілою і «вбивство» проекту матиме позитивний результат: засоби і ресурси будуть звільнені для іншого проекту.

Процесом необхідно управляти в двох напрямах:

1)         через структуру і роботу самого процесу, всередині якого є по-токи продукції та інформації;

2)         через якість продукції та інформа ції, які протікають всередині структури.

Процеси проекту, як уже зазначалося, виконуються учасникам проекту під керівництвом власника процесу і накладаються та вза-ємодіють між собою.

Частина I. Основи управління проектами

Наприклад, цілі проекту не можуть бути визначені при відсут-ності розуміння того, як створити продукт.

Для майбутнього успіху проекту та його результативності згідно з процесним підходом слід проаналізувати:

– чи ефективно проект структурований;

– чи оптимально спроектовані ланцюжки організаційно-техно-логічної взаємодії підпроцесів всередині структури;

– як організована взаємодія структур.

Прагнення менеджера знизити рівні ризиків і витрат часто призво-дить до необхідності реінжинірингу процесів, у тому числі організацій-ного, до вдосконалення технологій виконання процесів тощо (рис. 1.14).

 

Рис. 1.14. Концептуальна схема реінжинірингу процесу в проекті

Реінжиніринг процесів (process reengineering) — переосмис-лення й перепроектування процесів для досягнення максимально-го ефекту по досягненню цілей проекту, оформлене відповідними організаційно-розпорядницькими й нормативними документами.

Починати реінжиніринг потрібно лише тоді, коли необхідно швидко і набагато покращити показники роботи (наприклад, за рік вдвічі). Ціль реінжинірингу процесів — «швидка допомога» в екстре-мальній ситуації.

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

Наприклад, за даними Масачусетського технологічного інсти-туту, компанії аерокосмічної галузі за допомогою реінжинірингу підвищили свою прибутковість на 30%. Приблизно такі ж цифри отримали страховики, виробники мікрочіпів тощо.

Реінжиніринг процесів надає можливості:

– істотного скорочення витрат;

– підвищення ефективності праці;

– бази для розширення бізнесу;

– переходу на якісно новий технологічний рівень;

– готовності до впровадження інформаційних систем управ-ління.

Зокрема, в IT-проектах на фазі аналізу вимог до інформаційної системи відбувається вивчення бізнес-процесів підприємства з ме-тою їх подальшого реінжинірингу. IT-проект не може бути успішним, якщо менеджмент на підприємстві поганий.