Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Л : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

Додаток Л


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

ПІДХОДИ ДО БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Розглянемо два найпоширеніших випадки бальної оцінки тендер-них пропозицій:

1.         За коефіцієнтами відхилення.

Встановлюється максимальна сума балів для пропозицій (наприк-лад 1000), максимально можлива кількість балів по кожному із показ-ників (критеріїв), що оцінюються, та порядок визначення кількості балів по кожному показнику для відповідної пропозиції.

Сума балів (і = 1:и) по пропозиції, що оцінюється, може розрахо-вуватись за формулою:

Б = V-Б; = У]бі*Кі <= 1000, при К <= 1     (1)

або

Б = У\БІ = У]бі/Кі <= 1000 , приіС > 1,       (2)

де: бі — максимально можлива кількість балів по г'-му показнику (критерію), що затверджується тендерним комітетом на стадії, яка передує оцінці пропозиції;

Кі — коефіцієнт відхилення г'-го показника по даній пропозиції від найкращого (найгіршого) показника інших пропозицій;

п — кількість показників, що розглядаються.

2.         За вагами показників.

Кожний показник оцінюється за десятибальною шкалою в залеж-ності від відповідності пропозиції вимогам тендерної документації (наприклад: 8-10 балів — краще, ніж вимоги тендерної документації; 6-7 балів — відповідність вимогам тендера; 3-5 балів — не повністю відповідає вимогам тендера; 1-2 бали — повністю не відповідає ви-могам тендера), а потім проводиться розрахунок сумарної кількості балів з урахуванням встановлених коефіцієнтів вагомості кожного з показників, що розглядаються.

У цьому випадку сума балів (j = 1:т) по пропозиції, що оцінюєть-ся, може розраховуватись за формулою:

Додатки

Б = УВ *Б ,

— і і

де: В — коефіцієнт ваги^'-го показника (критерію);

Б — кількість балів, що призначаються даній пропозиції поj'-му показнику (критерію) за десятибальною шкалою;

т — кількість показників, що розглядаються.

При розстановці коефіцієнтів ваги рекомендується враховувати вимоги, що сума коефіцієнтів по всіх показниках повинна дорівню-вати 1.

Приклад розстановки тендерним комітетом максимальних балів та коефіцієнтів ваги, наведений в табл. Л1.

Таблиця Л1

Відповідність максимальних балів та вагових коефіцієнтів

 

            Найменування критерію      В         Б

1          Ціна предмета торгів            550      0,55

2          Рівень відповідності технічним вимогам   100      0,10

3          Рівень відповідності кваліфікаційним вимогам     90        0,09

4          Гарантійний термін  40        0,04

5          Умови оплати           20        0,02

6          Умови поставки       30        0,03

7          Рівень додаткових експлуатаційних витрат          25        0,025

8          Дотримання заходів безпеки умов праці   20        0,02

9          Умови навчання персоналу            45        0,045

10        Екологічність предмета закупівлі    25        0,025

11        Використання місцевих матеріалів і комплек-туючих     30        0,03

12        Умови сервісного обслуговування 25        0,025

            Всього            1000    1

При цьому список приведених критеріїв може бути значно змі-нений або доповнений. Для кожної пропозиції може застосовуватись своя система критеріїв. Коефіцієнт ваги Вj обчислюємо діленням по-точного балу на максимальне число балів.

Додатки

Наприклад, на конкурс подані 4 тендерні пропозиції, які оціню-ються за 5-ма показниками. Скористаємося першим методом для визначення переможця.

Для цього порівняємо пропозиції за сумами отриманих балів. Сума балів по кожній пропозиції розраховується за вищенаведе-ною формулою (2) (табл. Л2). Показник А по четвертій пропо-зиції є найгіршим (мінімальним), тому коефіцієнти відхилення визначаються стосовно нього:

1)         К4=1010/1010=1; К3=1150/1010=1,14; К2=1380/1010=1,37; К1=1200/1010=1,19;

2)         Б4=700/1=700; Б3= 700/1,14=614; Б2=700/1,37=511; Б1=700/1,19=588 і т.д.

Таблиця Л2

Визначення переможця серед тендерних пропозицій

 

Найменування показника    Мах. бал         Одиниця виміру       Значення показників по окремих пропозиціях

А. Запропонована ціна пред-мета торгів              тис. грн          № 1 1200        № 2 1380        № 3 1150        № 4 1010

Коефіцієнти               бал      1,19     1,37     1,14     1,00

Розрахунок балів       700                  588      511      614      700

Б. Досвід аналогічних по-ставок за останній рік                          4          5          10        2

Коефіцієнти               бал      0,4       0,5       1,0       0,2

Розрахунок балів       100      бал      40        50        100      20

В. Альтернатива запропоно-вана за термінами поставки                      днів     -10      -5        -30      -

Коефіцієнти               бал      0,33     0,17     1,0       0

Розрахунок балів       100      бал      33        17        100      0

Г. Використання українсь ких матеріалів і комплектуючих                    Питома вага   0,4       0,5       0,3       0,2

Коефіцієнти               бал      0,8       1,0       0,6       0,4

Розрахунок балів       25        бал      20        25        15        10

Д. Гарантійний термін                     Місяць            15        10        30        18

Коефіцієнти               бал      0,5       0,3       1,0       0,6

Розрахунок балів       75        бал      37,5     22,5     75        45

Сумарна бальна оцінка        1000    бал      718,5   625,5   904 Перемо-жець      775

422

Перемагає 3-тя пропозиція (з сумою балів 904), яка є найнабли-женішою до максимальної сумарної бальної оцінки (1000).