Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток К : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

Додаток К


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства економіки

України

від 4 квітня 2008 р. № 108

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих, двоступеневих торгів і редукціону

Перед заповненням уважно ознайомтеся з Інструкцією щодо за-повнення форми оголошення про проведення відкритих, двоступеневих торгів і редукціону.

1.         Інформація не для друку:

1.1.      Головний розпорядник коштів (повне найменування та іден-тифікаційний код за ЄДРПОУ).

1.2.      Джерело фінансування закупівлі.

1.3.      Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікува-на вартість закупівлі.

2.         Замовник:

2.1.      Повне найменування.

2.2.      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку).

2.3.      Місцезнаходження.

2.4.      Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім’я, по бать-кові, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

3.         Інформація про предмет закупівлі:

3.1.      Предмет закупівлі.

3.2.      Вид та кількість поставки товарів, вид проведення робіт та надання послуг.

3.3.      Місце і строк (поставки товарів, виконання (проведення) ро-біт або надання послуг).

 

4.         Процедура закупівлі.

5.         Отримання тендерної документації:

 

5.1.      Місце.

5.2.      Способи.

6.         Тендерне забезпечення:

408

Додатки

6.1.      Спосіб (форма) надання.

6.2.      Розмір.

7.         Умови подання тендерних пропозицій:

7.1.      Місце.

7.2.      Спосіб.

7.3.      Кінцевий строк.

8.         Розкриття тендерних пропозицій:

8.1.      Місце.

8.2.      Дата.

8.3.      Час.

9.         Додаткова інформація.

10.       Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення.

(підпис, М.П.)

Додатки

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства економіки

України

від 4 квітня 2008 р. № 108

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

17 квітня 2008 р. за № 326/15017

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми оголошення про проведення відкритих,

двоступеневих торгів і редукціону

1.         Оголошення подається тільки стосовно одного окремого пред-мета закупівлі, що зазначається в пункті 3 оголошення.

2.         Оголошення готується українською мовою та однією з інозем-них мов, що використовуються у міжнародній торгівлі, у випадках, передбачених пунктом 15 Тимчасового положення про закупівлю то-варів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274 (далі — Тимчасове положення), засвідчується печаткою замовника.

3.         Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік, час.

4.         Щодо пункту 1 оголошення.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бю-джетного законодавства. Джерело фінансування закупівлі визнача-ється за підпунктом 4 пункту 2 Тимчасового положення. У разі, коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у підпункті 1.2 зазначається: «Кошти підприємства». Розмір бюджет-ного призначення або очікувана вартість закупівлі зазначається в гривнях (цифрами та словами).

Підпункт 1.1 не заповнюється замовником у разі, якщо це не пе-редбачено його правовим статусом.

5.         Щодо пункту 2 оголошення.

Замовник визначається відповідно до підпунктів 8 і 13 пункту 2

Тимчасового положення. У разі здійснення закупівлі підприємства-ми замовник визначається за абзацом четвертим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274 «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Додатки

У підпункті 2.3 зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб’єкта (область, Авто-номна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

6.         Щодо пункту 3 оголошення.

Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно до пунк-тів 3 і 4 Тимчасового положення. Замовник також зазначає загальну інформацію про вид, у тому числі необхідні його технічні та інші па-раметри, кількість, місце поставки товарів, проведення робіт, надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

7.         Щодо пункту 5 оголошення.

У підпункті 5.1 зазначається найменування населеного пункту,

району, адміністративно-територіального суб’єкта (область, Авто-номна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс, номер кімнати.

У підпункті 5.2 зазначається спосіб (способи) отримання тендер-ної документації (особисто або поштою, тощо), яка готується замов-ником.

8.         Щодо пункту 6 оголошення.

8.1.      Щодо підпункту 6.1. Спосіб надання тендерного забезпечення визначається замовником відповідно до підпункту 6 пункту 2 Тимча-сового положення.

8.2.      Щодо підпункту 6.2. Розмір тендерного забезпечення визна-чається відповідно до пункту 43 Тимчасового положення у гривнях (цифрами та словами), виходячи з очікуваної вартості закупівлі. У разі, коли замовник надає можливість учасникам торгів подавати свої тендерні пропозиції до окремих частин предмета закупівлі (встанов-лення такої можливості зазначається в підпункті 3.1 пункту 3 оголо-шення), розмір тендерного забезпечення визначається відповідно до пункту 43 Тимчасового положення у гривнях (цифрами та словами), виходячи з очікуваної вартості, встановленої замовником частини (частин) предмета закупівлі. У разі, коли замовник не вимагає тен-дерного забезпечення, робиться запис: «Тендерне забезпечення не вимагається».

9.         Щодо пункту 7 оголошення.

9.1. У підпункті 7.1 зазначається найменування населеного пунк-ту, району, адміністративно-територіального суб’єкта (область, АвтоДодатки

номна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

9.2.      У підпункті 7.2 зазначається спосіб подання тендерних про-позицій (особисто та/або поштою тощо).

9.3.      Щодо підпункту 7.3. Строк подання тендерних пропозицій установлюється в межах 30 календарних днів від дати опублікуван-ня оголошення про проведення торгів. В окремих випадках цей строк може бути зменшено до 15 календарних днів. При застосуванні про-цедури двоступеневих торгів строк подання попередніх пропозицій не може бути меншим ніж 30 календарних днів від дня опублікуван-ня оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів. При застосуванні процедури редукціону строк подання попередніх тендерних пропозицій становить не менше ніж 15 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення процедури ре-дукціону.

10.       Щодо пункту 8 оголошення.

10.1.    У підпункті 8.1 зазначається найменування населеного

пункту, району, адміністративно-територіального суб’єкта (область,

Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця,

номер будинку, поштовий індекс, номер кімнати.

10.2.    Щодо підпункту 8.2, підпункту 8.3. Відповідно до пункту 53

Тимчасового положення розкриття тендерних пропозицій відбува-

ється у день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазна-

чені в тендерній документації.

11.       Щодо пункту 9 оголошення.

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

способи зв’язку для отримання додаткової інформації;

основні кваліфікаційні вимоги відповідно до пункту 24 Тимчасо-вого положення, яким повинні відповідати учасники процедури за-купівлі;

перелік критеріїв, що визначаються замовником під час оцінки тендерних пропозицій, у разі застосування процедури двоступеневих торгів.

Додатки

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства економіки

України

від 4 квітня 2008 р. № 108

ОГОЛОШЕННЯ про проведення попередньої кваліфікації

Перед заповненням уважно ознайомтеся з інструкцією щодо за-повнення форми оголошення про проведення попередньої кваліфікації.

1.         Інформація не для друку:

1.1.      Головний розпорядник коштів (повне найменування та іден-тифікаційний код за єдрпоу).

1.2.      Джерело фінансування закупівлі.

1.3.      Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікува-на вартість закупівлі.

2.         Замовник:

2.1.      Повне найменування.

2.2.      Ідентифікаційний код за єдрпоу (не для друку).

2.3.      Місцезнаходження.

2.4.      Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім’я, по бать-кові, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

3.         Інформація про предмет закупівлі:

3.1.      Предмет закупівлі.

3.2.      Вид та кількість поставки товарів, вид проведення робіт та надання послуг.

3.3.      Місце і строк (поставки, виконання (проведення) робіт або надання послуг).

 

4.         Основні вимоги до учасників.

5.         Отримання кваліфікаційної документації:

 

5.1.      Місце.

5.2.      Способи.

6.         Умови подання та розкриття кваліфікаційних пропозицій:

6.1. Умови подання.

6.1.1.   Місце.

6.1.2.   Спосіб.

6.1.3.   Кінцевий строк.

Додатки

6.2. Умови розкриття.

6.2.1.   Місце.

6.2.2.   Дата.

6.2.3.   Час.

 

7.         Додаткова інформація.

8.         Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення.

 

(підпис, М.П.)

Додатки

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства економіки

України

від 4 квітня 2008 р. № 108

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

17 квітня 2008 р. За n 328/15019

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми оголошення про проведення

попередньої кваліфікації

1.         Оголошення подається тільки стосовно одного окремого пред-мета закупівлі, що зазначається в пункті 3 оголошення.

2.         Оголошення готується українською мовою та однією з інозем-них мов, що використовуються у міжнародній торгівлі, у випадках, передбачених пунктом 15 тимчасового положення про закупівлю то-варів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 28.03.2008 n 274 (далі — тимчасове по-ложення), засвідчується печаткою замовника.

3.         Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік, час.

4.         Щодо пункту 1 оголошення.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бю-джетного законодавства. Джерело фінансування закупівлі визнача-ється за підпунктом 4 пункту 2 тимчасового положення. У разі, якщо замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у підпункті 1.2 зазначається: «кошти підприємства». Розмір бюджетно-го призначення або очікувана вартість закупівлі зазначається в грив-нях (цифрами та словами).

Підпункт 1.1 не заповнюється замовником у разі, якщо це не пе-редбачено його правовим статусом.

5.         Щодо пункту 2 оголошення.

Замовник визначається відповідно до підпунктів 8 і 13 пункту 2

тимчасового положення. У разі здійснення закупівлі підприємства-ми замовник визначається за абзацом четвертим пункту 3 постанови кабінету міністрів України від 28.03.2008 n 274 «про здійснення за-купівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».

У підпункті 2.3 зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб’єкта (область, авто-Додатки

номна республіка Крим, місто київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

6.         Щодо пункту 3 оголошення.

Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно до пунктів 3 і 4 тимчасового положення. Замовник також зазначає за-гальну інформацію про вид, кількість, місце поставки товарів, прове-дення робіт, надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

7.         Щодо пункту 4 оголошення.

Слід зазначити, яким основним кваліфікаційним вимогам по-винні відповідати учасники. Кваліфікаційні вимоги зазначаються в стислій формі відповідно до пункту 24 тимчасового положення.

8.         Щодо пункту 5 оголошення.

Необхідно зазначити найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб’єкта (область, автономна рес-публіка Крим, місто київ або Севастополь), вулицю, номер будинку, поштовий індекс, номер кімнати та спосіб (особисто або поштою, тощо) отримання у замовника кваліфікаційної документації.

9.         Щодо пункту 6 оголошення.

9.1.      Слід зазначити найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб’єкта (область, автономна рес-публіка Крим, місто київ або Севастополь), вулицю, номер будинку, поштовий індекс, куди повинні подаватися та де будуть розкриватися кваліфікаційні пропозиції, а також їх кінцевий строк (число, місяць, рік, час) подання.

9.2.      Строк подання кваліфікаційних пропозицій повинен стано-вити не пізніше ніж 30 календарних днів від дати опублікування ого-лошення про попередню кваліфікацію. В окремих випадках зазначе-ний строк може бути зменшено до 15 календарних днів відповідно до пункту 25 тимчасового положення.

10.       Щодо пункту 7 оголошення.

Замовник може зазначити вимогу про надання іншої необхідної інформації, якщо така вимога є обґрунтованою.

Додатки

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства економіки

України

від 4 квітня 2008 р. № 108

ОГОЛОШЕННЯ про результати проведення процедури закупівлі

Перед заповненням уважно ознайомтеся з інструкцією щодо запо-внення форми оголошення про результати проведення процедури за-купівлі.

1.         Інформація не для друку:

1.1.      Головний розпорядник коштів (повне найменування та іден-тифікаційний код за ЄДРПОУ).

1.2.      Джерело фінансування закупівлі.

1.3.      Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікува-на вартість закупівлі.

2.         Замовник:

2.1.      Повне найменування.

2.2.      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку).

3.         Інформація про предмет закупівлі:

3.1.      Предмет закупівлі.

3.2.      Вид та кількість поставки товарів, вид проведення робіт та надання послуг.

 

4.         Дата і номер інформаційного бюлетеня «вісник державних за-купівель», у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення.

5.         Результат проведення процедури закупівлі:

 

5.1.      Дата акцепту тендерної пропозиції, що визначена найкращою.

5.2.      Дата укладення договору про закупівлю.

5.3.      Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися. Дата прийняття такого рішення           , причини              .

 

6.         Вартість договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ).

7.         Інформація про переможця торгів:

 

7.1.      Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище та ініціали (для фізичної особи).

7.2.      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) (не для друку).

Додатки

7.3.      Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце прожи-вання (для фізичної особи) (не для друку).

7.4.      Номер телефону, телефаксу (не для друку).

8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення.

           

(підпис, М.П.)

Додатки

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства економіки

України

від 4 квітня 2008 р. № 108

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

17 квітня 2008 р. За n 327/15018

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми оголошення про результати

проведення процедури закупівлі

1.         Оголошення подається тільки стосовно одного окремого пред-мета закупівлі, що зазначається в пункті 3 оголошення.

2.         Оголошення готується українською мовою та однією з інозем-них мов, що використовуються у міжнародній торгівлі, у випадках, передбачених пунктом 15 тимчасового положення про закупівлю то-варів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 28.03.2008 n 274 (далі — Тимчасове по-ложення), засвідчується печаткою замовника.

3.         Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік, час.

4.         Щодо пункту 1 оголошення.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бю-джетного законодавства. Джерело фінансування закупівлі визнача-ється за підпунктом 4 пункту 2 тимчасового положення. У разі, коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у підпункті 1.2 зазначається: «кошти підприємства». Розмір бюджетно-го призначення або очікувана вартість закупівлі зазначається в грив-нях (цифрами та прописом).

Підпункт 1.1 не заповнюється замовником у разі, якщо це не пе-редбачено його правовим статусом.

5.         Щодо пункту 2 оголошення.

Замовник визначається відповідно до підпунктів 8 і 13 пункту 2

тимчасового положення. У разі здійснення закупівлі підприємства-ми замовник визначається за абзацом четвертим пункту 3 постанови кабінету міністрів України від 28.03.2008 n 274 «про здійснення за-купівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».

6.         Щодо пункту 3 оголошення.

Додатки

Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно до пунктів 3 і 4 тимчасового положення.

7.         Щодо пункту 4 оголошення.

У разі проведення торгів з обмеженою участю робиться запис:

«оголошення не публікувалося. Закупівля здійснювалася за проце-дурою торгів з обмеженою участю».

У разі, коли замовник додатково розміщував оголошення про проведення торгів у міжнародному виданні, слід зазначити назву ви-дання та дату опублікування цього оголошення.

8.         Щодо пункту 5 оголошення.

Підпункт 5.3 заповнюється в разі відміни торгів або визнання їх

такими, що не відбулися, із зазначенням причин відповідно до пунк-тів 62–65 тимчасового положення. У таких випадках підпункти 5.1 і 5.2 пункту 5 та пункти 6 і 7 оголошення не зазначаються, а пункт 8 зазначається як пункт 6.

9.         Щодо пункту 7 оголошення.

У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в тендерній до-кументації замовник передбачав можливість подання учасниками тендерних пропозицій тільки стосовно частини товарів, робіт чи по-слуг, що закуповуються, окремо зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки тендерних пропозицій.

У підпункті 7.3 зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб’єкта (область, авто-номна республіка Крим, місто київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

Додатки