Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Життєвий цикл проекту : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

1.4. Життєвий цикл проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Будь-який проект проходить через визначені фази у своєму роз-витку. Стадії життєвого циклу проекту можуть розрізнятися в за-лежності від сфери діяльності і прийнятої системи організації робіт.

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

Поняття життєвого циклу проекту є одним з найважливіших для менеджера, оскільки саме поточна стадія визначає задачі і види ді-яльності менеджера, використовувані методики й інструментальні засоби.

Керівники проектів розбивають цикл життя проекту на етапи різ-ними способами. Наприклад, для інвестиційного проекту виділяють передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну стадію робіт із проекту.

Однак найбільш традиційною є розбивка проекту на чотири ве-ликих етапи:

1)         формулювання проекту;

2)         планування;

3)         здійснення;

4)         завершення.

Формулювання проекту передбачає функцію вибору проекту.

Проекти ініціюються в силу виникнення потреб, які потрібно задо-вольнити. Однак в умовах дефіциту ресурсів неможливо задовольни-ти всі потреби без виключення. Приходиться робити вибір. Рішення приймаються, виходячи з наявності ресурсів, в першу чергу фінансо-вих можливостей, порівняльної важливості задоволення одних потреб та ігнорування інших, порівняльної ефективності проектів. Рішення по вибору проектів до реалізації тим важливіше, чим масштабнішим передбачається проект, оскільки великі проекти визначають напря-мок діяльності на майбутнє (іноді на роки) і зв’язують наявні фінан-сові і трудові ресурси.

Визначальним показником при виборі проектів є альтерна-тивна вартість інвестицій.

Іншими словами, вибираючи проект «А», а не проект «В», орга-нізація відмовляється від тих вигод, що міг би принести проект «В».

Для порівняльного аналізу проектів на даному етапі застосову-ються методи проектного аналізу, які включають у себе фінансовий, економічний, комерційний, організаційний, екологічний, аналіз ри-зиків та інші види аналізу проекту. Системи для планування і управ-ління проектами на цій стадії зазвичай використовуються в обмеже-ному виді.

Частина I. Основи управління проектами

Планування в тому чи іншому вигляді проводиться в плині всього терміну реалізації проекту. На самому початку життєвого циклу про-екту зазвичай розробляється неофіційний попередній план — грубе уявлення про те, що буде потрібно виконати у випадку реалізації про-екту. Рішення про вибір проекту значною мірою ґрунтується на оцін-ках попереднього плану. Формальне і детальне планування проекту починається після ухвалення рішення про його реалізацію. Визнача-ються ключові фази (віхи) проекту, формулюються задачі (роботи) і їх взаємна залежність. Саме на цьому етапі використовуються системи для управління проектами, що надають керівнику проек-ту набір засобів для розробки формального плану:

-          засоби побудови ієрархічної структури робіт;

-          сіткові графіки і діаграми Ганта;

-          засоби призначення;

-          гістограми завантаження ресурсів.

Остаточний план, прийнятий до виконання, називається ба-зовим або базовою лінією.

Зазвичай план проекту не залишається незмінним, і в міру здій-снення проекту піддається постійному коригуванню з урахуванням поточної ситуації. Після затвердження формального плану на ме-неджера лягає задача по його реалізації. В міру здійснення проекту керівники зобов’язані постійно контролювати хід робіт. Контроль полягає в зборі фактичних даних про хід робіт і порівнянні їх із пла-новими. На жаль, в управлінні проектами можна бути абсолют-но упевненим у тім, що відхилення між плановими і фактични-ми показниками трапляються завжди. Тому задачею менеджера є аналіз можливого впливу відхилень у виконаних обсягах робіт на хід реалізації проекту в цілому й у виробленні відповідних управ-лінських рішень. Наприклад, якщо відставання від графіка виходить за прийнятний рівень відхилення, може бути прийняте рішення про прискорення виконання визначених критичних задач за рахунок ви-ділення на них більшого обсягу ресурсів.

Проект закінчується, коли досягнуті поставлені перед ним цілі.

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

Рано чи пізно всі проекти закінчуються. Іноді закінчення проекту буває раптовим і передчасним, як у тих випадках, коли приймаєть-ся рішення припинити проект до його завершення за графіком. Коли проект закінчується, його керівник повинний виконати ряд заходів, що завершують проект. Конкретний характер цих обов’язків зале-жить від характеру самого проекту. Якщо в проекті використовува-лося устаткування, треба зробити його інвентаризацію і, можливо, передати його для нового застосування. У випадку підрядних проек-тів треба визначити, чи задовольняють результати умовам чи підряду контракту. Може бути необхідно скласти остаточні звіти, а проміжні звіти по проекту організувати у виді архіву.

Під час всього ЖЦ проекту інтенсивність використання всіх ре-сурсів проекту є різною, що схематично зображено на рис. 1.6.

 

Рис. 1.6. Інтенсивність використання ресурсів на протязі ЖЦ проекту

ЖЦ програми складається з аналогічних етапів і має такий ви-гляд (рис. 1.7).

На етапі планування програми відбувається формування штату та розподіл відповідальності між менеджерами проектів, після чого настає етап реалізації програми, який передбачає реалізацію низки підлеглих проектів.

 

            I

Менеджер програми

Денеджер проекту

еджер

Денеджер роекту

Менеджер проекту

Фазаі ІнІцІацІя програми

-          ВІзІя, загальне бачення.

-          ЦІлІ І підходи.

-          Обмеження, область застосування

 

Фаза2

Планування

програми

-          План.

-          Підхід.

-          Формування штату.

-          РозподІл відповідаль-ності

Проект

15

ФазаЗ РеалІзацІя програми

МонІторинг І контроль.

и

-          ПеревІрка загального стану. ЗвІтнІсть про хід виконання. УправлІння ризиками.

-          УправлІння проблемами

Проект

 

Фаза4 Завершення програми

- Переваги реалізації

Час

 

Рис. 1.7. Фази ЖЦ програми

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами