Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додатки Додаток Е : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

Додатки Додаток Е


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

Додаток № 04 до наказу № 206 від 20.12.2001 р. (2 сторінки)

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА МФВ (форма УП 23) І. Реєстраційна картка проекту

 

Дата реєстрації:        

Реєстраційний номер:         

Код МФВ:      WAW.70100

Програма:       «Позаконкурсний»

Конкурс:         «Позаконкурсний»

 

Назва проекту (українською та англійською)

(речення до 10 слів, що відображає суть про-екту)         

 

           

Бюджет проекту ($ США)   

Очікуване фінансування від МФВ ($ США)         

 

Назва організації (українською та англійсь-кою)  

 

           

Юридичний статус організації       

Код організації за ЄДРПОУ

Юридична адреса організації         

Поштова адреса організації 

Телефон, факс, електронна пошта органі-зації     

Прізвище, ім’я, по батькові керівника орга-нізації           

Додатки

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника про-екту   

Місце роботи, посада керівника проекту  

Адреса для листування з керівником про-екту    

Контактні телефони

Факс, електронна пошта     

Підписи засвідчують зобов’язання подавати у проекті правдиву інформа-цію

Підпис керівника проекту     Дата «___»     200 р.

Підпис керівника організації             Дата «___»     200 р.

Підпис бухгалтера організації           Дата «___»     200 р.

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Додатки

ЗМІСТ ПРОЕКТУ

[вказати номери сторінок усіх частин проекту]

 

І           Реєстраційна картка до проекту      ст. 1

ІІ         Зміст проекту ст. 2

ІІІ        Проект            ст.

1.         Анотація        ст.

2.         Опис проекту            ст.

            а) проблема, на вирішення якої спрямовано проект        ст.

            б) мета проекту         ст.

            в) план реалізації проекту    ст.

            г) необхідні для реалізації проекту ресурси            ст.

            д) результати реалізації проекту      ст.

IV        Бюджет проекту        ст.

V         Додатки         ст.

Додатки

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

Додаток № 03 до наказу № 206 від 20.12.2001 р. (4 сторінки)

Допоміжні поради щодо підготовки проекту (форма УП 22)

Процедура підготовки проекту може здатися Вам складною. Та насправді вона є доволі простою. Варто лише спробувати. Будемо раді, якщо ці поради Вам допо-можуть.

Загальні положення

■          Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) є недержавною непри-бутковою благодійною організацією, що надає гранти для реалізації проектів українських юридичних осіб. Такі проекти мають відпові-дати стратегії діяльності Фонду і його програмним цілям. Рішення щодо їх фінансування приймаються на засадах конкурсного відбору.

■          Міжнародний фонд «Відродження» підтримує проекти від неприбут-кових організацій.

■          Інструкція містить вимоги до пропозицій щодо фінансування проек-тів.

■          Організація, що подає проект, заповнює:

 

1.         Реєстраційну картку.

2.         Зміст проекту (із зазначенням сторінок).

3.         Додає підготовлений згідно з положеннями цієї інструкції проект (включно з додатками).

■          Проект з додатками подається надрукованим українською мовою у

8-ми примірниках (1 оригінал та 7 копій).

Усі сторінки опису проекту мають бути пронумеровані.

■          Подані до Фонду матеріали, незалежно від результатів розгляду, за-явникам не повертаються.

■          Рішення конкурсних комісій щодо проекту остаточне і перегляду не підлягає. Рішення не рецензується.

Його підстави не розголошуються.

■          Про результати конкурсів його учасників повідомляють письмово

впродовж двох місяців після закінчення оголошеного терміну подан-

ня проектів.

І. Реєстраційна картка проекту

До реєстраційної картки просимо внести таку інформацію:

■          назва проекту;

■          загальний бюджет проекту, а також очікуване фінансування від МФВ;

386

Додатки

■          дані про організацію, від якої подається проект:

1.         назва;

2.         юридичний статус;

3.         Код ЄДРПОУ організації;

4.         юридична та поштова адреси, телефон, факс, адреса електронної пошти;

5.         прізвище, ім’я та по батькові керівника організації.

■          дані про керівника проекту:

1.         прізвище, ім’я та по батькові;

2.         місце роботи, посада;

3.         адреса для листування; контактні телефони, факс, електронна пошта.

Просимо бути уважними щодо точності поданої інформації !

ІІ. Зміст проекту

[на звороті реєстраційної картки]

ІІІ. Проект

1.         АНОТАЦІЯ

[на окремому аркуші]

Анотація до проекту подається за такою схемою:

■          назва проекту;

■          назва організації, що подає проект;

■          у чому полягає актуальність проекту, на розв`язання якої конкретної проблеми його спрямовано;

■          що конкретно і яким чином передбачається здійснити впродовж тер-міну реалізації проекту;

■          які результати очікуються від реалізації проекту;

■          до яких донорських організацій цей проект був вже поданий, яку і від кого фінансову підтримку він вже отримав;

■          які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснен-ня проекту;

■          які ще організації братимуть участь у реалізації проекту.

Обсяг анотації — не більше однієї сторінки машинопису.

2.         Опис проекту

а) проблема, на вирішення якої спрямовано проект

■          Назвіть максимально конкретно проблему в житті суспільства, на ви-

рішення якої спрямовано проект;

Додатки

■          Назвіть відомі Вам з офіційних джерел інформації намагання вирі-шити цю проблему;

■          Що було зроблено Вами та Вашою організацією щодо теми проекту;

■          Обґрунтуйте, чому реалізація саме цього проекту сприятиме розв’я-занню зазначеної проблеми.

б)         мета проекту

Мету проекту потрібно чітко сформулювати, а також узагальнити на-ведену в анотації інформацію про шляхи розв’язання наявної проблеми.

Наприклад: Підготовка групи тренерів для поширення знань з викладання основ економічної теорії серед вчителів середніх шкіл України.

в)         план реалізації проекту

Виходячи з мети проекту, сформулюйте етапи (завдання) проекту, а та-кож для кожного з них наведіть інформацію щодо:

■          назви етапу;

■          терміну реалізації етапу;

■          опису заходів для здійснення етапу;

■          результатів здійснення етапу;

■          обсягу фінансування етапу з боку Міжнародного фонду «Відродження».

До уваги: Опис кожного з етапів повинен містити інформацію про ви-конання проекту.

Наприклад:

І етап — конкурсний добір експертів з метою їх підготовки як тренерів.

Термін здійснення: з березня 200    року по червень 200 року.

Заходи: проведення конкурсного добору експертів.

Очікуваний результат: сформована група з 50 потенційних тренерів.

Фінансування від МФВ: $1000.

До уваги: Опис кожного із заходів повинен чітко його окреслювати і міс-тити кількісну інформацію.

Наприклад: для такого заходу, як, наприклад, «організаційне забезпечення прове-дення семінару», необхідно подати інформацію про час і місце його проведення, тривалість, орієнтовні теми кожного з засідань, кількість очікуваних учасників, хто вестиме секції семінару, засоби поширення інформації про семінар, які пу-блікації готуватимуться до семінару, їх обсяги, наклади, схема розповсюдження тощо.

Для такого заходу як «формування творчої групи для написання тексту посібника», необхідно навести інформацію щодо кількості і кваліфікації потрібних фахівців, критеріїв їх відбору, умов проведення конкурсу, тер-мінів формування групи, організації початку її роботи тощо.

Додатки

г)         необхідні для реалізації проекту ресурси

У цьому розділі докладно інформуйте про таке:

■          Хто з працівників Вашої організації безпосередньо братиме участь у реалізації проекту (прізвища, посади)? Яку кваліфікацію вони ма-ють? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту?

■          Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом?

■          Яку частину коштів загального бюджету проекту вже одержано з інших джерел (перераховано на рахунок організації на цільову під-тримку проекту або гарантовано сплатити)?

■          Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати?

■          Якщо проектом передбачається придбання обладнання, обґрунтуйте потребу в ньому. Обґрунтування має спиратися на кількісні показни-ки характеристик устаткування і обсягів передбачуваних робіт.

■          Де передбачається розташувати обладнання, придбане для проекту?

■          Яким чином використовуватиметься обладнання, придбане за гран-том від МФВ, після завершення терміну реалізації проекту?

д)         результати реалізації проекту

У довільній формі зазначте:

■          короткотривалі та довготривалі наслідки реалізації проекту;

■          схему поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту;

■          кількість осіб та/або організацій, що матимуть практичну користь від реалізації проекту.

Поради з підготовки бюджету

Опис цього розділу має починатися з окремої сторінки. Бюджет проекту у зведеному табличному вигляді має відображати структуру фінансових ресурсів, потрібних для реалізації проекту. Усі статті витрат вказувати виключно у доларах США.

Орієнтовна схема бюджету

 

                        Отримане фінансування     

            Очікуване       проекту з інших джерел       Загальна сума

Статті видатків          фінансування (обов’язкове подання           за статтями

            від МФВ         документів, що підтвер-джують фінансування)    бюджету

Оплата праці

Додатки

 

Обладнання                         

Матеріальне забез-печення                        

Відрядження                        

Інші витрати                        

РАЗОМ:                                

Кожна стаття видатків має бути розписана за табличними формами (див. нижче).

У випадку додаткового фінансування з інших джерел до проекту слід додати виписки з банку про надходження коштів для реалізації проекту або гарантійні листи (листи про надання грантів) від інших донорів для реалізації проекту або копії угод з наведенням відповідних сум.

1. Оплата праці

Розписуються витрати, що стосуються реалізації вашого проекту. Оплата праці має бути розрахована з урахуванням податків та всіх обов’язкових платежів відповідно до форм трудових стосунків згідно з чинним законо-давством України, а саме: оплата штатних співробітників (за основним місцем роботи), за сумісництвом, за угодою цивільно-правового харак-теру. Звертаємо увагу на те, що оплата послуг приватних підприємців вписується не до статті бюджету «Оплата праці», а до статті бюджету «Інші витрати».

 

Форма трудових стосунків  Яким фахівцям і за що очіку-ється сплатити         Загальний фонд оплати праці за про-ектом (з урахуван-ням податків та платежів)            К-сть місяців За-гальна сума          Очікуване фінансуван-ня від МФВ

За основним місцем роботи            Перелік фахів-ців (ПІБ)                                           

За сумісництвом       Перелік фахів-ців (ПІБ)                                           

За угодою ЦПХ (трудова угода або договір під-ряду)      Перелік фахів-ців (ПІБ)                                           

РАЗОМ:

Додатки

2. Обладнання*

Розписуються витрати, що стосуються реалізації вашого проекту.

 

1 2       Вид обладнання або програмного забез-печення

(із зазначенням детальних технічних

характеристик)          Кількість         Вартість          Загальна сума            Очікуване

фінансування від

МФВ

 

                                                          

 

                                                          

 

            РАЗОМ:                                            

* Якщо реалізація проекту потребує придбання організацією додаткових осно-вних засобів, слід додати офіційну довідку від Вашої організації щодо балансової вартості наявних основних засобів станом на дату подання аплікації.

3. Матеріальне забезпечення

Розписуються витрати, що стосуються реалізації Вашого проекту.

 

1 2

3

4          Назва витратних матеріалів Кількість         Вартість          Загальна сума            Очікуване

фінансування

від МФВ

 

            Канцприладдя                                             

 

            Витратні матеріали для оргтехніки                                   

 

            Витратні матеріали для утримання офісу                                     

 

            Поштові витрати (марки, конверти)                                             

 

            РАЗОМ:                                            

4. Відрядження

Розписуються витрати на кожну поїздку, що стосуються реалізації Вашо-го проекту (окремо закордонні поїздки, окремо поїздки в межах України):

 

Статті витрат Кількість осіб Вартість

для однієї

особи  Загальна сума за статтею     Очікуване

фінансування

від МФВ

Орієнтовна вартість про-їзду за маршрутом Пункт 1 — Пункт 2 –…– Пункт N — Пункт 1 (із зазначенням виду транспорту)                                     

Додатки

 

2 3

4

5 6       Орієнтовний розрахунок вартості внутрішніх пере-сувань під час відряджен-ня (трансфери з аеропор-тів, місцевий транспорт та інше)                                      

 

            Орієнтовний розрахунок суми добових з ураху-ванням умов харчування (згідно із запрошеннями) відряджених осіб у пунк-тах призначення                                              

 

            Орієнтовний розрахунок вартості проживання від-ряджених осіб у пунктах призначення                                     

 

            Розрахунок вартості візо-вих послуг                                            

 

            Інші витрати відряджених осіб під час відряджень                                            

 

            РАЗОМ:                                            

5. Інші витрати

Розписуються витрати, що стосуються реалізації вашого проекту.

 

№        Послуги, за які

передбачається

сплатити        Кількість постачаль-ників послуг   Вартість

послуги за

одиницю

часу     Термін

надання

послуг або

кількість

одиниць         Загальна сума за статтею     Очікуване фінансу-вання від МФВ

1          Оплата послуг при-ватних підприємців, пов’язаних із загаль-ною реалізацією про-екту                                                   

2          Транспортні пос луги, пов’язані із утриман-ням офісу та загаль-ною реалізацією про-екту                                                

3          Оренда офісного при-міщення, пов’язаного із загальною реаліза-цією проекту                                                        

Додатки

 

4 5

6

7 8 9 10

11

12 13   Оплата комунальних послуг, пов’язаних із загальною реалізаці-єю проекту                                                 

 

            Оплата послуг при-ватних підприємців з обслуговування учас-ників семінарів та кон-ференцій (наприклад, перекладачі, модера-тори, тренери тощо).                                                

 

            Витрати на тран-спортне обслугову-вання учасників семі-нарів та конференцій                                                     

 

            Витрати на оренду обладнання для семі-нарів та конференцій                                               

 

            Витрати на прожи-вання учасників семі-нарів та конференцій                                               

 

            Витрати на харчуван-ня учасників семіна-рів та конференцій                                                 

 

            Витрати на оренду приміщень для про-ведення конференцій або семінарів                                                  

 

            Витрати на полігра-фічні послуги для проведення конфе-ренцій або семінарів (тиражування, копію-вання тощо)                                                 

 

            Поточні поліграфічні послуги організації, пов’язані із загальною реалізацією проекту                                                         

 

            Оплата послуг зв’яз-ку, пов’язаних із за-гальною реалізацією проекту (телефон, факс)                                                       

Додатки

 

14        Передплата періодич-ної преси, пов’язаної із загальною реаліза-цією проекту                                                         

15        Оплата послуг про-вайдера Інтернет, пов’язаних із загаль-ною реалізацією про-екту                                                        

16        Інше…                                                          

            РАЗОМ:                                                       

6. Додатки до проекту (1 оригінал та 7 копій)

[ 1 ] Інформація про організацію за такою схемою:

■          який творчий та виконавчий потенціал має організація;

■          на здійснення яких проектів, коли і від яких донорів організація отримува-ла гранти;

■          якщо організація отримувала фінансування від МФВ, вказати кількість підтриманих проектів загалом, а також за попередній календарний і за по-точний роки окремо, і зазначити суму загальної заборгованості перед МФВ (якщо вона є);

■          які досягнення має організація у реалізації проектів, що є подібними до за-пропонованого.

[ 2 ] Звертаємо Вашу увагу на те, що вже після реєстрації та прийняття до розгля-ду Вашого проекту від керівника програми МФВ може надійти запит щодо надання Вами (або Вашою організацією) додаткових матеріалів:

■          рекомендаційних листів до МФВ на підтримку проекту та Вашої організа-ції;

■          ксерокопій статуту та свідоцтва про реєстрацію організації;

■          інших матеріалів, які засвідчують спроможність реалізувати проект або детальніше розкривають його зміст (публікації, відгуки преси, результати анкетних опитувань тощо).

Додатки