Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Автоматизація управління проектом (project management auto¬mation) — застосування сучасної електронної обчислювальної тех-ніки для збору, обробки, передачі даних і здійснення трудомістких розрахунків у проекті, формуванні раціональних потоків інформації і підвищенні коефіцієнтів їх використання.

Апарат управління проектом (project administrative) — адміні-стративно-управлінський персонал, тобто менеджери, спеціалісти, технічні і допоміжні виконавці, які виконують визначені функції по управлінню проектом.

Бізнес-план проекту (project business plan) — комерційний до-кумент, який призначений для всебічного обґрунтування доцільності реалізації проекту і оцінки бажаних результатів.

Базовий план (baseline) — узгоджена і затверджена версія планів проекту на момент початку робіт по проекту. Служить в якості від-правної точки для наступного аналізу відхилень.

Бюджет проекту (project budget) — документ, який визначає об-сяги затрат по проекту.

Бенефіціарій (benefetsiariy) — в сучасній фінансовій і юридич-ній термінології: 1) одержувач платежу (вигоди в іншій формі) по страховому полісу або іншому договору; 2) особа, яка одержує доходи від своїх засобів або майна, переданого в управління іншій особі (до-вірче управління, оренда тощо).

Види проектів (types of project) — класифікація і підрозділи про-ектів по характеру їх предметної області. Є такі типи проектів: інвес-тиційні, інноваційні, економічні, організаційні, учбово-образотворчі, проекти дослідження і розвитку, соціальні, комбіновані.

Вирівнювання ресурсів (resourse levelling) — процес вирішення ресурсних конфліктів шляхом рознесення в часі конфліктуючих ро-біт.

Відповідальність (responsibility) — обов’язки працівника, який займає певну посаду.

Вільний резерв (free float) — період часу, на який можна затри-мати дану роботу без затримки безпосередньо наступних робіт.

Термінологічний словник

Внутрішнє середовище проекту (project environment) — вну-трішнє оточення проекту, включаючи: економічні, політичні і геогра-фічні фактори; учасників проекту, які не входять в команду проекту, державні органи і громадські організації.

Властивості проекту (project features) — стійкі характеристики проекту: новизна, унікальність, комплексність, системність, ціліс-ність, адаптивність, практичність, надійність, своєчасність.

Внутрішнє оточення проекту (project external environment) —

фактори, які являються внутрішніми по оточенню до проекту.

Графік проекту (project schedule) — графік робіт проекту без ре-сурсних конфліктів і затверджений всіма заінтересованими сторона-ми проекту.

Декларація проекту (project charter) — документ, який фор-мально підтверджує існування проекту. Містить опис продуктів про-екту і причин, з яких проект був розпочатий.

«Дерево цілей» проекту (project tree of objectives) — схема представлення ієрархічної декомпозиції системи цілей проекту. Мі-сія проекту, тобто його основна загальна ціль, деталізується на цілі, підцілі і задачі більш низького рівня.

Директивні дати (target dates) — дати, які встановлені директив-ним способом (наприклад контрактом). Директивно може встанов-люватись дата початку/завершення робіт по проекту.

Діаграма Ганта (Gantt chart) — спосіб представлення графіку проекту, в якому кожна робота позначається лінійкою, накладеною на календар.

Діаграма передування (precedence diagram) — спосіб представ-лення сіткового графіку, при якому в вузлах показуються роботи, а стрілками — зв’язки між ними.

Діяльність по формуванню команди (team building activities) —

вплив на групу окремих осіб, які мають свої власні цілі, потреби і пер-спективи, з метою забезпечення ефективної спільної роботи, при якій ефект від групових зусиль буде більшим від сукупного можливого ефекту індивідуальних зусиль.

Документооборот в управлінні проектом (document flow in pro¬ject management) — процес циркулювання документів у внутрішньому

Термінологічний словник

середовищі проекту з моменту їх створення або отримання до завер-шення проекту.

Допущення (assumptions) — деякі твердження, прийняті для да-ного проекту, як правильні.

Ефективність виконання проекту (project performance) — один з методів оцінки ефективності виконання проекту — метод виконаної вартості (Earned Value).

Експертиза проекту (project expertise) — розгляд, дослідження будь-якого проекту, яке потребує спеціальних знань, для того щоб дати мотивований висновок.

Елементи проекту (project elements) — складові проекту, які ви-значють його сутність. Основними елементами проекту виступають задумка (ідея) проекту, засоби його реалізації, отримувані в процесі реалізації проекту результати.

Життєвий цикл проекту (project life cycle) — достатньо умовний поділ проекту на фази: концепція — проектування — реалізація — за-вершення.

Забезпечення проекту (project securing) — одна з інтегрованих функцій управління проектом, яка дозволяє залучати матеріально-технічні, людські і інформаційні ресурси, які необхідні для реалізації проекту.

Завершення проекту (project closing) — момент (факт) ліквіда-ції проекту, який засвідчений документально.

Загальний резерв (total float) — період часу, на який можна за-тримати всі роботи даного шляху без затримки всього проекту в ці-лому.

Задача в управлінні проектом (task in project management) — ро-бота, серія робіт або частина роботи, яка повинна бути виконана вста-новленим способом у встановлені терміни в ході здійснення проекту.

Замовник проекту (project costumer) — головна сторона, яка за-інтересована в здійсненні проекту і досягненні його результатів.

Запит на зміну (change request) — заявка на внесення в проект будь-яких змін. Може здійснюватись практично будь-яким учасни-ком проекту.

Термінологічний словник

Запрошення до участі в тендері (invitation for bid) — документ, який розсилається потенційним учасникам тендеру.

Затвердження (approval) — на відміну від узгодження є кінце-вим ухваленням документа, і здійснюється однією особою.

Зацікавлені сторони (stakeholders) — це особи або групи осіб, зацікавлених у виконанні і/або успіху проекту, або на дії яких проект накладає обмеження.

Зведений план проекту (project plan) — документ, який містить в собі практично всю інформацію по проекту: опис продуктів, фінансо-ві плани, плани робіт, плани забезпечення якості, декомпозицію про-екту, аналіз ризиків, оцінки потрібних ресурсів, в т.ч. людських.

Зворотний прихід (backward pass) — друга фаза розрахунку сіт-кової моделі проекту по термінах. На цій фазі розраховуються пізні терміни для кожної з робіт і визначаються вільний і загальний ре-зерви.

Зміна (change) — зміни можуть вноситися в любий з планів про-екту, в зміст проекту і навіть у визначення цілей проекту.

Ієрархічна структура організації (organization breakdown structure) — декомпозиція організації по підрозділах. Кожному з під-розділів можуть бути приписані визначені блоки робіт.

Інвестиції в управління проектом (investment in project management) — вкладання власного або державного капіталу, май-нових або інтелектуальних цінностей в проекту.

Інженер проекту (project ingineer) — учасник проекту, який несе відповідальність за керівництво і координацію робіт по всіх техніч-них аспектах проекту за весь період його життєвого циклу.

Ініціатор проекту (project initiator) — сторона, яка являється ав-тором головної ідеї проекту, його попереднього обгрунтування і про-позицій по здійсненню проекту.

Інституціональний аналіз проекту (project institutional analysis) — дослідження проекту по його організаційно-правових ас-пектах.

Інформаційні системи управління проектом (project management information system) — системи збору, зберігання, накопичення, по-шуку і передачі даних, які застосовуються в системі управління про-ектом.

Термінологічний словник

Інфраструктура проекту (project infrastructure) — комплекс факторів, які створюють сферу обслуговування виконання проекту на всіх його фазах.

Класифікація проектів (project classification) — системний роз-поділ проектів за будь-якими суттєвими ознаками для зручності їх вивчення.

Ключові учасники проекту (project stakeholders) — учасники, які можуть суттєво вплинути на проект. Можуть бути як внутрішні-ми, так і зовнішніми.

Керівник проекту (project supervisor) — юридична особа, якій замовник і інвестор делегують повноваження по керівництву робота-ми по здійсненню проекту.

Коефіцієнт ефективності управління проектом (project manage¬ment efficiency indicator) — відношення витрат на управління до вар-тості проекту.

Команда проекту (project team) — група осіб, які відповідають за досягнення цілей проекту і підпорядковуються менеджеру проекту протягом повного або неповного робочого дня.

Комерційний аналіз проекту (project commercial analysis) —

оцінка проекту з точки зору кінцевих користувачів продукції чи по-слуг, які пропонуються проектом.

Контракт з компенсацією фактичних затрат (cost reimbursable contract) — замовник компенсує виконавцю фактичні затрати по ви-конанню домовленого обсягу робіт.

Конкурентоспроможність проекту (project competitiveness) — набір характеристик, які забезпечують йому переваги на ринку про-ектів.

Компанія (company) — торговельне, промислове, транспортне, страхове й інше об’єднання підприємців, приватних осіб — акціоне-рів для виробничої, торговельної або іншої діяльності, що приносить дохід і прибуток (дивіденди). Компанія — кожне господарське това-риство, партнерство.

Контрактор проекту (project contractor) — сторона або учасник проекту, який вступає в відносини з замовником і бере на себе від-повідальність за виконання робіт по контракту в масштабах всього проекту або його окремих частин.

Термінологічний словник

Контракт з фіксованою ціною (fixed price contract) — згідно з умовами такого договору замовник виплачує виконавцю за надані продукти і послуги фіксовану суму.

Контролер проекту (project controller) — один з членів команди проекту, керівник служби контролю робіт по проекту, несе відпові-дальність за планування і контроль всіх робіт.

Контроль — нагляд з метою забезпечення функціонування систе-ми відповідно до прийнятих норм.

Контроль ефективності виконання проекту (performance measurement) — контроль ефективності виконання проекту шляхом моніторингу деяких вибраних показників ефективності.

Контроль ходу виконання (progress control) — комплекс заходів по збору і оцінці інформації по поточному стану проекту.

Конфлікт ресурсів (resource conflict) — ситуація, коли в певний момент часу потрібно більше одиниць певного ресурсу, ніж є в на-явності.

Критична робота (critical activity) — робота, яка розміщена на критичному шляху.

Критичний шлях (critical pash) — шлях, затримки на якому при-зводять до затримок всього проекту в цілому.

Логічні зв’язки між роботами (logical connections between work) — зв’язки, які визначають порядок виконання робіт.

Маркетинг проектів (project marketing) — самостійна підсисте-ма управління проектом, в якій досліджуються ринок проектів, пот-реби в різних видах проектів і можливості забезпечення її за рахунок реалізації проектів в галузях і сферах діяльності.

Матриця розділення адміністративних завдань управління — вона ж — функціональна матриця в управлінні проектом (functional matrix in project management) — складова частина організаційного інструментарію управління проектом, що дозволяє керівнику проек-ту розділити задачі управління по підрозділах і виконавцях (всере-дині команди проекту), а також по інших учасниках проекту і забез-печити їх комплексну реалізацію.

Матриця відповідальності (responcibility assignment matrix) — матриця, яка визначає відповідальність конкретної людини або групи людей за конкретний блок робіт.

Термінологічний словник

Методи в управлінні проектом (methods of project manage¬ment) — способи і прийоми дослідження і реалізації процесу управ-ління проектом.

Місія проекту (project mission) — ідеальне представлення і гро-мадська роль проекту, яка відображає те, ради чого задумується і ре-алізується проект.

Метод виконаної вартості (earned value) — методика, яка вклю-чає розрахунок приблизно 25 параметрів, які характеризують поточ-ний стан проекту з точки зору відхилень фактичних термінів, затрат і виконаних обсягів робіт від планових показників.

Метод оцінки і коригування програм (program evaluation and review technique) — метод складання графіку робіт на основі сіткової моделі з ймовірнісними характеристиками.

Моделювання проекту (project modeling) — метод вивчення осо-бливостей і поведінки проекту та процесів його реалізації за допомо-гою побудови, аналізу і оптимізації відповідних моделей.

Моніторинг проекту (project monitoring) — систематичне і пла-номірне відслідковування процесу розробки і реалізації проекту.

Підприємство (enterprise) — особливий об’єкт цивільного права, юридична особа, що є виробничо-комерційною організацією; само-стійний господарюючий суб’єкт, створений для виробництва й збуту продукції, виконання робіт і/або надання послуг з метою задоволен-ня суспільних і приватних потреб і одержання доходу із прибутком; виробничий або комерційний майново-земельний комплекс, створе-ний для здійснення підприємницької діяльності.

Об’єкт управління проектом (object of project management) — сам проект, його елементи, а також діяльність по розробці і реалізації проекту.

Обмеження проекту (project constraints) — обмеження, які на-кладаються на проект внутрішнім середовищем та внутрішніми фак-торами. Наприклад, в якості обмеження можна розглядати обмеже-ний бюджет.

Оперативне управління проектом (project operative manage¬ment) — цілеспрямоване спрямування дій на елементи проекту шля-хом своєчасного прийняття ефективних заходів по ліквідації виявле-них відхилень фактичних показників проекту від запланованих.

Термінологічний словник

Організація (organization) — сукупність людей, груп, об’єднаних для досягнення певної мети, розв’язку певних завдань на основі прин-ципів поділу праці, обов’язків і ієрархічної структури.

Організаційний інструментарій управління проектом (organiza¬tional tools of project management) — сукупність методів і моделей управління проектом, які дозволяють наочно представити, спроек-тувати, організувати і контролювати процес розробки і реалізації управлінських рішень по проекту.

Опис фрагмента продукту (statement of work) — опис компо-нентів будь-якого продукту проекту, який закуповується у зовніш-нього постачальника.

Оцінка до завершення (estimate to complete) — оцінка затрат від поточної дати до моменту завершення проекту.

Оцінка проекту (project assesment) — періодична процедура, яка з’являється на ранніх стадіях життя проекту і пов’язана з порівнян-ням планових та фактичних показників проекту для прийняття ефек-тивних управлінських рішень.

Очікуваний фінансовий ефект (expected monetary value) — один з методів кількісної оцінки ризиків проекту.

Пізні терміни (late dates) — пізні дати початку/завершення для кожної з робіт.

Планова вартість виконаних робіт (budget cost of work perfor¬med) — один з параметрів, який розраховується по методиці Earned Value (виконана вартість).

Планування резервів (contingency planning) — передбачає резер-ви часу , грошових засобів та ін. на випадок непередбачуваних подій.

Планування проекту (project planning) — процес економічного обґрунтування цілі проекту, визначення комплексу послідовно вико-нуваних робіт, засобів, методів і ресурсів, необхідних для досягнення кінцевих результатів проекту.

Показники проекту (project indiccators) — характеристики про-екту, які випливають з його цілей, вперше визначені на стадії роз-робки концепції, необхідні для обґрунтування потрібності і здійснен-ності проекту, аналізу основних аспектів, оцінки ступеня досягнення цілей та порівняння фактичних результатів здійснення проекту з за-планованими.

Термінологічний словник

Предметна область (application area) — область, в якій викону-ється проект.

Продукт (deliverables) — Product Deliverables — продукти, які отримуються як результат всього проекту. Phase Deliverables — про-міжні продукти, які отримуються на кожній фазі.

Проект (project) — захід, який має на меті створення нового про-дукту чи послуги і яке обмежене в часі.

Подія проекту (project event) — результат виконання всіх робіт, що входять в дану подію, який дозволяє розпочати всі роботи, що ви-ходять з нього.

Пропозиція ціни (bid) — документ, який містить в собі пропози-цію продукту чи послуги з вказівкою ціни.

Проект-менеджер (project meneger) — управляючий проектом, який несе відповідальність за успішну реалізацію проекту і який ке-рує командою проекту.

Проектний контракт (project contract) — юридичний документ, згода двох або більше сторін на встановлення, зміну або завершення дії громадянських прав і обов’язків у встановлені терміни.

Проектний аналіз (project analysis) — комплексна процедура, яка проводиться на фазі доінвестиційних досліджень і періодично на стадіях проектування і реалізації, для визначення цілей і результатів проекту.

Процес управління проектом (project management process) — за класифікацією РМІ розрізняють 5 процесів, які тією чи іншою мірою повторюються на етапі життєвого циклу проекту: ініціалізація, пла-нування, організація виконання, контроль, завершення.

Прямий дохід (forward pass) — перша фаза розрахунку сітьової моделі по термінах. Розраховуються ранні дати початку/завершення для кожної роботи.

Пул ресурсів (resource pool) — вся сукупність ресурсів, які ви-користовуються в проекті.

Ранні терміни (early dates) — терміни раннього початку/завер-шення кожної з робіт.

Розробка проекту (project development) — фаза проекту, зміс-том якої є розробка основних компонентів проекту і підготовка до його реалізації.

Термінологічний словник

Реалізація проекту (project implementation) — стадія проекту, змістом якої є виконання основних робіт по проекту, необхідних для реалізації цілей проекту.

Регламент внесення змін у графік проекту (schedule management plan) — процедура, яка регламентує внесення змін у графік проекту.

Регулярна діяльність (ongoing operations) — регулярна діяль-ність компанії, яка не організована в проект. Наприклад, конвеєрний випуск автомобілів.

Ресурс (resource) — фактор, який необхідний для виконання ро-боти, не включаючи час. Розрізняють людські, матеріальні і фінансо-ві ресурси.

Робота (activity) — атомарна складова проекту.

Робота-послідовність (successor activity) — робота, яка стоїть в логічно — зв’язаній парі робіт на другому місці.

Результат проекту (project results) — результат будь-якої дії, за-вершений і зданий замовнику робіт, що відповідає діючим стандар-там або технічним умовам.

Розклад проекту (project schedule) — результат розкладу сітьо-вої моделі проекту по термінах і вирішення ресурсних конфліктів.

Роль (role) — роль працівника в окремому проекті (менеджер проекту, головний інженер проекту тощо)

Рух грошових коштів (cash flow) — діаграма, яка ілюструє спів-відношення прибутку і видатку грошових засобів у часі.

Ринок проектів (market of project) — сфера товарного обороту на основі купівлі-продажу різноманітних проектів і конкуренції між власниками проектів.

Система обробки інформації для управління проектом (project management information system) — може бути як повністю ручною, так і повністю автоматизованою.

Сітьова модель (network) — математична модель проекту, яка складається з робіт і зв’язків між ними.

Старт, початок, запуск (kick-off) — project kick-off — запуск про-екту.

Стрілкова діаграма (arrow diagram) — спосіб представлення сіт-кового графіку, при якому в вузлах показуються події, а стрілками — роботи. Вимагає вводу фіктивних робіт для відображення логічних зв’язків.

Термінологічний словник

Складність проекту (project sophistication) — це класифікація проектів за ступенем їх складності: прості, складні, дуже складні.

Структура декомпозиції робіт (work breackdown structure) —

ієрархічна структура, яка визначає декомпозицію проекту за його основними і проміжними продуктами або за іншими ознаками.

Структура проекту (project structure) — сукупність взаємопо-в’язаних елементів і процесів, представлених з різним ступенем де-талізації, яка відображає різні аспекти проекту: загальну програму, «дерево цілей», організаційне «дерево», матриці розподілу обов’язків та інше.

Соціальний аналіз проекту (social analysis of project) — визна-чення корисності варіантів плану проекту для його користувачів. Ре-зультати соціального аналізу повинні забезпечити важливість стра-тегії взаємодії між проектом і його користувачем.

Стохастичні моделі проекту (Stochastic models og project) —

врахування ймовірної природи різноманітних елементів проекту.

Стратегія управління проектом (project management strategy) —

загальний всебічний план досягнення всіх цілей проекту, система управлінських рішень, які визначають основні напрямки розвитку проекту в цілому.

Тактика управління проектом (project management tactics) — сукупність дій і заходів по запровадженню і здійсненню стратегії управління проектом.

Тендер в управлінні проектом (tender in project management) —

конкурсна форма проведення підрядних торгів, яка являє собою змагання представлених претендентами пропозицій (оферт) з точки зору їх відповідності вимогам тендерної документації.

Техніко-економічне обгрунтування проекту (project feasibility study) — аналіз обсягу робіт, термінів виконання, вартості затрат, со-бівартості, прибутку, якості, комерційного ризику і надійності, жит-тєздатності, конкурентоспроможності, соціальної і суспільної значу-щості проекту.

Технічний аналіз проекту (project technical analysis) — це техні-ко-технологічні альтернативи, варіанти розташування, розмір (масш-таб, обсяг), терміни реалізації проекту в цілому і його окремих фаз, доступність і достатність джерел сировини, робочої сили та інших необхідних ресурсів.

Термінологічний словник

Тривалість проекту (project duration) — загальна тривалість всіх робочих періодів (не включаючи свята або інші неробочі періоди), необхідних для здійснення робіт по проекту.

Узгодження (authorization) — на відміну від затвердження не є кінцевим і може здійснюватись декількома особами.

Управління взаємодією (communication management) — одна із задач управління проектами за класифікацією РМІ. Включає ви-значення процедур збору/розповсюдження інформації по проекту і складу цієї інформації.

Управління закупками (procurement management) — одна із задач управління проектами за класифікацією РМІ. Включає скла-дання специфікації продуктів і послуг, закупка яких потрібна для ви-конання проекту, аналіз ринку, вибір постачальників і безпосереднє здійснення поставок.

Управління затратами (cost management) — одна із задач управ-ління проектами по класифікації РМІ. Включає складання бюджету, контроль його виконання та ін.

Управління змінами (chance menegement) — процес включає ідентифікацію можливих змін, їх оцінку, затвердження, документу-вання і реалізацію.

Управління змістом (scope menegement) — одна із задач управ-ління проектами за класифікацією РМІ. Включає в себе визначення переліку всіх основних і допоміжних продуктів проекту і дій по їх створенню.

Управління інтеграцією (integration management) — одна із за-дач управління проектами. Включає створення і виконання зведено-го плану проекту, а також управління змінами до нього.

Управління людськими ресурсами (human resource manage¬ment) — одна із задач управління проектами за класифікацією РМІ. Включає ідентифікацію кваліфікацій спеціалістів, які потрібні для виконання проекту, підбір відповідних людей, формування з них ко-манди проекту і її подальший розвиток.

Управління предметною областю проекту (project subject area management) — визначення цілей, задач роботи проекту, його обсяг і необхідні ресурси. Полягає в управлінні змінами і здійснюється через процеси визначення цілей, розробку концепцій, контролю виконання та завершення проекту.

Термінологічний словник

Управління проектами (project menegement) — застосування спеціальних знань і методів з метою задовольнити або перевершити сподівання від проекту всіх ключових учасників.

Управління ризиками (risk management) — одна із задач управ-ління проектами за класифікацією РМІ. Включає ідентифікацію і кількісну оцінку ризиків, а також розробку методів реагування.

Управління термінами (time management) — одна із задач управ-ління проектами за класифікацією РМІ. Включає визначення трива-лості робіт, визначення логічних зв’язків між ними і вирішення ре-сурсних конфліктів.

Управління якістю (quality management) — одна з задач управ-ління проектом за класифікацією РМІ. Включає визначення стандар-тів, яким повинен відповідати проект, і комплекс направлених на це заходів.

Успіх проекту (project success) — досягнення цілей проекту при дотриманні встановлених обмежень на його тривалість і терміни за-вершення, вартість і бюджет проекту, якість виконаних робіт і специ-фікації вимог до результатів.

Учасники проекту (project participants) — фізичні особи і орга-нізації, які безпосередньо задіяні в проекті або чиї інтереси можуть бути задіяні при здійсненні проекту.

Фаза проекту (project phases) — набір логічно взаємопов’язаних робіт проекту, в процесі завершення яких досягається один з осно-вних результатів проекту.

Фаза завершення (final phase) — четверта фаза життєвого циклу проекту за класифікацією РМІ.

Фаза концепції (concept phase) — перша фаза життєвого циклу проекту за класифікацією РМІ.

Фаза проектування (design phase) — друга фаза життєвого ци-клу проекту за класифікацією РМІ.

Фаза реалізації (implementation phase) — третя фаза життєвого циклу проекту за класифікацією РМІ.

Фактична вартість виконаних робіт (actual cost of work perfor¬med) — один з параметрів, які розраховуються за методикою Earned Value (виконана вартість).

Функціональний керівник (functional manager) — керівник функціонального підрозділу.

Термінологічний словник

Функції управління проектом (project management functions) —

сукупність об’єктивно необхідних, стійких дій, об’єднаних однорід-ністю змісту і цільової направленості.

Фінансовий аналіз проекту (project financial analysis) — комп-лексний економічний аналіз, який застосовується до визначеного проекту в цілях пошуку такого варіанту, при якому він буде успішно виконувати свої функції при найменших затратах.

Фірма (firm) — економічно і юридично самостійний суб’єкт гос-подарювання, майново, соціально й організаційно відособлений учас-ник господарської діяльності, що має своє найменування, а також за-гальновідомий і загальновизнаний фірмовий знак відмінності.

Характеристика проекту (project characteristic) — техніко-еко-номічні показники: обсяг робіт, терміни виконання, вартість, затрати, собівартість, прибуток, якість, комерційний ризик, надійність, жит-тєздатність, конкурентоспроможність та інші.

Цілі проекту (project obgectives) — можуть складати «дерево ці-лей».

Ціль управління проектом (project management obgectives) —

бажаний результат, можливий і необхідний стан системи, який пови-нно бути досягнуто.

Цикл управління проектом (project management cycle) — сту-пінь розвитку проекту від виникнення ідеї до повного свого завер-шення.

Якість проекту (project dentity) — наявність унікальних суттє-вих ознак, властивостей, особливостей, які відрізняють проекти один від одного.

Якість управління проектом (quality of project management) — характеристика відповідності стану системи управління проектом управлінській ситуації, що склалась.

Earned Value Management (Earned Value Technique) — низка методів, які об’єднані під спільною назвою і використовуються для вимірювання й контролю ефективності виконання проектів.

Термінологічний словник

ICB (IPMA Competence Baseline )– опис базової компетентності менеджерів у сфері УП.

ISO (International Organization for Standardization) — Міжнарод-на організація по стандартизації, є світовою федерацією національ-них органів по стандартизації (країн — членів ІSО). Розробка міжна-родних стандартів здійснюється технічними комітетами ІSО.

Stakeholder — з англ. власник частки (одержувач відсотка); утри-мувач застави, спочатку — розпорядник (довірчий власник) спір-ного, закладеного або підопічного майна, пайовик; у вузькому сенсі слова: те ж, що і shareholder (акціонер, учасник), тобто особа, що має частку в статутному капіталі підприємства; у широкому сенсі: одна з фізичних або юридичних осіб, зацікавлених у фінансових та інших результатах діяльності компанії: акціонерів, кредиторів, держателів облігацій, членів органів управління, співробітників компанії, клієн-тів (контрагентів), суспільства в цілому, тощо.

ТАСІS — Програма Тасіс, розпочата в 1991 р., є ініціативою Єв-ропейського Союзу для 12 країн Східної Європи і Середньої Азії (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменія, Україна і Узбекистан), яка сприяє розвитку гармонійних і успішних економічних і політичних зв’язків між Європейським союзом і цими країнами-партнерами. Її метою є підтримка ініціатив країн-партнерів по розвитку суспільства, заснованого на політичних свободах і економічному процвітанні. Та-сіс здійснює цю мету шляхом надання безвідплатного фінансування передачі ноу-хау для підтримки процесу переходу до ринкової еко-номіки і демократичного суспільства. З 1991 по 2003 рр. програма та-кож поширювалася на Монголію, але зараз в цій країні реалізується програма ALA.