Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВИСНОВКИ : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

ВИСНОВКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Незважаючи на достатньо невеликий термін існування управлін-ня проектами як науки та галузі практичної діяльності, динамічність її розвитку не викликає сумнівів. За вимогою часу змінюється пара-дигма науки, а відповідно і етапи її розвитку. Зокрема, у 60–70-х рр. XX ст. в управлінні проектами панувала «технічна» професійна па-радигма.

«Менеджерська» професійна парадигма прийшла на зміну попе-редній на початку 80-х рр. і ще продовжує сьогодні впливати на діяль-ність з управління проектами. Багатофакторні дослідження оцінки впливу методів управління проектами в організації на рівень її до-даної вартості, які були проведені компанією РМ Solutions, свідчать, що нові методи управління проектами істотно підвищують діловий і організаційний потенціал підприємства. За даними цього досліджен-ня понад 94% респондентів стверджують, що застосування методів управління проектами додає цінність їхнім організаціям. Це прояв-ляється в значному поліпшенні фінансових показників, підвищенні ступеня задоволеності споживачів, потенціалу організації й рівня на-вчання персоналу, а також у поліпшенні управління проектами/про-цесами згідно із засадами «менеджерської» парадигми.

Наступним етапом на шляху розвитку управління проектами стала поява «фенотипової» професійної парадигми, яка співпала з початком XXI ст. Згідно з цією парадигмою управління проектами змінюється від суто менеджерської діяльності до діяльності, спрямо-ваної на створення позитивного майбутнього, в якому кожній особі комфортно жити і працювати. У зв’язку із цим в управлінні проек-тами відбувається переорієнтація акцентів в напрямку м’яких ком-понентів: команди, учасників проекту, зацікавлених сторін, тобто на особистості, від яких і залежить майбутнє управління проектами.

Згідно з таким підходом до управління проектами провідни-ми вітчизняними спеціалістами в галузі проектного менеджменту C. Д. Бушуєвим, Н. С. Бушуєвою запропоновано оцінювати вплив духовної складової проектного управлення на хід реалізації проекту. Духовна складова включає такі магії проектного управління: магію віри, магію влади, магію лідерства, магію компетенції, магію цілепо-кладання, магію ціледосягнення, магію системи, магію процесу, магію очікувань, магію результату, магію розвитку тощо.

Висновки

Проте некомпетентне управління може перетворити ці магії в ін-гібітори (уповільнювачі) виконання проекту, а потім і у фобії.

Фобії проектного управління включають:

– страх команди;

– страх керівництва організації;

– страх дій.

Для уникнення процесу перетворення магій в фобії проектного менеджменту світовими лідерами в області управління проектами проф. Хіроші Танака і професором C. Д. Бушуєвим, а також провід-ними українськими фахівцями з управління проектами були сфор-мульовані основні закони методології проектного менеджменту:

Закон С. Д. Бушуєва (закон ініціації проекту):

Команда проекту і його турбулентне оточення складають систе-му, в якій існуючі взаємозв’язки визначають результат проекту.

Закон Хіроші Танака (закон «сили мрії»):

Планування проекту починається від результату.

Закон В. А. Вайсмана (закон управління якістю проекту):

Ринок вибирає кращих: з тих, хто виявився розумнішим, силь-нішим, швидшим.

Закон І. Л. Воробйова (закон контролю параметрів процесів про-екту):

Очікувані вигоди і реальні втрати в проектах пропорційні рівню ризику (авантюризму).

Закон А. І. Рибака (закон постійного поліпшення процесів проекту):

Креативність пропозицій по вдосконаленню проекту залежить від рівня фінансування.

Закон К.В. Кошкіна (закон завершення проектів):

Проекти завершуються з різними результатами по відношенню до очікувань.

Згідно із запропонованими законами проектного менеджменту ефективно будувати світ проектів можуть тільки фахові, духовні і креативні проектні менеджери. Ми сподіваємося, що запропонова-ний Вашій увазі підручник допоможе Вам поповнити знання, творчо використати їх у своїй майбутній професійній діяльності, відкриваю-чи нові закони, за якими розвивається проектний менеджмент.