Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Класифікація та оточення проектів : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

1.3. Класифікація та оточення проектів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Різноманітність проектів, які зустрічаються, можна класифі ку-вати за різними критеріями (рис. 1.4):

- за класом проекту (складом і структурою самого проекту та його предметної галузі) — монопроект — окремий проект різ-них типів, видів та масштабів; мультипроект — комплексний

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

проект, який складається з ряду монопроектів і потребує засто-сування багатопроектного управління; мегапроект — цільові програми розвитку регіонів, галузей, держави, які включають до свого складу ряд моно- і мультипроектів; за типом проекту (основними сферами діяльності, в яких здій-снюється проект) — технічні, організаційні, економічні, соціаль-ні, змішані;

за видом проекту (характером предметної галузі проекту) — інвестиційні, інноваційні, дослідження і розвитку, освітні, ІT, комбіновані. До інвестиційних зазвичай належать проекти, го-ловною ознакою яких є створення чи реновація основних фон-дів, що вимагає вкладення інвестицій. До інноваційних проектів належать проекти, з яких головна мета полягає в розробці й за-стосуванні нових технологій, ноу-хау та інших нововведень, що забезпечує розвиток систем;

за тривалістю проекту (періодом здійснення проекту) — ко-роткострокові (до 3 років), середньострокові (від 3 до 5 років), довгострокові (понад 5 років).

 

            монороект

ь          мультипрект

            мегапроет

 

Рис. 1.4. Класифікація проектів за основними критеріями

Частина I. Основи управління проектами

Проекти можна також класифікувати:

– за масштабом проекту (розмірами самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на навколишнє середовище) — дрібні, середні, великі, дуже великі. Такий поділ проектів дуже умовний. Масштаби проектів можна розглядати і у більш кон-кретній формі — міждержавні, міжнародні, національні, міжре-гіональні та регіональні, міжгалузеві та галузеві, корпоративні, відомчі, проекти одного підприємства; – за складністю (ступенем складності) — прості, складні та дуже складні. Критерії складності визначають характер і новизна зав-дань, які необхідно вирішити, ступінь ретельності під готовки та розробки всіх аспектів аналізу проектів, вимоги до рівня про-фесійності й досвіду управлінської команди. Зазвичай мега- та мультипроекти належать до складних чи дуже складних проектів. Крім того, сучасна практика господарювання свідчить про необ-хідність одночасної реалізації різних проектів, результати яких тією чи іншою мірою впливають один на одного. Залежно від взаємо-впливу розрізняють такі види проектів: незалежні, взаємовиключаючі, умовні, заміщуючі, синергічні.

Відповідно до з класифікації й розподілу проектів на види можна виділити деякі особливості та типові умови, які дозво ляють відрізня-ти їх один від одного.

Організаційні проекти. Реформування підприємства, реалізація концепції нової системи управління, створення нової організації чи проведення міжнародного форуму як проекти характеризуються та-ким чином: 1) цілі проекту заздалегідь визначені, однак результати його кількісно та якісно важче встановити, ніж у перших двох варіан-тах, оскільки вони пов’язані зазвичай з організаційним поліпшенням системи; 2) строк і тривалість встановлюються завчасно; 3) ресурси надаються по мірі можливостей; 4) витрати на проект фіксуються та підлягають контролю на економічність, однак потребують коригу-вань по мірі просування проекту.

Економічні проекти. Приватизація підприємства, створення ауди-торської системи, введення нової системи податків — це економічні проекти, які мають свої особливості:

– метою проектів є поліпшення економічних показників функці-онування системи, тому оцінити їх вчасно важче, ніж у раніше розглянутих видах проектів;

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

– головні цілі намічаються завчасно, але потребують коригувань

по мірі просування; те саме стосується й строків проекту; – ресурси для проекту надаються по мірі необхідності в межах

можливого; – витрати визначаються завчасно, контролюються на економіч-ність та уточнюються по мірі просування проекту. Це означає, що економічні результати повинні бути досягненні у фіксова-ні строки при встановлених витратах, а ресурси надаються за необхідністю. Соціальні проекти. Реформування системи соціального забез-печення, охорони здоров’я, соціальний захист незабезпечених верств населення, подолання наслідків стихійних лих і соціаль них струсів — це соціальні проекти, які мають свою специфіку:

– цілі тільки намічаються і повинні коригуватися по мірі досяг-нен ня проміжних результатів; – кількісна та якісна їх оцінка істотно ускладнена; – строки і тривалість проекту залежать від ймовірних факторів

чи тільки намічаються та згодом підлягають уточненню; – витрати на проект зазвичай залежать від бюджетних асигну-вань; ресурси виділяються по мірі потреби в межах можливого. Соціальні проекти найбільш невизначені.

Інвестиційні проекти. Інвестиційний проект — це пакет інвес-тицій і пов’язаних з ними видів діяльності. Будівництво нового під-приємства, реконструкція виробництва чи спорудження греблі — це проекти, для яких визначені та фіксовані: 1) мета проекту (обсяг ви-робництва продукції, розміри греблі); 2) термін завершення та три-валість; 3) витрати на проект. Потрібні ресурси та фактична вартість проекту залежатимуть передусім від ходу виконання робіт та просу-вання кожного проекту. Для цього виду проектів необхідні потуж-ності повинні надаватися відповідно до графіку і строку готовності етапів і завершення проекту.

Інноваційні проекти. Проекти по запровадженню інновацій тлу-мачать як комплекс взаємопов’язаних заходів інвестиційного харак-теру, спрямованих на комерційне застосування науково-технічних розробок, освоєння нових видів продукції, послуг, впровадження новітніх технологій. Проект оформляється відповідно до вимог Дер-жавного інноваційного фонду у вигляді формалізованого опису і

Частина I. Основи управління проектами

включає техніко-економічне обґрунтування та бізнес-план. Класифі-кація ІП відповідає виду інновацій та рівню управління (міждержав-ні, загальнодержавні, регіональні, галузеві, підприємств).

У структуру інноваційного проекту входять такі обов’язкові роз-діли: 1) сутність і актуальність проблеми (ідеї); 2) резюме керівника проекту; 3) «дерево цілей» проекту з його описом; 4) система заходів з досягнення цілей; 5) комплексне обґрунтування проекту; 6) систе-ма забезпечення проекту; 7) характеристика науково-технічної ради; 8) експертний висновок; 9) механізм реалізації проекту та система мотивацій.

Окремим видом інноваційних проектів і програм можна вважа-ти проекти створення технопарків, технополісів та інноваційних структур інших типів, для яких розробляється деталізоване техні-ко-економічне обґрунтування. Інноваційні проекти є дуже ризико-ваними.

Проекти дослідження і розвитку. Розробка нового продукту, дослідження у галузі будівельних конструкцій чи розробка нової інформаційно-керуючої системи характеризуються такими особли-востями: 1) головна мета проекту чітко визначена, але окремі цілі повинні уточнюватися по мірі досягнення часткових результатів; 2) строк завершення і тривалість проекту визначені завчасно, але вони можуть коригуватися залежно від отриманих проміжних ре-зультатів і загального просування проекту; 3) планування витрат на проект часто залежить від виділених асигнувань і менше від дійсного просування проекту; 4) основні обмеження пов’язані з лімітованою можливістю використання потужностей і ресурсів (устаткування і спе ціалістів).

IT (Information Technology)-проекти. Динамічний розвиток і вза-ємопроникнення бізнес-технології призводить до значних якісних змін ролі та функції інформаційних технологій на сучасному підпри-ємстві. Найкращим інструментом для запровадження інформаційних технологій в ринкових умовах є IT-проект (проект інформатизації). Такі проекти характеризуються абстрактністю продукту, нелінійніс-тю процесу розробки, збільшенням ризиків в кінці життєвого циклу тощо.

ІТ-проект — це комплекс формально організованих заходів з ме-тою досягнення єдиної мети, створення складної системи із встановТема 1. Загальна характеристика управління проектами

леними характеристиками якості та обмежених ресурсах. Такого роду проект являє собою набір взаємно пов’язаних ресурсів, що забезпечує випуск одного чи декількох ІТ-продуктів, для клієнта чи кінцевого користувача. Зазвичай цей набір визначається на початку проекту та керується згідно зі встановленим планом. На практиці такі проекти являють собою сукупність процесів, що забезпечують зміни техноло-гічних чи соціальних систем.

В Законі України «Про Концепцію Національної програми ін-форматизації» під проектом інформатизації розуміється комплекс взаємопов’язаних заходів, зазвичай інвестиційного характеру, що узгоджені за часом, використанням певних матеріально-технічних, інформаційних, людських, фінансових та інших ресурсів і мають на меті створення заздалегідь визначених інформаційних і телекомуні-каційних систем, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів, які відповідають певним технічним умовам і показникам якості. Уза-гальнюючи викладене, під проектом інформатизації (ІТ-проектом) можна розуміти сукупність процесів та комплексу дій, пов’язаних зі створенням, удосконаленням чи впровадженням інформаційної сис-теми або її складової частини — програмного забезпечення.

Сучасний ріст ІТ-ринку характеризується структурними зрушен-нями в сторону складних ІТ-проектів, цілі яких сформульовані ви-могами бізнесу.

Освітні проекти. У зв’язку з вимогами часу в Україні проекти та-кого виду стають все популярнішими не лише у освітніх закладах, а й у великих корпораціях та фірмах. Прикладами можуть бути проекти по запровадженню дистанційної форми навчання, підвищення квалі-фікації працівників підприємства, підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ тощо. В табл. 1.4 наведено класифікацію освітніх проектів. На особливу увагу заслуговують проекти, які реалізують концепцію на-вчання на протязі всього життя (LifeLongLearning). Безперервне на-вчання передбачає: 1) залучення інвестицій у людей і знання; 2) спри-яння придбанню базових навичок; 3) розширення можливостей для нових, більш гнучких форм навчання. Завдання полягає в тому, щоб забезпечити людей кожного віку рівноправним і відкритим доступом до високоякісного навчання й різноманітного досвіду у всій Європі. Системи освіти покликані зіграти провідну роль у перетворенні цьо-го бачення в реальність.

Частина I. Основи управління проектами

 

Таблиця 1.4

            Класифікація освітніх Вид проекту проектів

           

           

традиційний  іннова-           дослідницький          розвитку         комбінова-

            ційний                                               ний

Об’єкт проектного управління

середня школа           вища   корпорації, підприємства, орга-      людина

            школа  нізації 

Парадигма освіти

стара (розглядає людину     нова (розглядає         LifeLongLearning (нав-

як ресурс, засіб для рішен-   людину як головну   чання протягом усього

ня завдань, транслює зна-   мету освіти, ство-     життя)

ння, передає досвід) рює нові знання, учить аналізувати, вивчати минулий 

            досвід)                       

Комп’ютерні технології      

відсутні           ПК      локальна        INTRANET    INTERNET

                        мережа                                  

Педагогічні технол    огії      

традиційні (по-         особис-          критичне мис-          конструкти-   комбіновані

дання інформа-         тісно-  лення  візм    

ції викладачем,          орієн-                        

сприйняття її тований                                

студентами,   підхід                         

закріплення,                                     

контроль)                                                     

Методи комуніка       ції       

методи само- методи           методи, в основі       методи, для    комбіновані

навчання        індивіду-        яких лежить по-        яких харак-    

            алізова-          дання студен-            терна активна          

            ного ви-         там навчаль-  взаємодія між

            кладання        ного матеріалу           усіма учасни-

            й навчан-       викладачем або         ками навчаль-          

            ня (на-            експертом (на-          ного процесу

            вчання            вчання «один            (навчання     

            «один до        до багатьох») «багато до ба-           

            одного»)                     гатьох»)         

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

Продовження табл. 1.4

Форма навчання

заочна

стаціонар

дистанційна

підвищення кваліфікації

комбінована

Результат проекту

отримання но-вих знань та на-вичок

отримання нового освітньо-кваліфікаційного рівня (бака-лавр, магістр)

підвищення кваліфіка-ції

Зокрема, реалізацію цієї концепції дозволяють забезпечити про-екти по запровадженню дистанційної форми навчання у ВНЗ Укра-їни. Головною характеристикою проектів ДН є їхня реалізація в мережі Іnternet за допомогою сучасних телекомунікацій. Такі про-екти, згідно з запропонованою класифікацією, є: 1) інноваційними; 2) орієнтованими на всі перераховані об’єкти проектного управлін-ня; 3) відповідними концепції LLL; 4) реалізованими в INTERNET; 5) забезпеченими всіма видами педагогічних технологій та методами комунікації; 6) з дистанційною та комбінованою формою навчання; 7) зі всіма перерахованими можливими результатами проекту.

Незалежно від класифікації здійснення проекту відбувається в оточенні динамічних середовищ. Для успішної реалізації проектів необхідно визначити і врахувати будь-яку можливу дію щодо проек-ту, яка надходить з його оточення.

Оточення проекту (Project Environment) — сукупність зов-нішніх та внутрішніх сил, які сприяють чи заважають досягненню цілей проекту.

Відносини між проектом і середовищами не дозволяють провести чітку межу між ними. Чинники найближчого оточення проекту по-казані на рис. 1.5. Дуже важливе значення має керівництво підпри-ємства, оскільки саме воно визначає цілі та основні вимоги щодо про-екту, його реалізації, методів управління (рис. 1.5).

Враховуючи, що проект реалізується зазвичай у конкретному се-редовищі, слід мати на увазі й зовнішні фактори, в яких він реалізу-ється. Такими факторами є політичні, економічні, соціальні, правові, науково-технічні, природні та екологічні.

 

Частина I. Основи управління проектами

Рис. 1.5. Найближче оточення проекту

Внутрішнє середовище проекту має для успішної реалізації про-екту першорядне значення, оскільки саме ці фактори сприяють чи на-впаки, заважають досягненню поставлених цілей проекту. Найбільш значущі з них: економічні, соціальні, організаційні. комунікативні та психологічні. Зокрема, до останнього чинника відноситься стиль управління проектом, який визначає психологічний клімат та атмос-феру в команді проекту, впливає на її творчу активність і працездат-ність, що є надзвичайно важливим для досягнення цілей проекту.

Треба відмітити, що проект не є незмінним: деякі його елементи можуть в процесі реалізації пе реходити в зовнішнє середовище і на-впаки. Частина елементів проекту можуть використовуватися і поза ним, наприклад фахівці, які окрім ро боти над проектом вирішують низку інших задач в організації.